Spája nás záujem o kvalitu a korektné podnikanie na Slovensku

img

O nás

SLOVENERGOokno, združenie výrobcov a predajcov okien, dvier, zasklených stien, ľahkých obvodových plášťov a dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien

 

Riadne zasadnutie výkonného výboru, ktoré sa uskutočnilo spolu so zasadnutím kontrolnej a revíznej komisie SLOVENERGOokno,

bolo dňa 18.6.2024 o 13,00hod vo firme MINTAL s.r.o., Sielnica 414, 962 31 Sielnica

Zasadnutie bolo rozšírené o prijímanie nových členov.

Zasadnutie začalo neformálnym uvítaním vedenia spoločnosti MINTAL s.r.o., Prítomných uvítal konateľ spoločnosti Ing. Roman Vajs a Ing.Jozef Mintal. Prítomným členom výkonného výboru, členom kontrolnej a revíznej komisie SLOVENERGOokno, i prizvaným hosťom urobil Ing.Vajs exkurziu do výrobných priestorov spoločnosti MINTAL a oboznámil ich s inováciami, ktoré sú v procese výroby drevených a drevohliníkových otvorových konštrukcií. Ing. Daniel Holler, predseda združenia SLOVENERGOokno, zasadnutie otvoril a v mene združenia prítomných privítal. Následne v krátkej prezentácii informoval o zasadnutí EUROWINDOOR vo Fínsku, ktorého sa pred pár dňami zúčastnil. Ing. Peter Snopko, prítomných informoval spoločnostiach, ktoré prejavili záujem vstúpiť do združenia SLOVENERGOokno. Prítomných oboznámil so stavom členskej základne a činnosťou združenia. Na výbore boli diskutované rôzne výklady k protokolom TSUS, kedy dovozca, distribútor, je uvádzaný ako výrobca. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh – Článok 15. Označovať na nevýrobcu okien a dvier, za výrobcu okien a dvier, považujeme za klamlivé a pri uvádzaní výrobkov na trh za zavádzajúce. Pri výbere okien a dvier má zákazník, koncový užívateľ, právo vedieť pravdu, či kupuje okná od výrobcu, alebo od dovozcu, distribútora. Rešpektujeme článok 15, ale v zmysle tu vysvetleného budeme žiadať TSUS o vysvetlenie a následné správne informovanie a používanie v praxi.

  

 

POZVÁNKA.

Vážení členovia združenia SLOVENERGOokno, o.z.

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu VČS SLOVENERGOokno, o.z.,

ktorá sa uskutoční dňa 25.9.2024 o 12,00hod

v MERIDIANA BOJNICE REZORT, Prievidzská cesta 55, 972 01 Bojnice

 

 • Streda 25.9.2024
 • 11,00 – 12,00 registrácia, ubytovanie
 • 12,00 – spoločný obed pre všetkých účastníkov VČS
 • 13,00 – 14,30 Výročná členská schôdza
 • 14,30 – 15,00 Prestávka občerstvenie
 • 15,00 – 16,30 Prezentácie k novej norme STN 746200 – Ing. Peter Snopko
 • 16,30 – 19,00 individuálny program, wellness, návšteva Bojnického Zámku alebo

vyhliadkovej veže Čajka v oblakoch

 • 19,30 – 22,30 individuálne posedenie, riadená degustácie vína, posedenie pri kubánskej cigare, občerstvenie, pitný režim
 • Štvrtok 26.9.2024

Športový deň, rozdelenie do dvoch skupín: horská cyklo túra s obedom  (Remata)

horská pešia túra s obedom (Kľak, alebo Vtáčnik)

 

Program výročnej členskej schôdze v stredu 25.9.2024, 13,00 – 16,30hod

 1. Uvítanie, úvod, predseda SLOVENERGOokno Ing.Holler
 1. Oboznámenie s programom 25.-26.9.2024, tajomník SLOVENERGOokno Ing.Snopko
 1. Správa o činnosti občianskeho združenia SLOVENERGOokno za rok 2023 a plán činnosti

predseda SLOVENERGOokno Ing.Holler

 • Prierez činnosti združenia SLOVENERGOokno, spolupráca a výmena skúseností
 • Uvítanie nových členov

tajomník SLOVENERGOokno Ing.Snopko

 • Prehľad zasadnutí Výkonného výboru združenia v roku 2023
 • Prehľad školení o správnom zabudovaní otvorových konštrukcií v roku 2023
 • Prehľad Technických informácií SLOVENERGOokno za rok 2023
 • Stav členskej základne v roku 2023
 • Komentár k činnosti za rok 2023 a návrh pokračovania činností
 • Finančné vyhodnotenie činnosti o.z. SLOVENERGOokno za rok 2023
 1. Revízna správa Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2023, Ing. Jaroslav Krobot
 2. Pozvanie na odbornú konferenciu SLOVENERGOokno Hotel TENIS Zvolen 10.-11.9.2025.
 3. Uznesenie
 4. Diskusia, rôzne.
 5. Záver.

Každého člena prosíme, aby v termíne do 17.5.2024 na e-mail tajomnik@slovenergookno.sk potvrdil svoju účasť výročnej členskej schôdzi SLOVENERGOokno v Bojniciach a oznámil i skutočnosť, či má záujem o ubytovanie v jednoposteľovej izbe. V neskoršom termíne budeme účastníkov ubytovávať i v dvojposteľových izbách. Ďakujeme.

 

 

Zasadnutie výkonného výboru SLOVENERGOokno, ktoré sa uskutočnilo spolu so zasadnutím kontrolnej a revíznej komisie SLOVENERGOokno bolo rozšírené o okrúhly stôl na tému návrh izolačných skiel na pôdoryse STN 74 6200 Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu bolo 16.4.2024 v spoločnosti GLASORA a.s., Levická 251/3, 949 01 Nitra.

Predseda predstavenstva GLASORA a.s., Ing.Černý, predstavil spoločnosť GLASORA, technické a personálne línie spolupráce na trhu s otvorovými konštrukciami a ľahkými obvodovými plášťami a spomenul i zaujímavú spoluprácu so združením SLOVENERGOokno. GLASORA pokračuje v tradícii začatou NITRASKLOm, naväzuje na skúsenosti v nadnárodnej skupine SAINT GOBAIN a teraz je GLASORA domácou akciovou spoločnosťou s modernou technológiou na výrobu rozličných variant izolačných skiel.

Ing. Peter Snopko, tajomník združenia SLOVENERGOokno, autor STN 74 6200 – informoval, že 1.4.2024 oficiálne Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal STN 74 6200 Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Revízia tejto normy vychádza zo skutočnosti, že bola zrušená STN 70 1621 Izolačné sklá. Požiadavka na vzhľad a rozmery, ktorá bola vo viacerých častiach duplicitná s STN EN 12600 Sklo v stavebníctve. Kyvadlová skúška. Skúšanie plochého skla nárazom a súhrn požiadaviek.  Revízia niektoré potrebné a praktické súvislosti z oblasti skla prenáša do bodu 5.4.. Ide o vysvetlenie tried lomov skla a pomenovanie bezpečnostných schém, ktoré sú podobné tomu, čo platí v Európskej únii. Pribudlo konkrétne vysvetlenie fyzikálnych javov, analýza a prevencia rizík spojených s návrhom, výrobou a zabudovaním izolačných skiel. Pomenovali sa pravidlá, ktoré povedú k lepšiemu návrhu. Na výkonnom výbore Ing. Snopko v krátkej prezentácii ukázal na obrázkoch a na technických schémach zmeny, ktoré norma prináša. Vysvetlil potrebu spoločného výkladu STN pre čo najširšiu komunitu výrobcov okien, dverí, zasklených stien, ľahkých obvodových plášťov a pre projektantov. Správny návrh izolačných skiel je základ pre hodnotenie finálnej kvality otvorových konštrukcií.

Branislav Bogár, inžinier kvality v GLASORA a.s., v krátkom komentáre revízie STN 74 6200, za výrobcu izolačných skiel GLASORA, vyzdvihol túto konkrétnu STN a poukázal na potrebu jej dodržiavania. Norma vysvetľuje prípady, kedy je otvorová konštrukcia bez, alebo so zníženým parapetom v hlavnej stavebnej konštrukcii. Osobitnú pozornosť si žiadajú ochranné zábradlia, či zaujímavé témy spojené s kotvením ochranného zábradlia do otvorovej konštrukcie, alebo do stavebnej konštrukcie ostenia. V norme sú vysvetlené bezpečnostné schémy, ktoré tvoria základ pre správny návrh otvorových konštrukcií výrobcov izolačných skiel a u výrobcov okien, dverí a ľahkých obvodových plášťov.

 

 

Školenie o otvorových konštrukciách a ľahkých obvodových plášťoch malo zaujímavý priebeh priamo na stavbe v Košiciach 9.4.2024. Záujemcovia o licenciu na montáž otvorových konštrukcií mali možnosť so školiteľom SLOVENERGOokno priamo na stavbe konzultovať konštrukčné súvislosti.

 

Riadne zasadnutie Výkonného výboru VV združenia SLOVENERGOokno a Kontrolnej, revíznej komisie KRK združenia SLOVENERGOokno bolo 27.2.2024 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a bolo spojené s vyhodnotením študentskej súťaže CHALLENGE YOURSELF CENA KKPS a SLOVENERGOokno.

Otvorenie a úvodné slovo mali zástupcovia stavebnej fakulty v Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 • Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD., organizátor, Stavebná fakulta STU v BA
 • Ing. Peter Makýš, PhD., zástupca dekana, prodekan pre vzdelávanie a vnútorný systém kvality, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • Boris Vavrovič, PhD., prednášajúci pre predmet konštrukcie v architektúre 4, okná, dvere, zasklené steny a ľahké obvodové plášte

Snaha o prepojenie technickej univerzity a praxe je vítaná tak z pohľadu školy, ale i z pohľadu študentov. Vedenie fakulty podporuje vzdelávaciu aktivitu SLOVENERGOokno a i snahu členov združenia poskytnúť študentom viac znalostí.

Ing. Daniel Holler, predseda SLOVENERGOokno, odovzdal študentom Stavebnej fakulty STU v Bratislave diplom za účasť a prvým trom laptop a finančnú odmenu:

 • Ján Valent
 • Karol Vonšák
 • Jakub Kocúr
 • Samuel Hasák
 • Zuzana Chovanová
 • Dávid Frntol
 • 3.miesto 200,-€ + laptop prevzal Ján Sedlák
 • 2.miesto 300,-€ + laptop prevzal Jakub Fidrik
 • 1.miesto 400,-€ + laptop prevzal  Tibor Lörincz

Študentka Kristína Poláková vyhodnotila súťaž z pohľadu študentov a odprezentovala témy pripravovanej študentskej súťaže na letný semester 2024. Poďakovala sa združeniu SLOVENERGOokno, ale i spoločnostiam Aluplast, Aluplast Slovakia, Slovaktual, Schüco za podporu, za odbornú pomoc pri organizovaní technickej tvorivej súťaže a za zaujímavú exkurziu, ktorú osobitne v rámci tejto súťaže v novembri 2023 zorganizovali v ich výrobných priestoroch.

 

O členstvo v združení SLOVENERGOokno prejavila záujem spoločnosť Zástupcovia spoločnosti konateľ Ing. Dvořák Vladimír MBA a obchodný riaditeľ Ing. Karfík David predstavili činnosť a históriu fi.MEESENBURG, ktorá ako rodinná firma existuje už od roku 1758. Spoločnosť je zameraná na širokú škálu komponentov pre výrobu a montáž okien, dvier, zasklených stien, ľahkých obvodových plášťov a doplnkov. MEESENBURG a ich predsadená montáž BLAUGELB je žiadaným technickým riešením tak v Nemecku, Čechách i na Slovensku. MEESENBURG je nemecká spoločnosť, český a slovenský trh spadá pod Meesenburg s.r.o, Vrapická 402, 272 03 Kladno, Česká republika. Po predstavení a krátkej diskusii schváli výkonný výbor prijatie MEESENBURG za člena združenia SLOVENERGOokno.

 

 

Pokračujeme v školeniach, spolupráca s TSÚS.

Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.

Záujemcovia o licenciu na montáž okien s nami komunikujú o konkrétnych technických riešeniach. Okno a stavba, to je nespočet alternatívnych riešení. Zaujímavé sú riešenia v drevostavbách, v stavbách klasických, ale i zaujímavé sú súvislosti, kedy sa okno zabudováva do oceľovej konštrukcie. V Bytči, v spoločnosti FGS Slovakia, sme 6.2.2024, pre pracovníkov FGS, SOAR, Alkon SV, PMG zrealizovali ďalšie školenie. Teoretickej časti s preskúšaním predchádzala zaujímavá exkurzia do výroby.

 

 

 

Zasadnutie Výkonného výboru VV združenia SLOVENERGOokno, Kontrolnej a revíznej komisie KRK združenia SLOVENERGOokno, ktoré sa konalo 7.11.2023, bolo rozšírené o okrúhly stôl na tému cena a tvorba databáz pre oceňovanie okien, dverí, zasklených stien a ľahkých obvodových plášťov. Peter Snopko, tajomník združenia SLOVENERGOokno vysvetlil zástupcom firiem tvoriacich databázu stavebných výrobkov a stavebných prác, spôsoby oceňovania okien, dvier, zasklených stien a ľahkých obvodových plášťov. Z pohľadu výrobcov otvorových konštrukcií a z pohľadu výrobcov komponentov pre otvorové konštrukcie a LOP informoval o nepresných, zjednodušených, špecifikáciách a následne o nepresných cenových databázach, ktoré sa stávajú podkladom pre rozpočty stavebných firiem a investorov. Vylepšenie databáz cien, následne reálnejší rozpočet a jeho priblíženie aktuálnym technickým požiadavkám bola hlavná téma okrúhleho stola.

Váhový kôš:

Prítomní postupne zhodli na zložitosti tvorby cenníkových databáz. Akýkoľvek etalón, i etalón otváravo sklopné okno jednokrídlové šírka =1230mm x výška 1480mm, ktorý sa dá považovať za zrovnávací, môže byť pri širokej škále technických a iných požiadaviek nepresný. Jednou z možností je vytvorenie váhového koša 8ks základných otvorových konštrukcií. Z takéhoto váhového koša sa dá určiť prevodník medzi orientačnou cenou za 1m2 pre otvorové konštrukcie:

 • Plastové biele
 • Plastové biele s osobitnými požiadavkami
 • Drevené
 • Drevené s osobitnými požiadavkami
 • Hliníkové
 • Hliníkové s osobitnými požiadavkami
 • Drevohliníkové
 • Drevohliníkové s osobitnými požiadavkami

Napríklad, cena za 1m2 váhového koša plastových bielych otvorových konštrukcií je 244€/m2 bez DPH a bez montáže. Cena za 1m2 váhového koša drevohliníkových otvorových konštrukcií s osobitnými požiadavkami je 660€/m2 bez DPH a bez montáže (SLOVENERGOokno, ceny 11.2023). Takýto postup je presnejší, stále však reprezentuje približnú orientačnú, cenu. Najlepšie je spočítať ceny za konkrétny ucelený výpis prvkov na konkrétny objekt. Dôležité je rešpektovať systémové zásady, technické, regionálne, zmluvné a iné súvislosti. Tvorba cenníkových databáz môže prebiehať i na komerčnom princípe, na viacerých dohodnutých položkách aktualizovaných v časových intervaloch.

 

 

Zapojte sa do súťaže študentov stavebnej fakulty v Bratislave CHALLENGE YOURSELF. Hľadanie technicky správneho konštrukčného riešenia je výzvou nielen pre nás z odvetvia okná, dvere, zasklené steny a ľahké obvodové plášte, ale i pre študentov technických univerzít. SLOVENERGOokno spolupracuje i na takejto téme. Odborná, marketingová, ale i ľudská podpora našich členov je vítaná.

Viac na  CHALLENGE YOURSELF    +421905259739   tajomnik@slovenergookno.sk

 

Konferencia SLOVENERGOokno Okná, dvere, zasklené steny a ľahké obvodové plášte, ktorá sa uskutočnila 7.9.2023 vo Zvolene zaznamenala pozitívne ohlasy. Najlepšie si je prednášku vypočuť naživo, využiť možnosť osobnej konzultácie s prednášajúcimi a stretnúť sa s luďmi v našom odvetví.  Tí čo na konferencii boli to určite potvrdia.  Prinášame krátke poobhliadnutie za odbornými témami.

 1. Aktuálne požiadavky na zhotovovanie ETICS v oblasti zabudovania okien

a balkónových dverí. Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. riaditeľka TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Bratislava,

Predmetom príspevku je oboznámenie s novou STN 73 2901:2023 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a  zhotovovanie ETICS v styku s otvorovými konštrukciami.

1 prednáška

 1. Architektúra a adaptácia sklenených LOP súčasným potrebám znižovania energetických nárokov stavieb pri zachovaní vizuálnych kvalít.

Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Wawrek

Koncept návrhu v kontextoch súčasných potrieb – dizajn ako hlavný nositeľ vizuálnej identity budovy – energetika, znižovanie nákladov na prevádzku budovy – ekológia, efektívne hospodárenie so zabudovanou energiou – ekonomika, ekonomické efekty vyvolané optimálnym návrhom

2 prednáška

 1. Moderné okná na báze dreva v rôznom detaile zabudovania – vplyv alternatív

prevedenia na tepelné a vlhkostné vlastnosti pripojovacej škáry.

Ing.Stanislav Jochim, PhD, Ing.Pavol Sedlák, PhD, Ing.Kristián Branderský, PhD., DREVÁRSKA FAKULTA TU ZVOLEN

Moderné okná na báze dreva v rôznom detaile zabudovania a teoreticko experimentálna analýza vplyvu alternatív materiálového prevedenia paropriepustnej, tepelnoizolačnej a paronepriepustnej vrstvy na tepelné a vlhkostné vlastnosti pripojovacej škáry. Posúdenie výsledkov analýz s požiadavkami na tepelnotechnické vlastnosti okien a požiadavkami pre kondenzáciu vodnej pary v obvodových stenách podľa súčasnej STN 730540-2.

3 prednáška

 1. Špecifiká pri návrhu a posúdení okien a dverí podľa právnych a technických prepisov.

Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., STAVEBNÁ FAKULTA STU Bratislava,

Špecifiká opisujúce predpoklady, ktoré treba uplatniť pri návrhu a posudzovaní okien, dverí a zasklených stien, tak aby sa vyhovelo súčasným požiadavkám STN 73 0540-2 Z1+Z2: 2019 uplatňovaným pri navrhovaní a dimenzovaní týchto konštrukcií. Špecifiká pri malých a veľkých zasklených plochách. Nevyhnutnosť zahrnutia tienenia do vlastností okna.

4 prednáška

 1. Obnova historických kastlových okien na pamiatkovo chránenej budove

Ing. Lukáš Bosák, PhD., Prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Ing. Miroslav Kukla, Ing. Boris Vavrovič, PhD., Doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.,  STAVEBNÁ FAKULTA STU Bratislava,

Ukážkový príklad prístupu ku výmene okien za repliky vysokej fyzikálnej kvantifikácie.

5 prednáška

 1. Vývoj a experimentálne overenie inovatívnej transparentnej fasády s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie

Prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Mgr. Daniel Szabó, Ing. Milan Lavrinčík, Ing. Josip Klem, Ing. Kristína Kaníková, Ing. Alžbeta Danková, STAVEBNÁ FAKULTA STU Bratislava,

Ukážka nového prístupu ku tvorbe fasádnej techniky budov, pri ktorom sa fasáda stáva miestom pre zber a využívanie dostupnej obnoviteľnej energie.

6 prednáška

 1. Otvorové konštrukcie umiestnené v rohu budovy, rohové okná, rohové zostavy a zvýšené riziko vznikajúce z dôvodu nepriaznivých povrchových teplôt na interiérovej strane. Predchádzanie nepriaznivým následkom.

Doc. Ing. Radoslav Ponechal, PhD., Ing. Peter Kysela, PhD. STAVEBNÁ FAKULTA, UNIZA Žilina

Posúdenie rohového okna pomocou simulačných výpočtových metód a laboratórneho merania v klimatickej komore a jeho vhodnosť použitia vo výstavbe. Riziko vzniku plesní v kritikom bode, roh okna na parapetnej doske a na okennom profile, pri rôznych úrovniach vlhkosti vnútorného prostredia.

7 prednáška

 1. Ukončenie hydroizolačných systémov na otvorovej výplni a LOP v spodnej rovine.

Ing. Jan Klečka, METROSTAV, a.s. Praha

Hydroizolačná ochrana stavieb naráža na koncepčne, výrobne a montážne nedoriešený detail v spodnej rovine výplní otvorov. Je to detail ktorý je blízko pri exteriérovom odvodňovanom priľahlom povrchu a tvorí priamo výstup na balkón, terasu, či vonkajšiu záhradu. Tento dolný detail je v súčasnej dobe z estetických dôvodov často požadovaný v rovine s rámom výplne, čo je v zásadnej kolízii so základnými technickými požiadavkami.

8 prednáška

 1. Skúsenosti inšpektorov TSÚS na stavbách pri kontrole prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií.

Ing. Vladimír Geletka, PhD. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Bratislava,

Aktualizované podmienky na udeľovanie licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby platné od 01.03.2023. Skúsenosti inšpektorov na stavbách pri kontrole, obsah školení a SLOVENERGOokno ako organizátor školenia.

9 prednáška

 1. Digitálne nástroje pre návrh skla

Ing. Pavel Nečas, SAINT – GOBAIN GLASS

Správny, nesprávny návrh skla a objektívna potreba dimenzovania rôznych vlastností izolačného skla.  Inovovaný konfigurátor Calumen, ktorý okrem štandardných technických parametrov dokáže pomocou tzv. reverzného módu intuitívnym spôsobom pomôcť aj menej skúseným užívateľom. Program Deksoft a typy skiel.

10 prednáška

Ing. Lukáš Bosák, PhD.

 1. Analýza efektov skla, izolačné zasklenia a predchádzanie vzniku rizika. Možnosti výrobcov okien a možnosti výrobcov izolačných skiel na pôdoryse revízie STN 74 6200 Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

Ing. Peter Košecký, AGC Glass Europe, AGC Trenčín, s. r. o.

Výber zaujímavých tém, spojených s izolačnými sklami, ktoré neobídu žiadneho projektanta, výrobcu a montážnika okien, ale ktoré ani neobídu žiadneho užívateľa. Prednáška vysvetľuje riziká praskania skiel klimatickým zaťažením a termálnym šokom.

11 prednáška

 1. Inovatívne riešenie konceptu skleného systému s využitím termochromického zasklenia

Ing. Silvia Križanová, Doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD., STAVEBNÁ FAKULTA STU Bratislava,

Sklený systém, jeho potenciál v energeticko-ekologickom koncepte budovy a vplyv na energetické straty, alebo zisky. Stacionárne fyzikálne vlastnosti skleného systému môžu byť pre odlišné energetické režimy protichodné. Inovatívnym prístupom je zmena vybraných fyzikálnych parametrov na dynamické pomocou aplikácie termochromického zasklenia.

12 prednáška

 1. Optimalizácia profilového riešenia rámov okien na materiálovej báze dreva v kontexte vákuového skleného systému

Ing. Adam Blažo, Doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD., STAVEBNÁ FAKULTA STU Bratislava,

Vákuové zasklenia, výhody a riziká spojené so zvýšenou vodivosťou okraja. Optimalizácia detailu zasklenia, geometria tvaru zasklenia pre dvojsklá respektíve trojsklá, optimalizácia detailu zasklenia s použitím vákuových skiel a vylepšenie parametrov okna.

13 prednáška

 1. Správne riešenia v detaile zabudovania okien, dvier a zasklených stien. Ako zvýšiť tepelný odpor v miestach, kde hrozí zvýšený tepelný tok a nízke povrchové teploty na strane interiéru.

Jiří Heger, PROPASIV s.r.o., Brno

Súčasné možnosti stavebných konštrukcií a materiálov v detailoch priamo s otvorovými konštrukciami súvisiacimi. Inovatívne odporúčania pre projekčnú, ale i pre realizačnú prax.

14 prednáška

 

Rohové okná a zostavy otvorových konštrukcií v nároží budov bol ďaľší zo sérii okrúhlych stolov, 20.6.2023, na Stavebnej fakulte Výskumné centrum, Žilinskej univerzity v Žiline.

Medzi SLOVENERGOokno a Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline UNIZA nadväzujeme užšiu spoluprácu. Stretnutie vo výskumnom centre priamo v univerzite a krátka komentovaná exkurzia bol priestor na zaujímavé stretnutie. Prienik skúseností z praxe a náhľad technickej univerzity na konštrukčnú tvorbu okien drevených, plastových, hliníkových a ich zabudovania vytvára priestor na doplnenie technických návrhových, výrobných a montážnych postupov. Okrúhle stoly sú ponukou na spoluprácu so širokou skupinou firiem, odborných škôl, technických univerzít a odborníkov, ktorým kvalita otvorových konštrukcií a ľahkých obvodových plášťov nie je ľahostajná.

Rohové presklenia sú na jednej strane žiadaný architektonický prvok, ktorý dotvára funkčný a estetický koncept budovy, na druhej strane je to pre stavebnofyzikálne hodnotenie citlivé, prísnejšie navrhované a posudzované miesto. Projektová dokumentácia, a i realizácia konkrétneho diela, musí zohľadniť užívateľské, konštrukčné, i kúrenárske súvislosti tak, aby sa na minimum znížilo riziko zníženia povrchových teplôt na strane interiéru rohových presklených zostáv. O výsledkoch práce vo výskumnom centre, i o zaujímavých riešeniach budú informovať odborníci zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity Prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.,  Doc. Ing. Radoslav Ponechal, PhD.,  Ing. Peter Juráš PhD.,  Ing. Marek Bartko.

   

 

konferencia SLOVENERGOokno Okná, dvere, zasklené steny a ľahké obvodové plášte 7.9.2023 Zvolen, Slovensko

V mene výboru, v mene kontrolnej a revíznej komisie SLOVENERGOokno, v mene členov združenia SLOVENERGOokno a v mene našich partnerov Vás úprimne pozývame na konferenciu:

Okná, dvere, zasklené steny a ľahké obvodové plášte, ktorá bude 7.9.2023 vo Zvolene.

Spolupracujeme a ponúkame riešenia.

Keď si pozriete pozvánku a program, dáte nám za pravdu, že témy sú natoľko zaujímavé, že sa oplatí prísť. Popri vážnych a odborných témach, si určite spolu nájdeme priestor i na neformálne stretnutia. Stretneme sa v stredu a vo štvrtok 6.-7.9.2023 vo Zvolene. Tešíme sa.

Ing. Daniel Holler, predseda SLOVENERGOokno

Ľubomír  Majzlan, podpredseda SLOVENERGOokno

Ing. Peter Snopko, tajomník SLOVENERGOokno

m.: 00421 905 259 739

e.: tajomnik@slovenergookno.sk

Pozvánka SLOVENERGOokno konferencia 6.-7.9.2023

23. až 25.5.2023 sa aj SLOVENERGOokno v zastúpení tajomníka zúčastnilo v Šamoríne na

C4E Forum via Renovate Europe

The Central & Eastern European

Energy Efficiency Forum 2023

Platforma Budovy pre budúcnosť, organizátor fóra, aktívne formuje verejné politiky s cieľom podporovať vysokú kvalitatívnu úroveň výstavby a obnovy budov, pokiaľ ide o energetickú hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov. Široké zastúpenie odborníkov z viacerých štátov potvrdilo rastúci význam programov na úsporu energie a to i s prepojením na tepelnú ochranu budov a na okná, dvere, zasklené steny a ľahké obvodové plášte.

4.4.2023 bolo v Bratislave zasadnutie výkonného výboru združenia SLOVENERGOokno, spolu so zasadnutím Kontrolnej a revíznej komisie združenia SLOVENERGOokno aj s okrúhlym stolom na tému „Okná, dvere, zasklené steny a tieniaca technika“ Jednanie otvoril predseda združenia Ing. Daniel Holler. V krátkosti zhrnul súvislosti otvorových konštrukcií a tienenia. Následne tajomník združenia Ing. Peter Snopko upresnil vážnosť spolupráce pri hľadaní správnych konštrukčných detailov a prezentoval krátku prezentáciu o technických informáciách na túto tému.

Dalibor Oravec, NORDIA, Ružomberok, nadviazal svojou krátkou prezentáciou na tieniacu techniku, ktorá je hlavným nosným výrobným programom spoločnosti Nordia.

Ing. Peter Beták, PhD., M-TECH, Prešov, vo svojej prezentácii tiež predstavil spoločnosť M-TECH a upriamil pozornosť na nové materiály, ktoré umožňujú v praxi efektívne tienenie.

Michal Široký, SAINT GOBAIN, Bratislava doplnil informáciu o izolačných sklách s protislnečnou ochranou a o ochote SGG ponúkať služby pri návrhu skiel.

Prof. Ing. Boris Bielek, PhD, SvF STU Bratislava upriamil pozornosť na moderné prístupy v koncepte návrhu a realizácie presklených fasád s využitím možností dvojplášťovej energetickej klíma fasády.

Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava upozornil na odlišný koncept návrhu budov, ktoré sú iba vykurované a iný koncept návrhu budov, ktoré sú vykurované aj chladené.

Tienenie je súčasť stavieb a moderná architektúra hľadá správne riešenia. Spoločne sa stretávame s nedostatkami v projektovej dokumentácii, ale i v stavebnej predpríprave otvorov, do ktorých sú otvorové konštrukcie spolu s tieniacou technikou zabudovávané.  Okrúhly stôl hľadá spoločné menovatele v témach:

 • Moderná projektová dokumentácia zdôvodňuje konštrukčné riešenie nielen na zimné, ale aj na letné obdobie
 • Definovanie nesprávnych a správnych riešení

Okrúhly stôl vychádza z STN 74 6200 Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

 • Zaujímavé sú i pre výrobcov a montážnikov tieniacej techniky viaceré body v STN 74 6200, ako napríklad:

6.1.1.   Požiadavky na okná, dvere, zasklené steny a ich zabudovanie určuje projektant. Výrobca, na základe určených požiadaviek od projektanta, zabezpečuje parametre vlastnosti okien, dvier a zasklených stien. Ak sú okná, dvere a zasklené steny už vopred vyrobené, tak sa robí výber z ponúkaného už vyrobeného sortimentu.

6.1.18. Okná, dvere a zasklené steny musia byť navrhnuté tak, aby po ich vyrobení a zabudovaní bolo umožnené správne použitie a montáž zamýšľanej tieniacej techniky.

6.1.20. Okná, dvere a zasklené steny musia byť navrhnuté tak, že po ich vyrobení a zabudovaní sú v súlade s požiadavkami nadväzujúcich komponentov a ďalších prác.

 • Zaujímavé sú Technické informácie, napríklad TI č.10,14,24,26,27,44,45, ktoré v schematickej podobe ponúkajú správne riešenia práve v oblasti, kde otvorová konštrukcia a tieniaca technika vytvára jeden celok.

Spoločný záujem na správnej stavebnej pripravenosti, na správnych konštrukčných súvislostiach v oknách, dverách a zasklených stenách otvárajú spoluprácu aj pri legislatívnych úpravách spojených so zateplovaním. Bol prejednávaný pracovný návrh legislatívnej úpravy a úpravy textu STN, ktorá by usmerňovala osobitnú projektovú a stavebnú prípravu kastlíkov, vodiacich líšt, ovládaní na vonkajšie tienenie, a to i v prípade dodatočného zabudovávania vonkajšieho tienenia. V STN 74 6200, v štandardnom procese na ÚNMS SR, môže byť preto doplnené napríklad:

5.7.5.   Samostatným konštrukčným prvkom, ktorý môže byť súčasťou okien, dvier, zasklených stien a ľahkých obvodových plášťov, alebo súčasťou okolitej stavebnej konštrukcie je tieniaca technika. Požiadavky a stavebné súvislosti na tieniacu techniku a jej zabudovanie určuje projektant. Výrobca, na základe určených požiadaviek od projektanta, zabezpečuje vlastnosti okien, dvier, zasklených stien, ľahkých obvodových plášťov, tieniacej techniky, a i súvislosti s tienením spojené. Vhodné  technické parametre tieniacej techniky, parametre otvorových konštrukcií, pripojovacej škáry a okolitej stavebnej konštrukcie deklaruje výkres návrhu. Výkres návrhu musí identifikovať tieniacu techniku,  špecifiká vo vzťahu stavebný výrobok, pripojovacia škára a stavebná konštrukcia. Zároveň je potrebné, aby sa ku konkrétnemu objektu vyjadril odborník v oblasti svetlotechniky stavieb a odborník v oblasti návrhu izolačných skiel s protislnečnou ochranou. Technické prostriedky návrhu izolačných skiel a návrhu tieniacej techniky umožnia okamžité, alebo dodatočné správne zabudovanie tieniacej techniky. Odporúčané sú tiež technické informácie, ktoré vydáva OZ ZPZ a OZ SLOVENERGOokno.

7.2.2023 sa konalo riadne zasadnutie Výkonného výboru VV združenia SLOVENERGOokno a Kontrolnej a revíznej komisie KRK združenia SLOVENERGOokno.

 • Do pozornosti dávame informáciu spolupráci s ÚNMS SR, TK 96, vo veci otvorenia STN 74 6200 Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny, Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

Pripravuje sa revízia, doplnenie, STN 74 6200, ktorá vychádza zo skutočnosti, že bola zrušená STN 70 1621 Izolačné sklá. Požiadavka na vzhľad a rozmery, ktorá bola vo viacerých častiach duplicitná s STN EN 12600 Sklo v stavebníctve. Kyvadlová skúška. Skúšanie plochého skla nárazom a súhrn požiadaviek.  Revízia bude niektoré potrebné a praktické súvislosti z oblasti skla prenáša do kapitoly 5.4. tejto normy. Ide o vysvetlenie tried lomov skla a pomenovanie bezpečnostných schém, ktoré sú podobné tomu, čo platí vo svete. Pribudne konkrétne vysvetlenie fyzikálnych javov, analýza a prevencia rizík spojených s návrhom, výrobou a zabudovaním izolačných skiel. Pomenujú sa pravidlá, ktoré povedú k lepšiemu návrhu.

Z návrhu textu vybral tajomník bod 5.4. Vlastnosti a požiadavky na sklo, priehľadné a nepriehľadné výplne a upriamil pozornosť osobitne na pracovný text:

5.4.23. Analýza vzniku valčekovej vlny, lokálneho priehybu, nadvihnutia hrany, či anizotropie a predchádzanie vzniku rizika.

5.4.24. Analýza vzniku handrového efektu a predchádzanie vzniku rizika.

5.4.25. Analýza vzniku tepelného lomu a predchádzanie vzniku rizika.

5.4.26. Analýza triedy lomu a predchádzanie vzniku rizika.

6.1. Požiadavky na návrh okien, dvier a zasklených stien.

Ing. Snopko požiadal všetkých, aby si celý návrh normy prečítali a aby mu posielali k pracovnej verzii z februára 2023 pripomienky.

 •       Ing. Snopko informoval o otvorení STN 73 3133 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy Tesniace systémy pripojovacích škár Požiadavky a skúšanie. Od 4.10.2022, kedy sa otvorila možnosť úpravy textu, vznikali viaceré návrhy smerujúce k úprave textu v bode 3.6. Difúzny odpor. Diskusia, nadväzuje i na okrúhly stôl z.10.5.2022 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, i na diskusiu na okrúhlom stole 22.11.2022 na TU Zvolen. Prítomní po diskusii odporučili, aby sa na ÚNMS SR v TK 96 predložil do normy STN 73 3133 nasledovný text:

3.6 Difúzny spád

Odporúčaný difúzny spád, t.j. pomer ekvivalentnej difúznej hrúbky sd (interiér) : sd (exteriér) musí byť taký, aby platilo pravidlo z vnútra tesnejšie ako z vonku . Pri inom ako odporúčanom difúznom spáde musí byť k tesniacemu systému v pripojovacej škáry doložený protokol o skúške, alebo výpočet s potvrdením vhodnosti konkrétneho tesniaceho systému z akreditovaných skúšobní. Pripojovacia škára musí byť navrhnutá tak, aby boli splnené základné tepelno-technické požiadavky udávané v STN 730540-2.

 

22.11.2022 sa konal na Drevárskej fakulte TU Zvolen okrúhly stôl na tému „Okná, dvere a zasklené steny v drevostavbách.

Pracovné stretnutie bolo zaujímavou príležitosťou na výmenu skúseností zástupcov Drevárskej fakulty TU Zvolen, Stavebnej fakulty STU Bratislava, ale i zástupcov priamo výrobcov drevodomov.

Téma, i technická prezentácia a detaily na tému „Okná, dvere a zasklené stavby v drevostavbách.“, ktorú komentoval Ing. Peter Snopko, ale hlavne diskusia k téme bola zaujímavá pre výrobcov okien, montážnikov okien, zástupcov výrobných a obchodných spoločností, ktoré sa pripojovacou škárou, ale i zabudovaním okien, dvier, zasklených stien a ľahkých obvodových plášťov, v širších súvislostiach profesionálne venujú.

Ing. Stanislav Jochim, PhD. a Ing. Peter Snopko oboznámili prítomných o vstupe do spolupráce medzi SLOVENERGOokno o.z. a DvF TU Zvolen, kde budúci hlavný riešiteľ, drevárska fakulta TU Zvolen, je predkladateľom riešenia navrhovaného projektu v rámci aplikovaného výskumu s názvom „Transparentné konštrukcie obalového plášťa zelených budov na báze dreva s vyššími fyzikálnymi a úžitkovými vlastnosťami“, ktorý má byť schválený „Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV). Budúca odberateľská organizácia, SLOVENERGOokno, bude užívateľom výsledkov riešenia predmetného projektu v praxi. Prepojenie činnosti drevárskej fakulty, katedry drevodomov na technickej univerzite a združenia SLOVENERGOokno sa tak stáva i pre členov združenia príležitosťou priamo spolupracovať na výskume. Získané výsledky budú zdrojom pre vylepšovanie konštrukčných možností tak drevodomov, ale i otvorových konštrukcií a ich zabudovania v drevodomoch. Výkonný výbor združenia schválil podpísanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi. Podpredseda združenia Ľubomír Majzlan, zmluvu o spolupráci s Drevárskou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, podpísal.

Ing. Stanislav Jochim, PhD. urobil prítomným krátku exkurziu do samostatného experimentálneho drevodomu s rôznymi stavebnými konštrukciami. V priestoroch Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene je tak realizovaný výskum rôznych detailov zabudovania okien do drevostavby. Merajú sa tepelnotechnické, ale i vlhkostné súvislosti pri použití rôznych materiálov v pripojovacej škáre.

SLOVENERGOokno TI č.11

SLOVENERGOokno TI č.12

SLOVENERGOokno TI č.23

SLOVENERGOokno TI č.43

SLOVENERGOokno TI č.44

SLOVENERGOokno TI č.45

SLOVENERGOokno TI č.46

 

SLOVENERGOokno 7.9.2022 streda – 8.9.2022 štvrtok – 9.9.2022 piatok

Penzión TOPKY, Počúvadlianske jazero 199, 969 01 Banská Štiavnica

Streda 7.9.2022

Oficiálna časť:

 • Výročná členská schôdza 14,30hod – 16,30hod
 1. 13,30 Obed v reštaurácii Penzión TOPKY
 2. 14,30 Uvítanie, úvod ( predseda SLOVENERGOokno Ing.Holler )

oboznámenie s oficiálnym a neoficiálnym programom SLOVENERGOokno  7.- 8.9.2022,  Slovensko si krásne i s menom Počúvadlo, potrebujeme i v našej brandži vzdelaných a športujúcich ľudí ( tajomník SLOVENERGOokno Ing.Snopko )

 1. Správa o činnosti občianskeho združenia SLOVENERGOokno za rok 2021 a plán činnosti

 

predseda SLOVENERGOokno Ing.Holler

 • Prierez činnosti združenia SLOVENERGOokno, spolupráca s BUDOVAMI PRE BUDÚCNOSŤ a EUROWINDOOR
 • uvítanie nových členov

tajomník SLOVENERGOokno Ing.Snopko

 • Prehľad zasadnutí Výkonného výboru združenia v roku 2021
 • Prehľad školení o správnom zabudovaní otvorových konštrukcií v roku 2021
 • Prehľad Technických informácií SLOVENERGOokno za rok 2021
 • Stav členskej základne v roku 2021
 • Komentár k činnosti za rok 2021 a návrh pokračovania činností
 • Finančné vyhodnotenie činnosti o.z. SLOVENERGOokno za rok 2021

 

 1. Revízna správa Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2021 ( člen kontrolnej a revíznej komisie SLOVENERGOokno Ing.Krobot )
 2. Voľba členov výkonného výboru SLOVENERGOokno
 3. Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie SLOVENERGOokno
 4. Menovanie čestných členov SLOVENERGOokno
 5. Schválenie členského príspevku od roku 2023 včítane.
 6. Návrh úprav v stanovách združenia
 7. krátka prezentácia novej STN 74 6200, Snopko
 8. krátka prezentácia Glassline DE, Őller
 9. Uznesenie
 10. Rôzne.
 11. Záver.

 

Neformálna časť:

 • Ubytovanie v popoludňajších hodinách.
 • Po skončení výročnej členskej schôdze môže každý sám individuálne, prípadne v neformálnych skupinkách, využiť saunu, plávanie v Počúvadlianskom jazere priamo vedľa penziónu TOPKY. či využiť romantické okolie na rozhovor a malú prechádzku.
 • 18,00hod – 19,00hod raut, samoobslužná večera, teplé jedlá, nápoje
 • 19,00hod – 21,00 hod degustácia rumu, príbehy zo sveta rumu, ukážky z výroby.
 • 21,00hod – až do nočných hodín podľa chuti, podľa nálady, ale pozor …. s alkoholom v hlave, je nebezpečné kúpať sa, šlapať na nočné Sitno, i navštevovať saunu. Kto by ale predsa chcel hore na kopec, čelovka, dobré oblečenie, i obutie je potrebné. Všetky aktivity sú na vlastné riziko. SLOVENERGOokno rado pohostí každého, ale s mierou prosím, čaká nás na druhý deň cyklovýlet.

 

Štvrtok 8.9.2022

Športová časť.

Mapa 50km cyklotrasy je na: https://sk.mapy.cz/s/lahegasehu Robíme tri čakačky:

Trasa vedie popri viacerých nádherných tajchoch, plavky treba mať. Trasa vedie i popri viacerých pekných miestach s možným občerstvením, peniaze treba mať. Silní si môžu dať navyše okruh po Banskej Štiavnici, treba historické cítenie mať. Slabší môžu použiť skratku z bodu 17 do cieľa, platia kolo v cieli.

 

Piatok 9.9.2022

 • Po raňajkách ukončenie.

 

 

Zaujímavé súvislosti o pripojovacej škáre na stavbách.

10.5.2022 zorganizovalo SLOVENERGOokno na Stavebnej fakulte v Bratislave

Okrúhly stôl na tému „Difúzny spád v pripojovacej škáre.“

Okrúhly stôl bol zaujímavou príležitosťou na výmenu skúseností zástupcov stavebnej fakulty, ale i zástupcov priamo výrobcov okien, zástupcov výrobných a obchodných spoločností, ktoré sa pripojovacou škárou, ale i zabudovaním okien, dvier, zasklených stien a ľahkých obvodových plášťov, v širších súvislostiach profesionálne venujú.

Prof. Ing. Boris Bielek, PhD. prezentoval výsledky výskumu.

Záver z merania komprimačných multifunkčných tesniacich pások illmod trio TP654 je nasledovný:

Hodnoty tepelných tokov a povrchových teplôt obidvoch typov výplní pripojovacích škár (referenčnej aj porovnávacej) v obidvoch variantoch okrajových podmienok (normových a extrémnych) sa krátko po vystavení okrajovým podmienkam v klíma komore ustálili a vykazovali dlhodobo stabilný priebeh bez výraznejších výkyvov či zmien. Namerané hodnoty vnútorných povrchových teplôt obidvoch typov výplní pripojovacích škár v normových okrajových podmienkach plne vyhovujú ako z hľadiska teploty rosného bodu, tak aj z hľadiska rizika vzniku plesní. Namerané hodnoty vnútorných povrchových teplôt obidvoch typov výplní pripojovacích škár v extrémnych okrajových podmienkach plne vyhovujú z hľadiska teploty rosného bodu, ale nevyhovujú z hľadiska rizika vzniku plesní a to aj napriek 85 mm hĺbke pripojovacích škár.

Na základe uvedených záverov podložených zrealizovaným experimentom môžeme konštatovať, že obidve testované modifikácie pripojovacej škáry vykazujú porovnateľné výsledky a odporúčame legislatívne sprístupniť aplikáciu komprimačných multifunkčných tesniacich pások (obdobných s výrobkom illmod trio TP654) ako výplne pripojovacích škár otvorových výplní  ako alternatívu ku klasickým výplniam s normou predpísaným pomerom difúznych odporov pre exteriérovú a interiérovú stranu pripojovacej škáry.

Tajomník združenia SLOVENERGOokno, Ing.Peter Snopko, zhrnul súvislosti a oboznámil prítomných s aktuálnym textom

 • STN 73 3133 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy Tesniace systémy pripojovacích škár Požiadavky a skúšanie, v časti

3.6 Difúzny odpor

Tesniaci systém musí zabezpečiť fungovanie pripojovacej škáry v zimnom období v celej oblasti tepelnej pohody vnútorného prostredia podľa STN 73 0540-3. Odporúčaná hodnota pre: sd (interiér) je ≥ 7 [m] a sd (exteriér) ≤ 0,5 [m], ale nie menej ako pomer 3:1.

 • STN 74 6200 Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu, v časti

6.1.28. Pre správnu a dlhodobú funkčnosť vrstiev v pripojovacej škáre musí projektant navrhnúť difúzny spád vrstiev funkčnej roviny pripojovacej škáry. Ak projektant neurčí inak, tak hodnota difúzneho spádu vrstiev funkčnej roviny pripojovacej škáry interiér/exteriér je v zmysle STN 73 3133.

Do technickej diskusie na tému difúzneho spádu vrstiev funkčnej roviny pripojovacej škáry sa postupne zapojili všetci prítomní. Vladimír Nemčok zdôraznil dobré skúsenosti s prezentovanou páskou na stavbách v okolitých štátoch. Vysvetlil výhody z praxe, ktoré potvrdilo aj meranie na stavebnej fakulte. Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. osobitne uvítal možnosti nového konceptu predkomprimačnej pásky, kedy i pri zachovaní všeobecných zásad stavebnej fyziky je možné dosahovať dobré výsledky v pripojovacej škáre. Marián Dovhun vyjadril pozitívum ku konceptu, že diskutovaná páska má vzduchotesný povrch na kontakte s horným ostením, ktoré môže byť zdrojom zatekania spôsobené stavebnou konštrukciou a výrobca, ani montážnik okna túto skutočnosť ovplyvniť nevie. Ing. Robert Žudel PhD, predseda TK96 pri ÚNMS SR vysvetlil legislatívny postup pri úprave textu v STN 733133 v bode 3.6., kde práve konkrétne definovaný pomer 3:1 vyvoláva odborné diskusie.

Účastníci okrúhleho stola sa zhodli, že komprimačná multifunkčná tesniaca páska illmod trio TP654 je prispôsobujúca sa vrstva pripojovacej škáry a patrí do skupiny materiálov vhodných pre návrh a zhotovenie pripojovacích škár. Prispôsobujúca sa vrstva pripojovacej škáry je vrstva s variabilnou hodnotou difúzneho odporu, je vzduchotesne spojená s oknom, dverami a zasklenou stenou na strane jednej a so stavebnou konštrukciou na strane druhej, tak aby spoj bol odolný voči hnanému dažďu. Zamýšľaná vzduchotesnosť a vodotesnosť vychádza zo súčasného stavu poznania techniky. Hodnoty prispôsobujúcej sa vrstvy pripojovacej škáry, stanovené v sprievodnej technickej dokumentácii výrobcu materiálu, môžu byť premenlivé a sú závislé od vplyvu prostredia. Podobne ako vzduchotesnosť, či prievzdušnosť okna v zmysle skúšobných noriem sa nejedná o absolútnu tesnosť. V pripojovacej škáre musí byť zabezpečená trvalá tepelnoizolačná schopnosť, odvetrávanie a vysychanie škáry. Tesniaci systém v pripojovacej škáre vzhľadom na osobitné podmienky stavebnej konštrukcie ( napríklad difúzne otvorená konštrukcia ), alebo vzhľadom na osobitné podmienky vnútorného i vonkajšieho prostredia môže mať rôzny difúzny spád, ktorý je výrobcom tesniacich vrstiev deklarovaný a v prípade osobitnej požiadavky projektanta, musí byť preukázaný výpočtom, alebo skúškami.

 

 

Vyjadrenie SLOVENERGOokno, 10.5.2022, k aplikačnej praxi:

Komprimačná multifunkčná tesniaca páska illmod trio TP654 je prispôsobujúca sa vrstva pripojovacej škáry a patrí do skupiny materiálov vhodných pre návrh a zhotovenie pripojovacích škár. Funkčnosť a chovanie pásky TP654 v pripojovacej škáre bolo odskúšané v laboratóriu STU BA. Výskum viedol Prof. Ing. Boris Bielek, PhD., ten aj odprezentoval výsledky výskumu.

Záver z merania komprimačných multifunkčných tesniacich pások illmod trio TP654 potvrdzuje, že hodnoty tepelných tokov a povrchových teplôt výplne pripojovacej škáry v okrajových podmienkach normových sa krátko po vystavení okrajovým podmienkam v klima-komore ustálili a vykazovali dlhodobo stabilný priebeh bez výraznejších výkyvov či zmien. Namerané hodnoty vnútorných povrchových teplôt výplne pripojovacích škár v normových okrajových podmienkach plne vyhovujú ako z hľadiska teploty rosného bodu, tak aj z hľadiska rizika vzniku plesní.

Na základe výsledkov vedecko výskumnej spolupráce STU Bratislava (stavebná fakulta ) a Tremco CPG s.r.o. Ladomerská Vieska z 04.05.2022 zameranej na experimentálne overenie tepelno-technických parametrov (tepelný tok , povrchové teploty) tesniacich materiálov na vyhotovenie pripojovacej škáry odporúčame predaj tohto materiálu na funkčné utesnenie pripojovacej škáry. Tento multifunkčný tesniaci systém je v plnom súlade s platnou normou STN 74 6200. Jeho správne použitie a návrh odporúčame komunikovať priamo s výrobcom. Odporúčame detaily osadenia riešiť v zmysle STN 74 6200, i v zmysle Technických informácií, tak aby výkres návrhu, i zníženie nežiadúceho vplyvu tepelných mostov bol neoddeliteľnou témou ešte pred výrobou a zabudovaním otvorových konštrukcií.

 

 

 

SLOVENERGOokno  a  LICENCIA na montáž okien.

Odporúčame školiť sa v SLOVENERGOokne, následne môžete získať LICENCIU.

Z činnosti združenia sú pre širokú stavebnú verejnosť zaujímavé školenia, ktoré sú potrebné pre získanie licencie na montáž okien od TSÚS. SLOVENERGOokno oslovujú výrobné firmy na okná, dvere, zasklené steny, ale i predajcovia, montážnici a čím ďalej viac i vedúci pracovníci stavebných firiem. Školenia sa v poslednom období zúčastnili firmy VERÓNY Krupina, TOP stavin Topolčany, GLASTIP Žarnovica, METROSTAV SLOVAKIA Bratislava a SKATACH Zbehy. V rámci výmeny skúseností z komory SLOVENERGOokno, i v rámci prezentovania novej normy STN 746200 sa uskutočnili zaujímavé konferencie s aktívnym vystúpením tajomníka združenia, napríklad ALUPROF Valeč CZ,  SAINT GOBAIN v Mojmírovciach, SLOVAKTUAL vo Zvolene a v Starej Lesnej. Nemenej sú zaujímavé dielčie pracovné stretnutia s členmi, ale i s nečlenmi združenia, ktoré v riešia zložitosť oblasti výroby a zabudovania otvorových konštrukcií. Združenie SLOVENERGOokno sa i v rámci SKSI, ale i priamo napríklad so Stavebnou fakultou STU Bratislava podieľa na prednáškovej činnosti.

 

 

 

Zaujímavé súvislosti pri meraní izolačných skiel na stavbách.

Nie každá reklamácia musí skončiť výmenou izolačného skla.

Pocit sálania chladného vzduchu pri izolačnom zasklení môže byť zapríčinený z rôzneho dôvodu. Áno môže to byť vplyv izolačného skla, ale môže to byť samotná konštrukcia otvorovej konštrukcie, môže sa prejaviť vplyv umiestnenia/neumiestnenia vykurovacieho telesa, môže to byť zabudovanie, i okolitá stavebná konštrukcia.  Na problém sa treba pozrieť v súvislostiach technických, i zmluvných. Technické normy, i v oblasti izolačných skiel, majú ambíciu zlepšiť energetickú efektívnosť budov a znižovanie uhlíkovej stopy.

Skladba izolačných skiel musí byť určená v projektovej dokumentácii. Požiadavky na okná, dvere, zasklené steny a ich zabudovanie určuje projektant. Výrobca, na základe určených požiadaviek od projektanta, zabezpečuje parametre okien, dvier a zasklených stien. Ak sú okná, dvere a zasklené steny už vopred vyrobené, tak sa robí výber z ponúkaného už vyrobeného sortimentu. Vzdialenosť medzi tabuľami skla aj nízkoemisný povlak je teda špecifikovaný v sprievodnej dokumentácii ešte pred výrobou a zabudovaním izolačného skla do otvorovej konštrukcie a musí sa, v zmysle zmluvy a cenovej ponuky, aj dodržať.

Nedodržanie vzdialenosti medzi tabuľami skiel môže mať viac dôvodov. Efekt izolačného skla môže byť znásobený širokými dištančným rámikmi. Vzdialenosti medzi tabuľami skiel reagujú na značné rozdiely v nadmorskej výške medzi miestom výroby a miestom zabudovania. Ak izolačné zasklenie bolo vyrobené v lete, za chladného počasia môžeme očakávať, že vzdialenosť medzi jeho tabuľami sa zmenší. Osobitnou témou je samotný návrh izolačného skla.

Tesnosť izolačných skiel je tiež zložitý problém. Tesnosť ovplyvňuje:

 • Materiál dištančného rámika
 • Primárny tesniaci tmel
 • Sekundárny tesniaci tmel
 • Reaktívnosť použitých materiálov
 • Správne nastavené a dodržiavané procesov výroby izolačných skiel

Koncentrácia plynu v medzipriestore nemá zásadný vplyv na výsledné tepenoizolačné vlastnosti zasklenia. Napr. hodnota Ug=0,6 (pri dvoch 16mm dutinách s 90% argónu) sa zhorší  o 0,18 W/m2.K na hodnotu (zaokrúhlene) 0,8 aj pri úplnej strate plynu, tzn. tento samotný fakt nemôže byť príčinou pocitu „sálania chladného vzduchu“ z izolačného skla. Oveľa dôležitejším a jednoznačne hlavným nositeľom tepelnoizolačných vlastností v izolačnom skle je prítomnosť a typ nízkoemisného povlaku. Správny typ nízkoemisného povlaku môže zabezpečiť nielen vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti v zime, ale zároveň aj zabrániť prehrievaniu interiéru v lete. Tiež použitie technológie moderných (kompozitných) dištančných rámikov dokáže počas doby životnosti izolačného skla ušetriť značné množstvo nákladov na vykurovanie a tým aj produkciu emisií CO2. Pri správne vyrobených izolačných sklách je únik inertného plynu max.1% ročne a nemá vplyv na zmenu tepelnoizolačných vlastností izolačných skiel. Konštatovanie o nedostatočnom % obsahu inertného plynu v izolačných sklách, t.j. že plyn uniká, musí vychádzať z veľkého počtu meraní na veľkom počte hotových izolačných skiel. Ak by sa meralo len na malom množstve izolačných skiel, prípadne ak by sa meralo iba jedno izolačné sklo, tak výpovedná hodnota sa stráca. Ak by sa navyše meralo na stavbe, v dome, v byte, t.j. za rôznych, nestacionárnych podmienok, tak takéto meranie nie je objektívne.

    Na základe objavujúcich sa rôznych ponúk na zistenie skladby a percenta naplnenia v izolačnom skle priamo na stavbe, vzniká často neobjektívne meranie s nesprávnym vyhodnotením, čo nemôže byť podkladom k uplatneniu reklamácie na nedodržanie parametrov izolačných skiel vyžadovaných normou.

 Zmena vzdialenosti medzi tabuľami skiel môže znamenať zmenu tlaku vzduchu vrátane zmeny teploty v porovnaní s podmienkami, za ktorých bolo izolačné sklo vyrobené. Aj objem výplne v izolačních sklách  sa  pri zmene teploty a tlaku mení. Tlak sa mení  aj pri zmene nadmorskej vysky. Zasklenie vyrobené v Trenčíne, alebo v  Nitre bude mat teoreticky vačšiu vzdialenosť medzi tabuľami, ako napr. v tatranskych lokalitach, kde nadmorská vyška je omnoho vyššia a okolitý  tlak vzduchu je nižší. Ak izolačné zasklenie bolo vyrobené v lete, pri teplote 25°C, za chladneho počasia môžeme očakavať, že vzdialenosť medzi jeho tabuľami sa zmenší. Aký je však dopad koncentrácie argónu na sálanie chladného vzduchu z plôch? Uvádzame  zopár čiselných hodnôt, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako vplýva zloženie izolačného skla na jeho povrchovú teplotu. Ide o hodnoty v strede zasklenia, spočítané s použitím voľne dostupného programu LBNL Window verzie 7.8. Ako okrajové hodnoty sme použili teplotu vonkajšieho vzduchu -10°C a teplotu vzduchu vnútorného prostredia 20°C.

Zlozenie Povlaku Plyn v dutine Teplota vonkajsieho vzduchu [°C] Teplota vonkajsieho povrchu zasklenia [°C] Teplota vnutorneho povrchu zasklenia [°C] Teplota vnutorneho vzduchu [°C]
4/16/4 bez povlaku vzduch 100% -10 -7,3 8,8 20
4/16/4 bez povlaku Argon 90% -10 -7,4 9,3 20
4/16/4 normalova emisivita 3% na pozicii 3 vzduch 100% -10 -8,4 13,1 20
4/16/4 normalova emisivita 3% na pozicii 3 Argon 90% -10 -8,6 14,1 20
4/16/4 normalova emisivita 3% na pozicii 3 Argon 95% -10 -8,6 14,2 20
4/16/4/16/4 bez povlaku vzduch 100% -10 -8,3 12,6 20
4/16/4/16/4 bez povlaku Argon 90% -10 -8,4 13,1 20
4/16/4/16/4 normalova emisivita 3% na pozicii 2 a 5 vzduch 100% -10 -9,2 16,4 20
4/16/4/16/4 normalova emisivita 3% na pozicii 2 a 5 Argon 90% -10 -9,3 17,0 20
4/16/4/16/4 normalova emisivita 3% na pozicii 2 a 5 Argon 95% -10 -9,3 17,1 20

Z výpočtu vidme, že:

u izolačných dvojskiel v zložení 4/16/4:

– 90% plnenie Argónom zvýši teplotu vnútorného povrchu o 0.6°C

– pridanie povlaku s normálovou emisivitou 3% zvýši teplotu vnútorného povrchu o 4.3°C

– pridanie povlaku s normálovou emisivitou 3% a sučasne plnenie Argónom na 90% zvýši teplotu vnútorného povrchu o 5.3°C

– pridanie povlaku s normálovou emisivitou 3% a sučasne plnenie Argónom na 95% zvýši teplotu vnútorného povrchu o 5.4°C.

u izolacnych trojskiel v zlozeni 4/16/4/16/4:

– 90% plnenie Argónom zvýši teplotu vnútorného povrchu o 0.5°C

– pridanie povlaku s normálovou emisivitou 3% na pozícii 2 a 5 zvýši teplotu vnútorného povrchu o 3.8°C

– pridanie povlaku s normálovou emisivitou 3% na pozicii 2 a 5, a sučasne plnenie Argónom na 90% zvýši teplotu vnútorného povrchu o 4.4°C

– pridanie povlaku s normálovou emisivitou 3% na pozícii 2 a 5, a sučasne plnenie Argónom na 95% zvýši teplotu vnútorného povrchu o 4.5°C.

 

Uvedené povrchové teploty sú spočítané na naplnie skiel Argónom na  0% , 90 % a 95 %.  V prípade, ak je naplnenie izolačného skla napr. Na 75 % tak pokles povrchovej teploty je zanedbateľný. Z uvedeného vyplýva, že použitie povlaku s nízkou emisivitou ovplyvnuje teplotu vnútorného vzduchu viac, ako použitie Argónu. Ak by sme pri okne cítili sálavý chlad, príčinou by nebol unik plynu, ale napriklad nedostatočne tesnenie, prípadne nevyhovújuce zasklenie, alebo zle navrhnuté vykurovanie.

 

 

 

Vo februári 2022 už vyšla nová STN na okná, dvere a zasklené steny

STN  74 6200 Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

Odporúčame STN, či už v tlačenej, alebo v elektronickej forme, kúpiť na Úrade pre normalizáciu a skúšobníctvo SR.

Vypracovanie normy

Spracovateľ: SLOVENERGOokno, Bratislava, Ing. Peter Snopko

Technická komisia: TK 96 Otvorové výplne a ľahké obvodové plášte

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

 • Norma platí pre navrhovanie, výrobu, montáž a kontrolu kvality okien, dverí a zasklených stien, ktoré oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného prostredia budov, alebo oddeľujú dve rozdielne vnútorné prostredia budov.
 • Do predmetu normy patria okná, dvere a zasklené steny zo všetkých materiálových báz, konštrukcií a ich kombinácií, okná, dvere a zasklené steny, ktoré sú v svojej ploche charakterizované priehľadnou, priesvitnou ale aj nepriehľadnou časťou, okná, dvere a zasklené steny zabudované v zimných záhradách, okná, dvere a zasklené steny zabudované v závesných stenách, strešné okná a zostavy zo strešných okien.
 • norma rieši návrh, výrobu, zabudovanie okien, dvier a zasklených stien
 • norma určuje technický rámec pre profily, sklo, tesnenie, kovanie a iné komponenty a materiál

 

26.10.2021 bolo zasadnutie SLOVENERGOokno vo výrobnej firme na drevohliníkové okná HOBLINA Slovensko v Horných Chlebanoch. Aktuálnych tém je i v našej oknárskej komunite veľa. Čelíme turbulenciám nielen cenovým, ale i časovej a obsahovej nepresnosti v dodávke komponentov potrebných na výrobu okien.

28.9.2021 sa výbor združenia spolu s kontrolnou a revíznou komisiou stretli na pôde Technického a skúšobného ústavu stavebného TSÚS v Bratislave. Spolu s Prof.Sternovou, sme podrobne analyzovali otvorené otázky spojené s návrhom na úpravu vyhlášky 364/2012. Diskutovali sme o rôznych názoroch. Tlmočili sme nesúhlasné stanovisko SLOVENERGOokno k zjemneniu požiadaviek na budovy, ktoré definuje návrh úpravy vyhlášky 364/2012.

Zdôvodnenie: V SR prebieha proces postupného sprísňovania tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií a budov už nepretržite od roku 1997. Zároveň sa sprísňujú a upravujú požiadavky na potrebu energie a na primárnu energiu v budovách podľa právnych a technických predpisov. Na konci tohto procesu príde návrh úpravy vyhlášky, ktorá zjemňuje požiadavky na potrebu energiu v budovách a na primárnu energiu v budovách od 1.1.2022. Je to nepochopiteľné, prekvapujúce, ale predovšetkým nezdôvodnené. Ak sme úpravou tepelnochnických noriem dosiahli prísne hodnoty stien, stien, podláh, okien a dverí na súčasnú úroveň, a priemysel sa z týmito požiadavkami vyrovnal, rešpektuje ich, je ťažké zdôvodniť prečo výsledné dielo budova spolu s technickým zariadením budovy má mať od 1.1. 2022 mäkšie podmienky, teda celkový efekt na budovu sa stratil a požiadavky na potrebu energií sa na konci procesu sprísňovania odrazu zjemňujú, zmäkčujú. Mohli by sme vymenovať konkrétne nedostatky, i číselne vyčísliť anomálie napríklad pri centrálnom zásobovaní tepla. Proces energetického hodnotenia budov, energetická certifikácia budov, na konci tohto procesu sa dostáva do veľmi zvláštnej situácie.

 

16.-17.6.2021 sme sa stretli vo Zvolene. Výročná členská schôdza, spoločenský večer a odborná konferencia boli síce hlavné body,

ale stihli sme sa pri príležitosti ukončenia aktívnej činnosti v REHAU poďakovať i nášmu kolegovi v SLOVENERGOokne,

skutočnému odborníkovi  oknárovi, živio Peter Suchánek.

 

Pripravili sme pre Vás jednotlivé prednášky, ktoré odzneli na odbornej konferencii

OKNÁ, DVERE, ZASKLENÉ STENY 17.6.2021 vo Zvolene.

Prednáška – prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Prednáška – Ing. Arch. Martin Repický

Prednáška – doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.

Prednáška – Rastislav Svečula

Prednáška – Michal Široký

Prednáška – RNDr. Ján Sabela

Prednáška – Ing. Ladislav Pavlovič

Prednáška – Ing. Milan Pekár

Prednáška – Lukáš Bučko

Prednáška – Ing. David Karfík

Prednáška – Bc. Karol Plaštiak

Prednáška – Ing. Peter Snopko

POZVÁNKA na SLOVENERGOokno konferenciu 16. – 17.6.2021

Konferencia je organizovaná po vynútenej prestávke, ktorú spôsobila pandémia.
Vývoj nových poznatkov ide ďalej a s vírusom sa musíme naučiť žiť. Preto sme sa
na výkonnom výbore, ktorý sa pravidelne stretáva s kontrolnou komisiou
a s poradným orgánom predsedu združenia SLOVENERGOokno, rozhodli zorganizovať
tématické dvojdňové stretnutie. Pripravili sme pre Vás zaujímavé prednášky
z oblasti navrhovania, výroby a zabudovania otvorových konštrukcií.

Konferencia je pre cieľové skupiny

– projektanti
– výrobcovia okien
– predajcovia okien
– montážnici okien
– investori, či už malých, alebo i veľkých objektov

Veľa získa i koncový užívateľ, stačí prísť. Všetci, koho tu stretnete sa podieľa na kvalite práve Vášho okna.

Okná sú skoro všade, dobre je vyznať sa pri ich výbere.

 

Činnosť združenia SLOVENERGOokno:

 • Pripravujeme nové znenie normy Okná, dvere a zasklené steny. Požiadavky a overovanie. Zaujímajú nás aj Vaše názory, zapojte sa tiež do prípravy textu na tajomnik@slovenergookno.sk. Norma by mala byť spoločná pre okná drevené, plastové a hliníkové. Definujeme vlastnosti a požiadavky na komponenty, ktoré sú potrebné pre výrobu a zabudovanie okien, dvier a zasklených stien a následne definujeme vlastnosti a požiadavky na okná, dvere a zasklené steny. Nová norma definuje aj úlohu projektanta a vážnosť návrhu ešte pred výrobou okien dvier a zasklených stien. Diskutujme.
 • Školíme všetkých, čo sa chcú dozvedieť o oknách a ich zabudovaní viac. Školíme záujemcov o licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Školenie SLOVENERGOokno je podmienkou pre získanie LICENCIE od TSÚS. Snažíme sa v živej forme vysvetliť aktuálne legislatívne požiadavky a na praktických ukážkach zo stavby poukazujeme na výhody dodržania noriem, ale i na riziká a následky z nesprávnej montáže okien. Na stretnutiach hodnotíme skúsenosti naše i skúsenosti školiacich sa pracovníkov, vysvetľujeme Technické informácie SLOVENERGOokno ako jeden z praktických zdrojov zlepšovania sa.
 • Školenie 25.5.2021 v spoločnosti SLOVAKTUAL Pravenec.
 •   
 • Školenie 13.5.2021 v spoločnosti BAU holding, výroba drevodomov Kaplná
 •   
 • Školenie 21.4.2021 v spoločnosti BETPRES Vranov nad Topľou
 •  

 

 • Školenie 15.4.2021 v spoločnosti COMBIN Banská Štiavnica spolu pre UVS, BANET, DAN RAK
 •  

 

 • Školenie 12.3.2021 spoločnosti DAG Prešov, v obci Výborná
 •    

 

 • Školenie 9.2.2021 v spoločnosti SOAR sk, a.s. v Trenčíne
 •  

 

 • Školenie 28.1.2021 v spoločnosti AVA-stav,s.r.o. Galanta
 •   

 

 • Školenie 3.11.2020 v spoločnosti HÍLEK a spol, a.s. v Senici
 •   

 

 • Školenie 15.12.202o v spoločnosti STAVSTAR s.r.o. a ALUFER s.r.o. v Košiciach  

 

Naše všeobecné profesijné oknárske POĎAKOVANIE patrí nášmu dlhoročnému kolegovi

Ing. Pavol Panáček, PhD.,

ktorý sa významnou mierou zaslúžil o budovanie celoslovenského združenia po linke SLOVOKNO – ENERGOKNO – SLOVENERGOokno.

Malé, ale o to úprimnejšie sme mali v septembri spoločné a teraz i sviatočné zasadnutie Výkonného výboru SLOVENERGOokno v Bratislave.

Spoločne sme pospomínali na začiatky združenia. Kvalita okna a záujem zlepšiť konštrukčné detaily, zabudovanie i legislatívu, to všetko nás spája i do budúcna. Ďakujeme Paľo.

 

  

 

Školíme, vysvetľujeme, radíme. V Nových Zámkoch sme 18.6.2020 vyškolili troch pracovníkov z PROSPECT,s.r.o. na správnu montáž okien. Odborné zaškolenie viedol tajomník SLOVENERGOokno Ing.Peter Snopko a Karol Plaštiak SIGA. Takéto školenie je podmienkou pre získanie LICENCIE pre zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby od TSÚS.

 • presadzuje záujmy svojich členov deklarované v Stanovách, Kódexe člena združenia a uzneseniach z členských schôdzí;
 • vydáva Oprávnenia na označovanie okien energetickými štítkami a odborné periodikum OKNOviny ®;
 • pranieruje nekvalitnú výrobu a montáž;
 • vzdeláva odbornú verejnosť;
 • rieši technické normy;
 • radí spotrebiteľom pri reklamáciách;
 • poskytuje poradenstvo pri výbere a zabudovaní okenných konštrukcií;
 • štvrťročne informuje záujemcov o novinkách prostredníctvom newslettera;
 • školí a vydáva Potvrdenia o zaškolení pre montážnikov okien a dverí na získanie licencie;
 • garantuje projekt Zaručene slovenské okno.

 

Členstvo v združení

Doterajšie aktivity združenia

Prezentácia  histórie združenia k 10. výročiu jej vzniku.

bpb

Sme členovia platformy Budovy pre budúcnosť

EuroWindoor

Sme členovia združenia národných zástupcov výrobcov okien, dverí a fasád EuroWindoor (EW)

Čo je nové?

Ako na rosenie okien?
Je vhodné olepovanie ostenia styrodurom?
Skúškami bola preukázaná nevhodnosť použitia termovízie na zisťovanie netesnosti okien

img KONTAKTY

Aktuálne novinky

zobraziť viac článkov

Správna montáž...

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY AJ OD NEČLENOV ZDRUŽENIA! V súvislosti s vydaním revidovanej…

Zobraziť viac

OKNOviny 02/2019

OBSAH 2/2019 Ing. Ladislav Lósy: Parametre stavebných výrobkov a požiadavky na…

Zobraziť viac

Newsletter 1/2020

Newsletter združenia SLOVENERGOokno 1/20 Pre zobrazenie newslettera sa prosím zaregistrujte alebo prihláste newsletter1_20

Zobraziť viac

PONÚKAME KNIHU

Ukážka je k dispozícii po kliknutí na obrázok! objednavka odbornej publikacie

Zobraziť viac

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.