Kvalitu a korektnosť

Na tejto stránke pranierujeme neduhy, s ktorými sa stretávame pri uvádzaní výrobkov na trh, a ktoré by sme najradšej v SR nevideli

  1. Stanovisko k napodobňovaniu energetických štítkov
  2. Tesniace pásky alebo fólie vec neznáma?
  3. Ani za 10 rokov platnosti tepelnotechnickej normy sa projektanti nenaučili správne označovať súčiniteľ prechodu tepla
  4. Parazitovanie na cudzom mene sa nevypláca!
  5. Tiež Vás zaujali zľavy?
  6. Čo vlastne ponúkajú?
  7. Koho chcú dobehnúť?
  8. Ľudová tvorivosť pri štítkovaní okien
  9. Naozaj spĺňa „Revolučná“ pena normu?
  10. Poznatky z prieskumu správania výrobcu a predajcu pri predaji okien
  11. Rozbor cenových ponúk
  12. Plagiátorstvo?
  13. Výsledky kontrol dovozcov skiel a okien
  14. Naozaj je to nepochopiteľné?
  15. Skúškami bola preukázaná nevhodnosť použitia termovízie na zisťovanie netesnosti okien
  16. Je vhodné olepovanie ostenia styrodurom?
  17. Ako na rosenie okien?

1. Stanovisko k napodobňovaniu energetických štítkov

Energetické štítkovanie okien bolo zavedené v SR v roku 2008 na pomoc spotrebiteľom pri výbere okien. Energetické štítkovanie okien umožňuje spotrebiteľovi presný odhad kvality energeticky ohodnoteného okna a jasne vidieť prínosy výrobku. Namiesto nepresných vyhlásení a niektorých reklám, má spotrebiteľ jednoduchý a pritom presný spôsob odhadu energetickej efektívnosti okien.Spotrebitelia sú čoraz otvorenejší k energeticky efektívnym produktom a čoraz častejšie ich používajú. Spotrebitelia potrebujú jednoduchý spôsob odhadu energetickej efektívnosti produktov. Energetické štítkovanie okien má kladný prínos pre výrobcov bez ohľadu na používaný materiál. Energetické štítkovanie okien podporuje a vylepšuje energetickú efektívnosť produktov na trhu. Aktuálny nápor k energetickej efektívnosti bez nejakej jednotnej metódy na meranie a kontrolu výsledkov môže vytvoriť chaos na trhu. Preto sa tejto iniciatívy ujalo združenie SLOVENERGOokno, ktoré má prístup k vedeckým autoritám v tejto oblasti. Oprávnenia na označovanie okien energetickým štítkom ENERGOkno® vydáva profesijné združenie SLOVENERGOokno, ktoré aj vykonáva dohľad nad správnosťou označovania a používania deklarovaných polotovarov na výrobok (profily, izolačné sklá atď). Poznamenávame, že nie všetci členovia združenia majú vydané oprávnenie na označovanie svojich výrobkov energetickým štítkom. Totiž vydanie energetického štítka, aj keď nie je pre výrobcu finančné náročné, kladie naň požiadavky z pohľadu dodržiavania podmienok, za ktorých bol štítok vydaný a je spojené s kontrolou u výrobcu. Nie každý výrobca má ochotu sa dať kontrolovať. Energetický štítok je jedinečný v obsahu, pretože je možné na základe identifikovaných izolačných skiel, profilov a dištančných rámikov spätne skontrolovať preukazované energetické bilancie okien postupom uvedeným v Smernici združenia pre energetické štítkovanie okien. Smernica ako aj členovia vlastniaci toto oprávnenie sú uvedení na internetovej stránke združenia. Systém používaný u nás bol prevzatý z európskeho hodnotiaceho systému EWERS (European Windows Energy Rating System). Na prednáške v roku 2011 zástupca spoločnosti Saint-Gobain Glass konštatoval už zavedené štítkovanie v severských krajinách Európy, Anglicku a pripravuje sa v Nemecku a južných krajinách Európy. Niekoľkoročné skúsenosti s energetickým štítkovaním okien majú v USA a Austrálii. Spoločnosť, ktorá namieta proti Vašej požiadavke na predloženie energetického štítka nie je členom združenia a ani nemá združením vydaný energetický štítok. Po podrobnom preskúmaní touto spoločnosťou vyrobeného štítka konštatujeme, že:- energetický štítok si výrobca sám vyrobil t.j. negarantuje ho žiadna tretia strana;- výrobca použil škálu na hodnotenie, ktorá sa používa v združení SLOVENERGOokno, t.j. ide o napodobeninu, čo je možné klasifikovať aj o pokus uviesť odberateľa do omylu, čo je trestné;- štítok je neúplný v tom, že neobsahuje deklarovanú a v bilancii zahrnutú prievzdušnosť okna;- ďalej štítok neobsahuje výsledok výpočtu energetickej bilancie, na základe ktorého bolo pridelené písmenné označenie „B“, ako aj metódu akou bola určená tepelná bilancia okna t.j. výsledok „B“ nie je možné ani výpočtom potvrdiť alebo overiť.Ďalšie pripomienky sú k výrobkovému obsahu energetického štítka: Pre zasklenie PLANIBEL TOP 1.0 je solárny faktor zasklenia (g) 0,50. Podľa našich výpočtov žiadne okno s použitím skla s g=0,50 a Ug=1,0 W/(m2.K) nemôže dosiahnuť energetickú triedu B, ale nanajvýš triedu C, lebo má znížené solárne zisky. Takže opäť ide o pokus o uvedenie odberateľa do omylu. Poznamenávame, že takéto zasklenie nie je vhodné pre vykurované budovy. Dalo by sa uvažovať iba ak by išlo o vykurovanú a klimatizovanú budovu v letnom období.Záver:Uvedený energetický štítok je nedôveryhodný a navrhujeme uchádzača z vyššie uvedených dôvodov vylúčiť zo súťaže.Stanovisko vypracovali:Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD, – garant hodnotenia v združení SLOVENERGOoknoIng. Pavol Panáček, PhD.- tajomník združenia

2. Tesniace pásky alebo fólie vec neznáma?

Tri roky po vydaní STN 73 3134 sa v požiadavkách na nacenenie zabudovania okien stretávame len s požiadavkami na zabudovanie „na penu“. Pritom ide o verejnú súťaž a stavebné práce, na ktoré sa vzťahuje stavebný zákon! Čo na to stavebný dozor a príslušné kontrolné orgány?

3. Ani za 10 rokov platnosti tepelnotechnickej normy sa projektant nenaučil správne označovať súčiniteľ prechodu tepla!

Z projektovej dokunmentácie rekonštrukcie Z.Š. Vysoká nad Kysucou, ktorá je predmetom prác v roku 2013 je zarážajúce poznanie, že projektant sa ani za 10 rokov zmeny označovania súčiniteľa prechodu tepla z pôvodného „k“ na súčasné „U“ sa nenaučil správne vyjadovať túto vlastnosť symbolom. O jednotkách alebo „U“ celého okna, ktoré je normované, ani nehovoriac!

Prof. Ing. Anton Puškár, PhD. vedúci katedry Konštrukcii pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave vo svojom príspevku s názvom Tepelnoizolačné trojsklá – záruka vyššej kvality okenných konštrukcii zverejnenom v časopise Dom a byt č. 1-2/2013 na str.6 píše:Projektant by mal v projektovej dokumentácii predpísať veľkosť, členenie, materiálovú bázu okenných konštrukcií, hodnoty súčiniteľa prechodu tepla rámových profilov (U,) a hodnoty súčiniteľa prechodu tepla zasklenia (Ug). Hodnotu súčiniteľa prechodu tepla celého okna daných rozmerov môže stanoviť zo známeho vzťahu (STN EN 10077-1). Rovnako by mal riešiť detail osadenia okna do obvodového plášťa. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasné okná sú takmer hermeticky uzavreté a neumožňujú prirodzené vetranie, musí projektant zabezpečiť požadovanú výmenu vzduchu v miestnosti iným spôsobom (u bytových domov je minimálna výmena polovica objemu vzduchu v miestnosti za hodinu). Iným spôsobom môžu byť vetracie mriežky, nútené vetranie, nútené vetranie s rekuperáciou vzduchu a podobne. Pri umiestnení budov na rušných frekventovaných miestach musí projektant dbať na akustické vlastnosti navrhovaných okien. V prípade použitia vetracích mriežok musia okná akusticky vyhovovať pri otvorenom stave mriežky. Projektant by mal riešiť aj všetky stavebné detaily súvisiace s osadením okna v stavebnom otvore. Mal by riešiť aj otázku zabezpečenia okna proti násilnému vniknutiu, ale aj architektonické stvárnenie okna – okien, aby celok, ktorý projektuje, bol prínosom pre urbanizáciu územia, kde bude objekt stáť.

4.Parazitovanie na cudzom mene sa nevypláca!

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) riešila v prvom polroku 2012 podnet na zneužívanie mena nášho združenia. Spoločnosť SLOVFORNET SLOVAKIA, s.r.o., Komenského 498/34, 029 01 Námestovo používala na cenových ponukách svojim potenciálnym zákazníkom logo, určené len pre člena nášho združenia. Podľa OR táto spoločnosť vznikla 10.4.2010 a nikdy nebola členom nášho združenia. Za člena bola dňa 16.2.2010 podmienečne prijatá spoločnosť Slovfornet s.r.o. sídliaca na rovnakej adrese. Nakoľko táto spoločnosť neuhradila členské a ani nebolo potvrdené odstránenie nedostatkov uvedených v liste z 26.2.2010, ktoré boli prekážkou členstva, bolo dňom 1.7.2010 ukončené jej členstvo. Uvádzanie informácie o členstve v našom združení v ponukách tejto spoločnosti je klamlivou reklamou. Na základe tohto podnetu a šetrenia SOI bolo dňa 14.6.2012 vydané rozhodnutie č. P/0140/05/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.7.2012 a vykonateľnosť dňa 19.7.2012, ktorým bola spoločnosti SLOVFORNET SLOVAKIA, s.r.o. uložená pokuta vo výške 630 EUR.Toto rozhodnutie môžete nájsť na webovej stránkewww.soi.sk v časti „Právoplatné rozhodnutia. Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj – 28. týždeň 2012.

5. Tež Vás zaujali zľavy?

Myslíte si, že práve tomuto výrobcovi znížil dodávateľ plastových
profilov cenu, a ostatným nie, keď takýchto odberateľov má možno desiatku na Slovensku?

Myslíte si, že práve tomuto výrobcovi znížil výrobca izolačných skiel cenu, a ostatným nie, keď takýchto odberateľov má desiatky na Slovensku?

Myslíte si, že práve tomuto výrobcovi znížil dodávateľ kovania cenu, a ostatným nie, keď takýchto odberateľov má možno desiatku na Slovensku?

Alebo tento výrobca nevypláca mzdy svojim zamestnancom alebo neplatí dane štátu?

Nie!

Kde tento výrobca ušetrí, aby mohol Vám takúto zľavu poskytnúť?

Na Vás!

Nedá do okna čo mu patrí, nenamontuje ho ako sa patrí t.z. podľa STN 73 3134, na montáž do stavby nepoužije materiály vyhovujúce STN 73 3133!

Takže pozor na všetkých poskytovateľov takýchto zliav! Informujte sa u konkurencie, prečo ona takéto zľavy neposkytuje!

6. Čo vlastne ponúkajú?

Pritom už vyše desať rokov je normalizované označenie pre súčiniteľ prechodu tepla izolačného skla Ug s mernou jednotkou W/(m2.K) t.j. Watt na meter štvorcový a Kelvin !

7. Koho chcú dobehnúť?

V ponukách niektorých výrobcov, najmä z Poľska a aj označeniach na dištančných rámikoch sa objavili hodnoty súčiniteľa prechodu tepla u dvojskiel Ug=1,0 W/(m?.K) tam, kde doposiaľ bolo Ug=1,1 W/(m?.K). Druhá hodnota je stanovená výpočtom podľa EN 673 a prvá meraním podľa EN 674. Ide o meranie vzorky – prototypu daného notifikovanej osobe na počiatočnú skúšku a nie každého jedného dodaného kusa izolačného skla. Harmonizovaná EN 1279-5+A1 ukladá vyjadrovať Ug výpočtom t.j. podľa EN 673. EN 674 alebo EN 675 sa môže použiť len vtedy, ak nie je možné Ug stanoviť výpočtom. A to nie je prípad izolačných skiel plnených argónom. Preto uvádzanie Ug v ponukách alebo na dištančných rámikoch podľa EN 674 je len ďalším z pokusov ako oklamať zákazníka, že dostáva niečo lepšie ako mu ponúka konkurencia! Izolačné sklá, na ktorých je na dištančnom rámiku vytlačené Ug zistené podľa EN 674. nemajú čo na našom trhu hľadať! To je v kompetencii SOI!Je potrebné si pamätať, že porovnávať je možné len hodnoty súčiniteľa prechodu tepla zistené rovnakou metódou a teda platí:

8. Ľudová tvorivosť pri štítkovaní okien

Tiež Vás zmiatlo štítkovanie okien niektorých výrobcov v ČR? ide o „ľudovú tvorivosť“ niektorých výrobcov okien v ČR, ktorá nemá oporu ani v jednom európskom systéme (ani USA alebo Austrália), pretože hodnotí len na základe súčiniteľa prechodu tepla okna. A to podstatné: nie je za tým žiadna nezávislá osoba. Už je najvyšší čas, aby sa nejaká nezávislá autorita ujala energetického štítkovania okien v ČR! Poznamenávame, že Európa a aj svet sa uberá inou cestou. Mohli ste sa o tom dočítať v našom vydaní periodika OKNOviny č. 2/2012 a o tom bola aj prednáška p Vornholta na seminári 29.5.2012 na Zochovej chate. Takže pozor, klasifikácia iba podľa U – hodnoty môže byť v niektorých prípadoch zavádzajúca!

9. Naozaj spĺňa „Revolučná“ pena normu?

Našimi členmi sme boli upozornení na distribúciu letákov s ponukou tzv „revolučnej peny“. Nech už je jej obchodný názov akýkoľvek upozorňujeme, že odvolávanie sa na normu STN 73 3134 pri výrobku určenom na zabudovanie do stavby je zavádzajúce! STN 73 3134 platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií. STN 73 3134 sa nezaoberá posudzovaním a skúšaním vhodnosti tesniacich systémov. Vhodnosť materiálov určených do pripojovacej škáry sa posudzuje podľa normy s označením STN 73 3133 a názvom: „Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Tesniace systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie“, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 2012. Viac o tejto problematike sa dočítate v našom periodiku OKNOviny č, 2/2012.

Iné skúsenosti s PU penami nájdete aj na:

http://www.e-filip.sk/default.aspx?ContentID=2360&ThreadID=295038&sortBy=lastAnswer

10. Poznatky z prieskumu správania výrobcu a predajcu pri predaji okien

Pred rokom, na členskej schôdzi konanej dňa 19.11.2008 v Bratislave bol členmi združenia SLOVENERGOokno Etický kódex člena združenia (http://slovenergookno.sk/kodex). Dôvodom prijatia tohto kódexu je prispieť ku zvýšeniu kultúry vzájomnej komunikácie medzi podnikateľmi v odbore ako aj ku propagácii výrobkov tak, aby propagácia zodpovedala príslušným zákonným ustanoveniam a najvyšším nárokom kladeným na informovanosť klienta a odbornú verejnosť. Ako príspevok na dosiahnutie tohto cieľa, všetci členovia združenia sa zaviazali, že pri propagácii svojich výrobkov alebo výrobkov uvádzaných nimi na trh budú dodržiavať zásady obsiahnuté v tomto kódexe. Prijatie a dodržiavanie kódexu je podmienkou členstva v združení a u výrobcov a predajcov, ktorí nie sú členmi združenia je vítané ich prihlásenie sa k zásadám a dodržiavaniu tohto kódexu. Zásady kódexu smerujú dovnútra a von združenia. Združenie samozrejme ne je ľahostajné ani k správaniu sa nečlenov, celkovej situácii chovania sa na trhu, ktoré je osobitne citlivé v súčasných podmienkach hospodárskej krízy. Na preukázanie skutočností, o ktorých sa často hovorilo len pri osobných stretnutiach podnikateľov si združenie objednalo prieskum od renomovanej marketingovej organizácie majúcej zastúpenie v SR.

  Na čo sme boli zvedaví?

 • zmapovať mieru využívania protizákonných praktík na Slovensku
 • identifikovať konkrétne subjekty, ktoré tieto postupy využívajú
 • porovnať predajné postupy týchto firiem s renomovanými výrobcami/predajcami okien
 • poskytnúť podklady pre PR kampaň, ktorej zámerom bude nielen prezentácia samotného združenia ale aj „varovanie“ skupine predajcov, ktorí porušujú etické pravidlá konkurenčného trhu
  Čo bolo predmetom prieskumu?

 • predajné miesto
 • produktová ponuka
 • výrobca okien, krajina pôvodu
 • certifikát kvality, ISO
 • počet komôr, typ kovania, stavebná hĺbka, tesnenia
 • izolačné dvojsklo – základné parametre
 • parapety vonkajšie a vnútorné
 • dodacia lehota
 • montáž (ponuka montáže, odvoz pôvodných okien)
 • cenová ponuka
 • použité materiály a iné pomôcky pri predaji (práca s katalógom …)
 • celkové hodnotenie zákazníka
  Na koho sme boli zvedaví?

 • Z celkového poctu 50 kontaktovaných subjektov sa 40 stretnutí uskutočnilo priamo v predajniach, 6 stretnutí v kancelárií predajcov (vlastnú predajňu nemajú) a 4 kontakty boli neúspešné (na uvedenej adrese zákazníci predajňu nenašli).Vo väčšine prípadov boli predajne zvonku označené tak, aby bolo vidieť, že ide o predaj plastových okien. Ponúkaný sortiment bol často rozšírený o doplnky (žalúzie, parapety, sieťky, rolety, dvere a stavebné práce). Len vo výnimočných prípadoch sa sortiment netýkal plastových okien.NEGATÍVA:Pripomienky k exteriéru sa občas týkali budovy, v ktorej je predajňa umiestnená:„Exteriér kancelárie pôsobil na prvý pohľad hrozivo – napoly schátralá stará budova, slabo označená, zarastené parkovisko trávou, neporiadok na dvore. V budove boli zaprášené schody a nájsť kanceláriu tiež nebolo jednoznačne ľahké.“„Exteriér – nemohol som sa dostať dnu, brána bola zamknutá, žiaden zvonček, dvor otvorený, ale len s ceduľkou, že je tam pes. Keby náhodou neprišiel jeden pán a netelefonoval tam, že ako sa dostane dnu, tak sa tam asi nedostanem. „

NEGATÍVA:„Vzorky profilov boli položené na poličke, avšak nebola k nim možnosť voľne sa dostať, predajca ich musel sám podať.Vystavené boli tiež parapety a žalúzie, ktoré však boli zaprášené.“„Všade bol nesmierny prach, predajca bol oblečený v montérkach, pretože podľa všetkého osobne chodí zameriavať a vyberať okná. Ledva mi našiel ako-tak čistú stoličku. O čistote sa v tomto prípade nedalo hovoriť, naozaj všetko bolo zaprášené. Mne tá miestnosť pripadala skôr ako dielňa, kde sa okrem iného pracuje s drevom.“„Vzorkovníky boli k dispozícii v predajni. Ich rozmiestnenie bolo chaotické, parapetné dosky zaprášené, sklá nepoukladané. Propagačné materiály k dispozícii neboli.“

 • značka okien

Graf zobrazuje frekvenciu ponúkaných značiek/ profilov. V niektorých prípadoch predajcovia ponúkli viac značiek, inokedy len jednu značku.V 67% prípadoch predajca poskytol aj informácie o záruke na okná. Najčastejšia záručná doba na profily bola 5 – 6 rokov a 2 roky na doplnky. Montáž okien spontánne ponúklo 72% predajcov.

 • krajina pôvodu okien

Na otázku aká je krajina pôvodu okien, predajcovia odpovedali takto:

Zrejme zdôraznením nemeckého pôvodu profilov (nie okien) sa predajca snaží o ukážku exkluzivity ponuky. Nedôverujeme na Slovensku vyrobeným oknám?

 • možnosť platiť bez DPH

Približne štvrtina predajcov pripúšťa možnosť platenia bez DPH. Ďalších 10% odpovedalo neurčito, prípadne navrhovalo dohodnúť sa pri montáži. Vo väčšine prípadov sú kompetencie predajcov v tejto oblasti obmedzené a je potrebné sa dohodnúť priamo s majiteľom firmy. Niektorí predajcovia platbu bez DPH podmieňujú dodaním iného profilu okien ako pôvodne zákazníkovi ponúkali.

To, že v stavebníctve nájsť murárov, inštalatérov alebo podlahárov, ktorí Vám za vyučtované práce poskytnú príjmový doklad s vyčíslením DPH je nutné hľadať ako „ihlu v kope sena“, sa nahlas šušká. Z prieskumu je preukázané, že ani snaha o kúpu okien bez DPH nemusí byť márna. Čo na to orgány zodpovedné za dohľad na trhu?

A ako sa to robí?

 • „Hovorte tichšie, lebo máme tenké steny, mohli by nás počuť, ale dá sa všetko vybaviť. Vedeli by sme sa dohodnúť aj na cene bez DPH.“
 • „Ak máte nejakú inú cenovú ponuku a ukážete ju majiteľovi, on vám dá určite nižšiu alebo takú istú cenu, ako mu ukážete. Ešte tak nebolo, aby sa náš šéf s niekým nedohodol. On chodí merať a montovať a tam sa dá dohodnúť.“ Dal mi aj vizitku, aby som šéfovi zavolal a dohodol sa.“
 • „Nemajú s tým problém. Robia to bežne, ale iba po konzultácii s majiteľom.“
 • „Je možná platba bez DPH pri určitých typoch profilu (tiež slovenský výrobca). Platba DPH nie je možná pri profiloch, na ktoré som Vám robil ponuku.“

11. Rozbor cenových ponúk

V rámci prieskumu správania výrobcu a predajcu pri predaji okien boli získané cenové ponuky predajcov okien. V ďalšom uvádzame výber z rozboru, ktorý vykonal náš člen združenia Fenestra SK s.r.o.

K dispozícií sme mali fyzicky 34 ponúk , ktoré sme analyzovali a následne hodnotili na základe kritérií:

 1. komplexnosť cenovej ponuky (skladba cenovej ponuky – všeobecná charakteristika, presný popis ponúkaných produktov – profilový systém, kovanie, stavebná hĺbka, zloženie a vlastnosti skla a obchodné a technické podmienky)
 2. technické spracovanie cenových ponúk (licenčný kalkulačný systém, word-excel, iné)
 3. produktová úplnosť (zameranú na výrobok – rozmer, počet ks, funkcia, doplnky – v zadaní boli i doplnky ako parapety a služby – požadovaná bola montáž (demontáž, likvidácia, murárske práce)
 4. všeobecná prehľadnosť a zrozumiteľnosť cenovej ponuky
 5. údaje o záručných podmienkach
 • údaje o ochranných prvkoch (ISO 9001,…)

z toho väčšina cenových ponúk neobsahovala informácie ako napr.:

 • Ponuka okien nebola úplná, chýbal požadovaný počet okien (čím cena na cenovej ponuka bola podstatne nižšia).
 • V pôvodnom zadaní mali byť k ponuke okien nacenené i parapety – v 3 prípadoch neboli nacenené vôbec, a v 2 prípadoch boli nacenené iba vnútorné parapety. Vo väčšine ponúk bola obsiahnutá i cena žalúzií a sít proti hmyzu
 • cenová ponuka mala obsahovať i montáž avšak v 4 cenových ponukách nebolo o montáži ani zmienky
 • vo väčšine cenových ponúk úplne absentovala úvodná všeobecná charakteristika, presné informácie o profilovom systéme, kovaní, skle, doplnkoch…ale i obchodné podmienky
 • väčšina cenových ponúk bola vypracovaná vo word-excel systéme, iba 6 ponúk bolo vypracovaných licenčným kalkulačným systémom. 2 cenové ponuky boli dokonca vypracované rukou kde bola iba výsledná cena (v jednej i náčrt o aké okná ide). Jedna z ponúk poslaných mailom obsahovala iba jednu vetu – údaj o cene.
 • V cenovej ponuke chýbali informácie o záruke či dobe dodania
 • Cenová ponuky sú veľmi neprehľadné, chýba výsledná cena – ibačiastkové ceny k dispozícií
 • v mnohých prípadoch sme našli zavádzajúce údaje, najčastejšie šlo o údaje o skle (U-parameter), jedna cenová ponuka dokonca uvádza 5-komorový nemecký profil IGLO 5 GL systém , avšak tento profil je poľskej produkcie DRUTEX
 • zo všetkých ponúk iba 6 disponovalo informáciami o ochranných prvkoch a iba 1 cenová ponuka vo svojom popise popísala i presný montážny postup
 • 2 cenové ponuky k základným údajom o cene poskytli i informačné letáky o danej firme a jej produktoch

ROZBOR CENOVÝCH PONÚK PODĽA CENY – všetky ceny sú uvedené s DPH

NAJLACNEJŠIE

 1. Najnižšiu cenovú ponuku má firma A – 1584,53€ – Salamander 5-komorový , kovanie GU s vyšším stupňom bezpečnosti, avšak daná cenová ponuka neobsahuje všetky požadované typy okien; cenová ponuka je urobená iba na 3 okná, nie na požadovaných 6ks okien – dôvod nie je uvedený
 2. Firma B s.r.o – 2238,46€ – profilový systém DECCO 70 (poľsko), na cenovej ponuke nie je jasná cena
  – Neobsahuje doplnky – započítaná je cena iba plastových vnútorných parapiet, žiadne informácie o montáži.- Absentujú i informácie o záruke, obchodné podmienky, či ochranné prvky
 3. Firma C – 5 komorový DECEUNINCK – cena 2309,79 € – chýbajú všeobecná charakteristika ponuky . Absentujú i informácie o záruke, obchodné podmienky, či ochranné prvky

NAJDRAHŠIE

 1. Firma D – cena 3944,37€ (Gealan) – Cenová ponuka bola vypracovaná na licenčnom kalkulačnom softwari. Zo všetkých ponúk má najvyššiu cenu i keď je v nesúlade zo zadaním – chýba 1ks balkónovej zostavy
 2. Firma D – cena 3628,37€ (Inoutic)- veľmi dobrá cenová ponuka, cenová ponuka ako jediná obsahuje i montážny popis
 3. Firma E – cena 3489.68€ (KBE)- nemáme cenovú ponuku
 4. Firma F –cena 3485 € (Arcade)- nemáme cenovú ponuku
 5. Firma G – cena 3470,72€ (Deceuninck)- Cenová ponuka ako nevyhovujúca – hoci má 5. najvyššiu cenu. Celá cenová ponuka bola zhrnutá v jednej vete v maily a obsahovala iba údaj „výsledná cena“

Záver Zo 48 cenových ponúk sme fyzicky mali k dispozícií na rozbor 34. Analýza ponúk prebehla na základe 6 hodnotiacich kritérií (komplexnosť cenovej ponuky, technické spracovanie cenových ponúk , produktová úplnosť, všeobecná prehľadnosť a zrozumiteľnosť cenovej ponuky, údaje o záručných podmienkach a údaje o ochranných prvkoch). Z 34 ponúk, iba 4 dostalo známku „1“, čiže splnili každé kritérium. Približne polovica z ponúk bola vypracovaná na priemernej až podpriemernej úrovni. Veľmi často chýbali údaje ako všeobecná charakteristika, technické a obchodné podmienky či predpísaný počet okien spolu s parapetmi. Avšak našli sa i takí predajci, ktorí pri vypracovaní ponúk zámerne zavádzali zákazníka klamlivými údajmi, najčastejšie pri údajoch o skle, či krajine ponúkaného profilu. Pri viac ako väčšine ponúk úplne absentovali dôležité informácie ako napr. informácie o záruke, či ochranných prvkoch. Bohužiaľ, našli sa i cenové ponuky, ktoré by sa nedali zaradiť ani do kategórie „podpriemerné“. Išlo o ponuky, ktoré z pohľadu zákazníka mohli nadobudnúť dojem neprofesionálneho či neodborného prístupu a následne nedôveru až pocit podvodu. Tieto ponuky boli vypracované rukou na papieri, bez akýchkoľvek údajov o firme či konkrétneho popisu ponúkaných produktov, bez presných technických údajov, či obchodných podmienok. Išlo skôr iba o odhad sumy bez presnej špecifikácie čo vlastne výsledná suma obsahuje a v akej kvalite sú ponúkané produkty. Ďalším negatívnym poznatkom je, že iba jedna ponuka zo všetkých 34 obsahovala i časť presného popisu montáže výrobkov.
Z nášho rozboru cenových ponúk vyplýva, že skoro všetky cenové ponuky boli vypracované s neúplnými či až klamlivými informáciami, ktoré by mohli byť považované v istej miere za zavádzanie zákazníka. Tieto cenové ponuky neobsahujú pre kupujúceho komplexnosť informácií o ponúkanom tovare a službách, ale vypovedajú skôr iba o výpočte samotnej ceny.

12. Plagiátorstvo!

V niektorých letákoch výrobcov alebo internetových stránkach sa sporadicky objavujú pokusy výrobcov označiť okno tzv. energetickým štítkom. Takýto štítok je samozrejme bez záruky a výrobca sa snaží kupujúcemu vnútiť ilúziu, že kupuje energeticky úsporný výrobok. Porovnanie negarantovaného a garantovaného štítka vyzerá asi takto:

Z negarantovaného štítka sa nič nedozviete o skladbe profilu, tesnení alebo izolačnom skle, ktoré sa podieľa 70 až 80% na celkových stratách alebo úsporách tepla alebo ďalších informáciách potrebných na identifikáciu okna.

Rozlišovacím znakom je autorským zákonom chránené označenie štítka:

Cieľom energetického štítka okna vydávaného združením SLOVENERGOokno je dať postačujúce informácie, na základe ktorých je možné získať informácie o skladbe a vlastnostiach predmetného okna a polotovarov, z ktorých je vyrobené. V oprávnení, ktorým dáva združenie SLOVENERGOokno právo označovať výrobky energetickými štítkami sa ukladá výrobcovi používať len identifikovateľné polotovary. To, či výrobca nepoužíva „no name“ polotovary (sklá, kovanie a profily) sa informuje zástupca združenia min. jedenkrát ročne kontrolou dodacích listov pri návšteve výrobcu – držiteľa oprávnenia na označovanie výrobkov energetickým štítkom. Energetický štítok obsahuje jednoznačné označenie (obr. 2 pozícia 1), vedúce k výrobcovi okna, ktorého plný názov aj s adresou je uvedený v prvých riadkoch štítka (obr. 2 pozícia 2). V ďalších riadkoch sú uvedené obchodné názvy profilov okien, vlastnosti a skladba skiel (obr. 2 pozícia 2). Na obrázku 2 je príklad použitia 4 – komorového plastového profilu, izolačného dvojskla, z ktorého každé má hrúbku 4 mm a medzi nimi je medzera 16 mm (4-16-4). ďalej sa dozvedáme, že medzisklená dutina je vyplnená inertným plynom argónom (Ar), s naplnením 90%, pri ktorom je deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla (Ug). Tolerancia naplnenia je ± 5%. Dištančný ramik v medzisklenom priestore je z hliníka (Al rámik). Vlastnosti skladieb izolačných skiel sú deklarované výpočtom výrobcom tabúľ skla, ktorý garantuje uvedené vlastnosti pri stanovenom naplnení medzisklenej dutiny stanoveným plynom. Viacerí výrobcovia izolačných skiel tieto názvy korektne prenášajú aj do štítkov nalepených na skle. Sú uvedené aj na energetickom štítku okna (na obr 2.: Planibel Clear – Planibel TopN+). Percento naplnenia plynom garantuje výrobca izolačného skla, ktorý nakupuje sklá od týchto sklárskych koncernov – výrobcov tabúľ skiel. Nízkoemisný povlak izolačného skla (pokovenie, v tabuľkách 2 a 3 označené symbolom #) je už súčasťou dodávok tabúľ skla a zabezpečuje v štítku uvedený solárny faktor skla (g), súčiniteľ prechodu tepla izolačného skla (Ug). Dôveryhodnosť výrobcu izolačného skla, že použil stanovené tabule skla, tesniace tmely, ktoré neprepúšťajú plyn z uzavretej dutiny izolačného skla ako aj to, že naplnil dutinu predpísaným percentom plynu je preukazovaná plnením harmonizovanej európskej normy. V SR sme nedávnej minulosti mali cca 50 výrobcov izolačných skiel rôznej úrovne výroby, ale aj vnútropodnikovej kontroly, pomocou ktorej sa sleduje plnenie požiadaviek relevantných noriem. Mnohí v záujme dôveryhodnosti si takúto kontrolu dávajú zabezpečovať nezávislou treťou stranou (akreditovaným laboratóriom). Držiteľ energetického štítka okien má povinnosť mať uzavretú zmluvu o kvalite (čl.5.2.6 STN EN 1279-6) a zbierať relevantné písomné doklady poskytované výrobcom izolačného skla o zabezpečení vnútropodnikovej kontroly. Pokiaľ takúto zmluvu výrobca izolačného skla s nim neuzavrie je povinný dať si združeniu prepočítať štítky, pričom hodnota súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla sa zhorší o 0,2 W/(m2.K), čo následne ovplyvní celkovú energetickú bilanciu okna a môže viesť k preradeniu okna do nižšej energetickej triedy (obr. 2 pozícia 6). Alebo sa obráti na iného dôveryhodnejšieho výrobcu izolačného skla. Výber má veľký doma aj v zahraničí.

Obr. 2 Energetický štítok okna podľa smernice združenia SLOVENERGOokno

 1. – jednoznačné označenie štítka;
 2. – identifikácia výrobcu a jeho sídla;
 3. – identifikácia skladby okna a vlastností polotovarov;
 4. – deklarované naplnenie izolačného dvojskla plynom;
 5. – vlastnosť, ktorú ovplyvňuje výrobca okna.

Súčasťou garantovaného energetického štítka je vydané oprávnenie na označovanie:

Združenie SLOVENERGOokno uvedenými kontrolnými mechanizmami garantuje u tých členov, ktorí pristúpili k vydávaniu štítkov, deklarované vlastnosti okna. Neplnenie podmienok, ku ktorým sa zaviazal výrobca okien je postihované združením zmluvnou pokutou. Okrem písomných zistení má združenie možnosť aj zmerať naplnenie izolačného skla inertnými plynmi a tým aj touto cestou v praxi kontrolovať plnenie zmluvných záväzkov svojich členov (obr. 3). Aktuálny zoznam držiteľov energetických štítkov je na internetovej stránke združenia.


ZÁVER

Profesijné združenie SLOVENERGOokno bolo založené najmä výrobcami okien a dverí sídliacimi v SR. Jednou z priorít združenia je presadzovať v praxi výrobu, predaj a montáž kvalitných otvorových výplní stavieb spĺňajúcich požiadavky noriem, interných smerníc a najnovších poznatkov vedy a techniky. Sú informácie o častom porušovaní obchodnej etiky pri predaji okien. Sú poznatky o skutočnostiach, že sú zvýhodňované cenovo lacnejšie technicky prekonané riešenia, nespĺňajúce požiadavky noriem. Inokedy sú zas zabudované iné výrobky ako tie, ktoré vyhrali súťaž (napríklad s použitím iných profilov alebo izolačných skiel).Združenie SLOVENERGOokno v spojitosti s vedeckou a skúšobnou základňou, ktorých zástupcovia sú taktiež členmi združenia hľadá prostriedky na sprehľadnenie ponuky okien na trhu v SR. Energetické štítkovanie okien je prvým krokom na tejto ceste. Vydanými oprávneniami na označovanie okien energetickými štítkami sa združenie usiluje o získanie dôvery kupujúcich k takto označeným výrobkom. Združenie je otvorené všetkým pripomienkam zo strany užívateľov takto označených okien. Užívateľ má oprávnené nároky na hygienicky bezchybné bývanie. Výrobcovia okien často suplujúci architektov sa musia učiť dimenzovať otvorové výplne podobne ako je to v iných oblastiach tvorby stavebného diela. Združenie SLOVENERGOokno k splneniu tohto cieľa napomáha presadzovaním korektných informácii o vlastnostiach okien.

Iný príklad:

Kto garantuje inzerovanú triedu A v Reginálnych novinách ŽIARSKO ŠTIAVNICKO – ŽARNOVICKO z 15. 1.2010? Internetová stránka bola ešte v posledný januárový deň nefunkčná!

13. Výsledky kontrol dovozcov skiel a okien

SIŽP v priebehu roku 2008-09 vykonala na podnet Fondu 11 kontrol platenia príspevku do Recyklačného fondu za výrobu a dovoz tabuľových skiel (vrátane zarámovaných). Vykonanými kontrolami bolo zistené, že:

 • 10 z 11 kontrolovaných spoločností nebolo zaregistrovaných na Recyklačnom fonde,
 • 9 z 11 kontrolovaných spoločností si nesplnilo ohlasovaciu povinnosť príslušnému obvodnému úradu ŽP,
 • 7 z 11 kontrolovaných spoločností neplatilo príspevky do Recyklačného fondu za výrobu a dovoz tabuľového skla.

SIŽP uložila účastníkom konania pokutu v celkovej výške 223 240,-EUR (6 725 325,-Sk).

14. Naozaj je to nepochopiteľné?

Opätovne sú nám doručované upozornenia na použitie PU-peny ko náhrady za tesniace fólie a pásky. Dokonca sme to zistili u montážnych skupín zmluvne zviazaných s našimi členmi. Napriek tomu, že sme sa tejto otázke už v minulosti venovali, zdá sa, že mnohí montážnici doposiaľ nepochopili, nutnosť trojrovinnej izolácie. Na to, aby vlhkosť mohla opustiť pripojovaciu škáru (oddifundovať) je nutné, aby v škáre bol skladbou materiálov vytvorený vlhkostný spád. Pri použití PU- pien bez tesniacich fólii a pások tento vlhkostný spád nejde podľa STN 73 3133 vytvoriť a teda vhkosť sa šíri nekontrolovateľne. Výsledkom sú poruchy vo vzniku plesnivých kútov.Bolo skúškami preukázané na nevhodnosť použitia termovízie na zisťovanie netesnosti okienBolo skúškami preukázané na nevhodnosť použitia termovízie na zisťovanie netesnosti okien

15.Skúškami bola preukázaná nevhodnosť použitia termovízie na zisťovanie netesnosti okien

Na konferencii OKNO, DVERE, FASÁDY konanej dňa 26.9.2019 vo Zvolene odznela prednáška prof. Ing. Borisa Bieleka, PhD., v ktorej na základe experimentov prijal nasledovné závery:
– Infračervená termografia je moderná diagnostická metóda, ktorá dokáže odhaliť defekt či problém stavebného diela, nedokáže ho však exaktne presne kvantifikovať. Termografia je nedeliteľnou súčasťou posúdenia technického stavu budovy, pretože veľmi rýchlo a objektívne (nezávislým posúdením) deteguje miesta s potenciálnym nebezpečenstvom.
– Termovízna kamera neslúži na exaktnú presnú kvantifikáciu povrchových teplôt konštrukcie, ale na orientačné a vizuálne prehľadne znázornené rozloženie povrchových teplôt na snímanom povrchu.
– Ak povrchové teploty stavebnej konštrukcie sú výrazne ovplyvnené infiltrujúcim vzduchom cez styky a škáry v obalových konštrukciách budov, môžu byť tieto miesta na termovíznej snímke vizuálne pozorované pretiahnutou prúdnicovou tepelnou stopou (obyčajne pri vysokom objemovom prietoku vzduchu stykom). Pri menších prietokoch filtrujúceho vzduchu nemusí byť prúdnicová tepelná stopa na termograme pozorovaná, v žiadnom prípade to však neznamená, že filtrujúci vzduch neovplyvňuje vnútorné povrchové teploty snímaného povrchu obalovej konštrukcie.
– Termovízny snímok je výrazne ovplyvnený vonkajšími okrajovými podmienkami za ktorých bol zhotovený (tesné okno pri veľkom tlakovom rozdiele má podobný termogram ako menej tesné okno pri menšom tlakovom rozdiele, tesné okno pri nižšej vonkajšej teplote má podobný termogram ako menej tesné okno pri vyššej teplote vonkajšej klímy a pod.). Z uvedeného dôvodu je potrebné v protokole z termovízneho merania presne uviesť :
– dátum a čas, kedy bol zrealizovaný,
– typ termovíznej kamery a objektívu,
– nastavenú emisivitu na termovíznej kamere,
– teplotu vonkajšej klímy θae (-),
– relatívnu vlhkosť vonkajšej klímy φe (%),
– teplotu vnútornej klímy θai (-),
– relatívnu vlhkosť vnútornej klímy φi (%),
– tlakový rozdiel vzduchu na oboch stranách meraného prvku Δp (Pa).
– Vnútorné povrchové teploty obalovej konštrukcie budovy zosnímané termovíznou kamerou ovplyvňujú okrem transmisie tepla obalovou konštrukciou a filtrácie vzduchu jej stykmi aj ďalšie faktory ako sú priame slnečné žiarenie pôsobiace na konštrukciu, vykurovanie teleso v jej blízkosti (konvektívne, sálavé), osadenie okna do obvodovej steny a jej tepelnotechnické parametre, prúdenie vzduchu v budove, vertikálne rozloženie teplôt v miestnosti a pod., čo je potrebné pri vyhodnocovaní termogramu zohľadniť. Napríklad ak máme pod oknom radiátor a máme nad ním do interiéru vyloženú parapetnú dosku, potom táto zabraňuje teplému vzduchu obmývať spodnú časť okennej konštrukcie a ak urobíme termovíznu snímku takéhoto okna, vnútorné povrchové teploty v jeho spodnej časti môžu byť vplyvom absencie prúdiaceho horúceho vzduchu od radiátora podstatne nižšie ako v jeho hornej časti, kde už horúci vzduch okno obmýva.
Na základe zrealizovaného termovízneho snímku zabudovanej výplňovej konštrukcie (okna, dverí, zasklenej steny) vieme síce detegovať na nej miesta so zvýšenou filtráciou vzduchu, avšak v žiadnom prípade nie sme schopní z termogramu kvantifikovať prievzdušnosť okna či jeho zaradenie do triedy prievzdušnosti. Sme presvedčení, že termovízny snímok nemôže byť relevantným dokladom na reklamáciu výplňovej konštrukcie z hľadiska jej vzduchovej prievzdušnosti.
O prebehu experimentov a ich výsledkoch sa môžete dočítať v časopise OKNOviny 2/2019

16.Je vhodné olepovanie ostenia styrodurom?

V posledných rokoch sa značnej obľube teší olepovanie ostení, parapetu a nadpražia styrodurom, ktorým murári „riešia“ nerovnosti týchto povrchov alebo zmenšenie pripojovacej škáry okna napríklad pri nepresných formách na výrobu betónových stien. Čo sa stane keď styrodurom olepíme okno? Možno zlepšíme trocha tepelnoizolačné vlastnosti a povrchové teploty na rámoch okien, ale čo je najdôležitejšie zhoršíme alebo úplne zrušíme paronepriepustnosť škáry. Pri použití styroduru už nie je tmel alebo interiérová fólia prekážkou difúzii vodnej pary z interiéru do exteriéru, ale aj tepelno a zvukoizolačnej vrstvy, ktorou je najčastejšie PUR – pena. Difúziou vodnej pary do tejto izolačnej vrstvy ju znefunkčníme.
O ďalších úvahách na túto tému sa môžete dočítať v časopise OKNOviny 1/2019

17.Ako na rosenie okien?

V našom periodiku OKNOviny bol publikovaný príspevok o možnostiach zistenia skutočnej príčiny tejto často reklamovanej vady okien. Cieľom je aj zabezpečenie rovnakého prístupu k technickému riešeniu reklamácii odberateľov a obmedzenie alebo vylúčenie niektorých nesprávnych postupov posudzovateľov a znalcov majúcich za následok poškodenie výrobcov a predajcov okien.
O postupoch na odhalenie príčin tejto vady sa môžete dočítať v časopise OKNOviny 1/2019

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.