Doterajšie aktivity

SLOVENERGOokno

Prehľad činnosti

2008

 • Zlučovacia členská schôdza (19. november 2008);
 • Schválenie plánu činnosti na rok 2009 a rozpočtu na rok 2009
 • Schválenie Etického kódexu člena
 • Seminár ENERGETICKY ÚSPORNÉ OKNÁ A ICH KVALITA, v Kongresovej sále hotela Barónka v Bratislave – Rači.
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 /2008
 • účasť na výstave ABC stavebníctva v Košiciach

 

2009

 • Smernica pre značku kvality ENERGOkno;
 • Smernica pre značku kvality SLOVOKNO a požiadavky na okná a vonkajšie dvere;
 • Návrhy dokumentov: Osnova sprievodnej dokumentácie k výrobku a Osnova preberacieho listu výrobku (dokumenty vyplývajúce z Kódexu člena)
 • prieskum „Obchodnej etiky a ochrany spotrebiteľa“ (Mystery shopping projekt)
 • seminár Inovácie a kvalita okenných konštrukcií v Banskej Bystrici ako sprievodnej akcie výstavy PRO ARCH
 • účasť na výstave PRO ARCH, CONECO – RACIOENERGIA a DOMEXPO
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2009,
 • seminár Energeticky úsporné okná a ich kvalita v Nitre
 • návrh STN 73 3134: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie
 • vydanie oprávnení na ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVANIE ENERGOkno a kontoly u výrobcov;
 • V roku 2009 bola zahájená spolupráca s Recyklačným fondom na poskytovanie informácii o krokoch fondu voči dovozcom nerešpektujúcim zákon a následne vzájomne podpísanou dohodou bola dohodnutá spolupráca pri vzájomnej výmene informácii v oblasti výroby a dovozu tabuľového skla a izolačného skla a platenia príspevkov do recyklačného fondu

2010

 • zmena stanov združenia
 • zahájenie školení montážnych skupín podľa STN 73 3134: 2010 s vydaním Osvedčenia – MONTÁŽNY PAS
 • vypracovanie internej publikácie Desatoro pravidiel správnej montáže
 • účasť na výstave PRO ARCH, CONECO – RACIOENERGIA a DOMEXPO
 • diskusné fóra na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2010
 • previerky „výrobkového ratingu“
 • účast združenia na seminári organizovanom SSVTS pod názvom: BEZPEČNÉ BÝVANIE 2010
 • ukončenie prác na novej STN na izolačné sklá, ktorá rieši otázky posudzovania týchto výrobkov, nepokryté hEN (STN 70 121: Izolačné sklá. Požiadavky na vzhľad a rozmery)
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2010,
 • prehodnotenie značiek kvality a navrhla sa len jedna značka výrobkový rating ENERGOkno® spojená s vydaním energetického štítka ako preukazu energetických vlastností výrobku

2011

 • spolupráca s TSÚS n.o. na príprave licencovania montáží okien.
 • školenia montážnikov okien a vydanie montážnych pasov
 • sprievodná akcia veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA, kde denne prezentovalo združenie pred náhodnými návštevníkmi tému: „Desatoro správneho výberu okna“
 • vydanie energetických štítkov ENERGOkno
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2011
 • pripomienkovanie zmeny požiadaviek na okná v revidovanej teplelnotechnickej norme STN 73 0540-2.
 • príprava národnej prílohy STN EN 14351-1/Z1 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
 • zahájenie riešenia STN 73 3443: Stavebné práce. Sklenárske práce stavebné. Požadavky na zasklievanie (vydaná v roku 2012)
 • zahájenie riešenia STN 73 3133 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Tesniace systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie (vydaná v roku 2012)
 • spolupráca združenie s UMB v Banskej Bystrici pri príprave súťažných podkladov, kde sa malo združenie podieľať aj na dohľade nad kvalitou výroby a montáže okien do rekonštruovaných budov
 • odborný seminár o aktuálnych otázkach navrhovania a realizácie okenných konštrukcii na Zochovej chate ÚSPORNÉ A EKOLOGICKÉ OKNÁ. Za účasti 70 poslucháčov odzneli prednášky popredných odborníkov z SR, ČR, Francúzska a Švajčiarska.

 

2012

 • sprievodná akcia veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA, kde denne prezentovalo združenie pred náhodnými návštevníkmi tému: „ÚSPORNÉ A EKOLOGICKÉ OKNÁ z produkcie členov združenia SLOVENERGOokno“
 • účasť na výstave DOMEXPO v Nitre
 • poldňový seminár pred VČS, Obsahom seminára boli prednášky z oblasti nových a pripravovaných STN platných pre okenné konštrukcie a ich zabudovanie do stavby.
 • vypracovanie ponúk VÚC a MČ a obciam na spoluprácu pri dohľade nad kvalitou okien zabezpečovaných z verejných prostriedkov. Výsledky sú známe, z vyše stovky oslovených organizácii sa kontrola vykonala len v jednej z dôvodu nezáujmu týchto VÚC a MČ
 • pokračovanie vo vydávaní produktu energetické štítky, evidovali sme 74 oprávnení na označovanie výrobkov energetickými štítkami
 • aktívna účasť na seminári „Teplotný manažment budov prostredníctvom stavebných materiálov“ konanom dňa 30.10.2012 v Žiline organizovaným obchodným zastúpením firmy BASF Slovensko
 • zapojenie združenia do medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS (koordinátor Zväz stavebných podnikateľov SR) a účasť na úvodnej konferencii národnej kvalifikačnej platformy
 • podieľanie sa na činnosti TK č. 96 OTVOROVÉ VÝPLNE A ĽAHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTE
 • podieľanie sa na vytvorení národnej environmentálnej značky pre niektorý z výrobkov členov združenia
 • prednášková účasť na seminároch REVITALIZÁCIA BYTOVÉHO FONDU organizovaných združením Bezpečný domov v rôznych mestách SR
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2012
 • odborný seminár ENERGETICKY ÚSPORNÉ OKNÁ A ICH KVALITA na Zochovej chate

2013

 • v rámci budovania dôvery zákazníkov združenie navrhuje projekt: ZARUČENE SLOVENSKÉ OKNO.
 • uskutočnil sa workshop k teplotechnickej norme, kde boli určité výhrady k povrchovým teplotám
 • zahájenie spolupráce s Českou komorou ľahkých obvodových plášťov (ČKLOP), kde po počiatočných výmenách zástupcov združení na seminároch došlo k prvému vzájomnému rokovaniu o spolupráci
 • aktívna účasť na výstave a prezentácii na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA s cieľom ovplyvňovania návštevníkov pri kúpe produktov členov združenia a poradenskej činnosti
 • pokračovanie v školeniach záujemcov o získanie osvedčenia – montážneho pasu
 • vykonanie kontroly dodržiavania stanov a internej smernice združenia Výrobkový rating ENERGOkno® u držiteľov oprávnení na označovanie výrobkov energetickými štítkami
 • podieľanie sa na činnosti TK č. 96 OTVOROVÉ VÝPLNE A ĽAHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTE
 • účasť na výstave DOMEXPO v Nitre
 • účasť na veľtrhu CONECO/ RACIOENERGIA vystúpenia na pódiu v poradenskej zóne (hala „D“) pod mottom: „SPRÁVNA MONTÁŽ KVALITNÉHO OKNA“, denné poradenstvo v stánku združenia poskytnutého organizátorom výstavy bezplatne (nekomerčná účasť na výstave) a prezentáciu toho najlepšieho čo členovia združenia produkujú pod spoločným názvom: „PONÚKAME VÝROBKY PLNIACE POŽIADAVKY NA ULTRANÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY PO ROKU 2015“ (komerčná účasť na výstave). Za týmto účelom združenie ďalšiu plochu za zvýhodnenú cenu, kde boli vystavené výrobky členov združenia
 • návrh revízie STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie
 • riešenie nespokojnosti niektorých členov združenia s výsledkami v protokoloch o skúškach niektorých akreditovaných laboratórií a autorizovaných osôb adresovaná SNAS (skončilo rokovaním s prof. Sternovou)
 • podporné stanovisko pre členov združenia (napr. INCON alebo Žilinský samosprávny kraj upozornenie na nedostatky v projektovej dokumentácii) listy sú uverejnené na internetovej stránke združenia
 • seminár na Zochovej chate POŽIADAVKY NA ZABUDOVANÉ OKNÁ PO ROKU 2015
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2013
 • riešenie úloh vyplývajúcich so spolupráce s Recyklačným fondom
 • vydanie „Príručky oknára“ na internetovej stránke združenia.
 • uzavretie dohody s SÚTN prístup STN – online, ktorý je k dispozícii všetkým platiacim členom združenia

2014

 • v rámci veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA príprava denných vystúpení a diskusií „Okná a ich zabudovanie v ultranízkoenergetických budovách“
 • pokračovanie v školeniach montážnikov a vydávaní Osvedčení
 • vypracovanie vlastného dokumentu „Typového zadania pre vyhlasovateľov verejnej zákazky na výmenu okien“.
 • Zahájenie prác na smernici na posudzovanie okien aj z hľadiska letného obdobia
 • workshop na tému CPR za účasti pracovníčky MDVaRR SR Ing. K. Bzovskej
 • šírenie elektronickou cestou prostredníctvom ZMOS metodického pokynu pre zadanie technických požiadaviek pre obstarávateľa stavebných prác spojených s dodávkou nových alebo výmenou už zabudovaných okien a dverí.
 • seminár Otvorové výplne v stavebných konštrukciách Zochova chata
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2014
 • pripomienkovanie stavebného zákona

2015

 • vypracovanie materiálu s názvom „STOP NEKVALITE OKIEN (A ICH ZABUDOVANIU DO STAVBY)“. Materiál nadväzuje na prijatú Metodiku pre verejné obstarávanie.
 • každodenné organizovanie vystúpení členov diskusné fórum v salóne drevostavieb CONECO – RACIOENERGIA
 • zmluvná účasť pri technickom dozore dokumentácie, výrobkov, montáže okien a dverí na stavbe v Bratislave od spoločnosti ENG2 SR, s.r.o., Bratislava
 • príprava seminára na Zochovej chate „Otvorové výplne stavebných konštrukcií“
 • znova otvorenie dohody s SÚTN prístup STN – online, s rozšíreným rozsahom pod požiadaviek členov združenia
 • návrh revízie informačného materiálu združenia: „AKO SI VYBRAŤ A DAŤ NAMONTOVAŤ OKNO“
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2015
 • pokračovanie v školeniach montážnikov a vydávaní Osvedčení

2016

 • vypracovanie štúdie na základe počítačovej simulácie zabudovania okien do stavby pri použití styroduru na ostenie
 • reakcia na obsah internetovej stránky skupiny projektantov o údajných nevýhodách drevohliníkových okien (http://apsp.sk/6-okna-a-presklenia/).
 • reakcia na medializované informácie v televízii a internete o zriadení výroby okien vo Svidníku pod gesciou Ministerstva vnútra SR
 • prezentácia združenia na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA. Bolo prednesených celkom 11 prednášok v rámci diskusného fóra.
 • príprava tém okrúhleho stola, ktorý sa konal pred VČS v Agroinštitúte v Nitre
 • podpísanie zmluvy s portálom ABC Slovenské hospodárstvo o reklamnej činnosti s cieľom získania nových členov a príjmov z činnosti združenia
 • zahájenie vykonávania zaškolenia montážnikov podľa požiadaviek TSÚS n.o. (osvedčení zo školení o spôsobilosti vykonávať montáž okien a dverí v súlade s požiadavkami STN 73 3134) Na základe podmienok zverejnených na www.tsus.sk bol dokument premenovaný na „Potvrdenie o zaškolení“ s pozmeneným obsahom. Toto Potvrdenie je podmienkou na získanie licencie od akreditovaného inšpekčného orgánu TSÚS n.o. na montáž otvorových výplní, potrebnej na preplatenie dotácii na rodinné domy.
 • rokovania s predsedníčkou predstavenstva ZPZB o zabezpečení spoločného sekretariátu združení
 • zahájenie mesačného vydávania newslettera združenia OKNO+fasáda od júla 2016
 • prihlásenie združenia za pridruženého člena platformy Budovy pre budúcnosť zatiaľ bez platenia členského príspevku
 • revízia stanov združenia
 • seminár združenia v Kočovciach
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2016

2017

 • spoluorganizácia konferencie OKNÁ A TIENIACA TECHNIKA s Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí – SVST ako sprievodná akcia CONECO 2017 (účasť  80 poslucháčov)
 • príprava smernice Certifikácia bezpečnosti pripojovacej škáry z pohľadu očakávaných povrchových teplôt“.
 • seminár v Kočovciach „Aktuálne otázky otvorových výplní stavieb na prahu roku 2018“. 80 zúčastnených
 • v predvečer konania seminára workshop k aktuálnym témam za účasti prof. Ing. Z. Sternovej, PhD.
 • od II. polroka zväčšenie periodicity newslettera na raz štvrťročne.
 • účasť na podujatí Budovy pre budúcnosť (BPB) PROGRAM BUDOVY 2050 v hoteli Loft v Bratislave.
 • návrh nových stanov s odstupňovaným členským a zmena sídla
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2017
 • vydávanie newslettera združenia OKNO+fasáda
 • iniciovanie zmeny predsedu TK 96
 • návrh smernice združenia na posudzovanie kvality povrchu otvorových konštrukcií

2018

 • spoluorganizácia konferencie (spolu s TSÚS n.o.) „Teória a konštrukcia pozemných stavieb“
 • plné členstvo v platforme „Budovy pre budúcnosť“
 • vydanie publikácie združenia: „Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna“
 • organizácia „okrúhleho stola“ s otázkou na súlad na trhu existujúcich materiálov najmä fólii fungujúcich súčasne na exteriérovej a aj interiérovej strane (variabilné sd), navyše naposledy doplnených aj fóliami s celoplošne naneseným lepidlom
 • rokovanie so zástupcom SOI p. Ing. Andrea Gombová (oprávnený orgán dohľadu nad trhom podľa Nariadenia EK).,
 • konferencia „Okná, dvere, fasády“. vo Zvolene (účasť 120 účastníkov) a organizácia „priateľského večera“ v predvečer konania konferencie
 • zriadenie Odborných komisií (OK),
 • iniciácia zmeny STN 73 0540-2 najmä požiadavke na súčiniteľ prechodu tepla okien v liste združenia ÚNMS SR, odbor technickej normalizácie, príspevok od združenia na vypracovanie zmeny
 • príprava národnej prílohy STN EN 14351-1+A2 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere
 • pracovného rokovania k pripomienke STN 73 0540-2 čl. 4.1.5 tabuľka 2 Požiadavky Uw vonkajších otvorových konštrukcií a začlenenia požiadavky na Ucw závesných stien. Pracovné rokovanie sa konalo v showroome Schüco za účasti prof. Ing. Z. Sternovej, PhD
 • príprava vystúpení na CONECO 2019
 • návrh na riešenie výskumnej úlohy (spolu s SvF STU), ktorá by reagovala na zistenia súdnych znalcov pri posudzovaní zvýšenej prievzdušnosti okien prípadne dverí.
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2018
 • štvrťročné vydávanie newslettera združenia OKNO+fasáda

 

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.