Doterajšie aktivity

SLOVENERGOokno

Prehľad činnosti

2018

 

2017

2016

2015

2014

2013

 • v rámci budovania dôvery zákazníkov združenie navrhuje projekt: ZARUČENE SLOVENSKÉ OKNO.
 • uskutočnil sa workshop k teplotechnickej norme, kde boli určité výhrady k povrchovým teplotám
 • zahájenie spolupráce s Českou komorou ľahkých obvodových plášťov (ČKLOP), kde po počiatočných výmenách zástupcov združení na seminároch došlo k prvému vzájomnému rokovaniu o spolupráci
 • aktívna účasť na výstave a prezentácii na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA s cieľom ovplyvňovania návštevníkov pri kúpe produktov členov združenia a poradenskej činnosti
 • pokračovanie v školeniach záujemcov o získanie osvedčenia – montážneho pasu
 • vykonanie kontroly dodržiavania stanov a internej smernice združenia Výrobkový rating ENERGOkno® u držiteľov oprávnení na označovanie výrobkov energetickými štítkami
 • podieľanie sa na činnosti TK č. 96 OTVOROVÉ VÝPLNE A ĽAHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTE
 • účasť na výstave DOMEXPO v Nitre
 • účasť na veľtrhu CONECO/ RACIOENERGIA vystúpenia na pódiu v poradenskej zóne (hala „D“) pod mottom: „SPRÁVNA MONTÁŽ KVALITNÉHO OKNA“, denné poradenstvo v stánku združenia poskytnutého organizátorom výstavy bezplatne (nekomerčná účasť na výstave) a prezentáciu toho najlepšieho čo členovia združenia produkujú pod spoločným názvom: „PONÚKAME VÝROBKY PLNIACE POŽIADAVKY NA ULTRANÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY PO ROKU 2015“ (komerčná účasť na výstave). Za týmto účelom združenie ďalšiu plochu za zvýhodnenú cenu, kde boli vystavené výrobky členov združenia
 • návrh revízie STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie
 • riešenie nespokojnosti niektorých členov združenia s výsledkami v protokoloch o skúškach niektorých akreditovaných laboratórií a autorizovaných osôb adresovaná SNAS (skončilo rokovaním s prof. Sternovou)
 • podporné stanovisko pre členov združenia (napr. INCON alebo Žilinský samosprávny kraj upozornenie na nedostatky v projektovej dokumentácii) listy sú uverejnené na internetovej stránke združenia
 • seminár na Zochovej chate POŽIADAVKY NA ZABUDOVANÉ OKNÁ PO ROKU 2015
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2013
 • riešenie úloh vyplývajúcich so spolupráce s Recyklačným fondom
 • vydanie „Príručky oknára“ na internetovej stránke združenia.
 • uzavretie dohody s SÚTN prístup STN – online, ktorý je k dispozícii všetkým platiacim členom združenia

2012

 • sprievodná akcia veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA, kde denne prezentovalo združenie pred náhodnými návštevníkmi tému: „ÚSPORNÉ A EKOLOGICKÉ OKNÁ z produkcie členov združenia SLOVENERGOokno“
 • účasť na výstave DOMEXPO v Nitre
 • poldňový seminár pred VČS, Obsahom seminára boli prednášky z oblasti nových a pripravovaných STN platných pre okenné konštrukcie a ich zabudovanie do stavby.
 • vypracovanie ponúk VÚC a MČ a obciam na spoluprácu pri dohľade nad kvalitou okien zabezpečovaných z verejných prostriedkov. Výsledky sú známe, z vyše stovky oslovených organizácii sa kontrola vykonala len v jednej z dôvodu nezáujmu týchto VÚC a MČ
 • pokračovanie vo vydávaní produktu energetické štítky, evidovali sme 74 oprávnení na označovanie výrobkov energetickými štítkami
 • aktívna účasť na seminári „Teplotný manažment budov prostredníctvom stavebných materiálov“ konanom dňa 30.10.2012 v Žiline organizovaným obchodným zastúpením firmy BASF Slovensko
 • zapojenie združenia do medzinárodného projektu BUILD UP SKILLS (koordinátor Zväz stavebných podnikateľov SR) a účasť na úvodnej konferencii národnej kvalifikačnej platformy
 • podieľanie sa na činnosti TK č. 96 OTVOROVÉ VÝPLNE A ĽAHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTE
 • podieľanie sa na vytvorení národnej environmentálnej značky pre niektorý z výrobkov členov združenia
 • prednášková účasť na seminároch REVITALIZÁCIA BYTOVÉHO FONDU organizovaných združením Bezpečný domov v rôznych mestách SR
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2012
 • odborný seminár ENERGETICKY ÚSPORNÉ OKNÁ A ICH KVALITA na Zochovej chate

2011

 

2010

 • zmena stanov združenia
 • zahájenie školení montážnych skupín podľa STN 73 3134: 2010 s vydaním Osvedčenia – MONTÁŽNY PAS
 • vypracovanie internej publikácie Desatoro pravidiel správnej montáže
 • účasť na výstave PRO ARCH, CONECO – RACIOENERGIA a DOMEXPO
 • diskusné fóra na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2010
 • previerky „výrobkového ratingu“
 • účast združenia na seminári organizovanom SSVTS pod názvom: BEZPEČNÉ BÝVANIE 2010
 • ukončenie prác na novej STN na izolačné sklá, ktorá rieši otázky posudzovania týchto výrobkov, nepokryté hEN (STN 70 121: Izolačné sklá. Požiadavky na vzhľad a rozmery)
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2010,
 • prehodnotenie značiek kvality a navrhla sa len jedna značka výrobkový rating ENERGOkno® spojená s vydaním energetického štítka ako preukazu energetických vlastností výrobku

 

2009

 • Smernica pre značku kvality ENERGOkno;
 • Smernica pre značku kvality SLOVOKNO a požiadavky na okná a vonkajšie dvere;
 • Návrhy dokumentov: Osnova sprievodnej dokumentácie k výrobku a Osnova preberacieho listu výrobku (dokumenty vyplývajúce z Kódexu člena)
 • prieskum „Obchodnej etiky a ochrany spotrebiteľa“ (Mystery shopping projekt)
 • seminár Inovácie a kvalita okenných konštrukcií v Banskej Bystrici ako sprievodnej akcie výstavy PRO ARCH
 • účasť na výstave PRO ARCH, CONECO – RACIOENERGIA a DOMEXPO
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 a 2/2009,
 • seminár Energeticky úsporné okná a ich kvalita v Nitre
 • návrh STN 73 3134: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie
 • vydanie oprávnení na ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVANIE ENERGOkno a kontoly u výrobcov;
 • V roku 2009 bola zahájená spolupráca s Recyklačným fondom na poskytovanie informácii o krokoch fondu voči dovozcom nerešpektujúcim zákon a následne vzájomne podpísanou dohodou bola dohodnutá spolupráca pri vzájomnej výmene informácii v oblasti výroby a dovozu tabuľového skla a izolačného skla a platenia príspevkov do recyklačného fondu

 

2008

 • Zlučovacia členská schôdza (19. november 2008);
 • Schválenie plánu činnosti na rok 2009 a rozpočtu na rok 2009
 • Schválenie Etického kódexu člena
 • Seminár ENERGETICKY ÚSPORNÉ OKNÁ A ICH KVALITA, v Kongresovej sále hotela Barónka v Bratislave – Rači.
 • vydanie periodika OKNOviny č. 1 /2008
 • účasť na výstave ABC stavebníctva v Košiciach

 

 

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.