Kupujúcim

Jedným zo základných poslaní združenia je presadzovať v praxi výrobu, predaj a montáž kvalitných domácich otvorových výplní stavieb spĺňajúcich požiadavky noriem, interných smerníc a najnovších poznatkov vedy a techniky. Nie poslednou úlohou združenia je ochrana spotrebiteľov pred dodávkami nekvalitných okien a dverí a pred porušovaním noriem pri ich montáži do stavieb. Veľmi dôležitou oblasťou je poradenská činnosť. Od svojho vzniku sa združenie každoročne zúčastňuje výstav CONECO – RACIOENERGIA v Bratislave a DOMEXPO Nitra, predtým aj FOR ARCH v Banskej Bystrici, kde bezplatne poskytujú členovia združenia návštevníkom – spotrebiteľom rady vo veci kvality otvorových výplní stavieb a reklamácii na tieto výrobky. Na tento účel vydáva združenie svoje tlačoviny, ktoré bezplatne distribuuje medzi návštevníkov výstav. Združenie má zriadené pracovisko technickej podpory výroby a montáže – servisné stredisko. Toto pracovisko okrem kontroly dodržiavania stanov, etického kódexu a smerníc u členov združenia sa môže zaoberať aj riešením reklamácií, k čomu má prístup ku potrebnej skúšobnej technike na skúšanie zabudovaných okenných konštrukcií. Je tu pri spolupráci so spotrebiteľskými združeniami, možnosť využitia tejto skúšobnej techniky aj na objektívne zistenia reklamovaných chýb. Môžeme pôsobiť v úlohe mediátora pri riešení reklamácii medzi predajcom a spotrebiteľom najmä vypracovaním odborných posúdení podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Bezplatne poskytujeme spotrebiteľom pomoc pri identifikácii príčin nekvality výrobku a montáže na základe zaslaných fotografií! V prípade záujmu o takúto spoluprácu, navrhujeme priebežne obracať sa na nás pomocou e-mailu. Bližšie informácie: tajomnik@slovenergookno.sk Postup aj na podstránke odpovede alebo: http://www.tzbportal.sk/sprava-budov/kvalita-okien-nam-nie-je-lahostajna…

AKO SI VYBRAŤ A DAŤ NAMONTOVAŤ OKNO

(informácie, ktoré potrebujete vedieť pred kúpou okien)

Tento informačný manuál je určený bežnému záujemcovi o kúpu okna. Podľa tohto manuálu by mal kupujúci klásť otázky výrobcovi alebo jeho obchodnému zástupcovi s cieľom získať základné, ale postačujúce informácie na kúpu okna štandardnej kvality.

1. Materiálová báza – profil

Základom na výrobu okien a dverí je profil z dreva plastu alebo hliníka. U plastových okien je viac ako počet komôr v profile dôležitá jeho stavebná hĺbka a?súčiniteľ prechodu tepla rámu okna (Uf). Vyberať by sme si mali z profilov stavebnej hĺbky najmenej 70 mm a s použitím tesnenia minimálne v dvoch rovinách. U plastového profilu je dôležité z hľadiska jeho namáhania slnečným žiarením aj jeho zatriedenie podľa STN EN 12608.

2. Výber dodávateľa

Výber dodávateľa okna je dôležitý. Je nutné rozlišovať spracovateľa profilového systému, ktorým je napríklad slovenský výrobca okna a výrobcu profilového systému napr. plastového, ktorým je najčastejšie zahraničná firma v Nemecku, Belgicku, Anglicku a pod. Okná vyrobené z rovnakého profilu dvoma rozličnými spracovateľmi profilového systému nemusia byť rovnaké.

Odporúča sa voliť známe spoločnosti s dostatočnými referenciami a niekoľkoročným pôsobením na trhu. Malý, neznámy výrobca spracovateľ plastového profilu bez dostatočných referencií láka nízkou cenou, ale riziko, že po prvej zime nebudete mať kde okno reklamovať, je vysoké. Od dodávateľa požadujte predloženie referencií a dôvodov prečo (okrem ceny) si jeho okno máte práve Vy kúpiť. Niekedy môžu byť dôležité aj informácie o doplnkoch, ktoré môžu zvýšiť úžitkovú hodnotu výrobku (rolety, žalúzie, podporné systémy vetrania). Samozrejmosťou by malo byť vydanie vyhlásenia o zhode na základe skúšok vykonaných notifikovanou osobou. V nijakom prípade nekupujte okná od výrobcu, ktorý Vám toto ani po vyžiadaní neukáže alebo rozmery okien (dverí) uvedené vo vyhlásení zhody nekorešpondujú s ponúkanými. O spôsobilosti dodávateľa sa môžete napríklad presvedčiť otázkami na spracovateľa plastového profilu, ktorý by mal vedieť o možnostiach riešenia rozmerových zmien na slnkom namáhaných presklených plochách. Veľkosť rozmerov okien sa riadi rozmerovými obmedzeniami stanovenými spracovateľskými príručkami alebo STN 74 6101-1 (u drevených okien), limitnými rozmermi určenými výrobcami izolačných skiel a dodávateľmi celoobvodových kovaní. Pokiaľ výrobca alebo dodávateľ nedisponuje takýmito informáciami radšej ho rýchlo opustite.

3. Zasklenie

Izolačné sklá patria medzi najdôležitejšie prvky okna zabezpečujúce základné fyzikálne vlastnosti okna. Dôležitá je nielen vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla v strede plochy izolačného skla (Ug), ale aj solárny faktor (g). Tieto vlastnosti spolu s hodnotou indexu vzduchovej nepriezvučnosti (Rw) sú dôležité pre správny návrh dvojskla alebo trojskla na konkrétne použitie. Uprednostňovať je potrebné izolačné sklá s dištančným rámikom (tzv. teplým okrajom) uzatvárajúcim spojenia tabúľ skiel (napr. označenie: TGI, Swisspacer a Swisspacer V). Všetci výrobcovia izolačných skiel musia mať na svoje výrobky CE označenie. Uprednostniť je nutné výrobcov okien, ktorí majú uzavreté zmluvy s dodávateľom (výrobcom) izolačného skla podľa STN 70 1621, príloha D. Vyvarujeme sa tým možným neskorším prekvapeniam z použitia izolačných skiel nedosahujúcich deklarované vlastnosti alebo životnosť. Štandardom pre dvojsklá je hodnota súčiniteľa prechodu tepla 1,1 W/(m?.K) alebo menej a pre trojsklá 0,8 W/(m?.K) alebo menej. Hodnota solárneho faktora (g) by mala byť nad 0,5.

4. Celoobvodové kovanie

Pomocou kovania sa zabezpečuje prirodzené vetranie obsluhované zákazníkom. Kvalitné kovanie uzatvára pomocou svojich uzatváracích bodov okno po celom obvode (maximálna vzdialenosť uzatváracích bodov je 800 mm). Ďalším základným vybavením je poistka proti chybnej manipulácii, uzatváracie body hríbikového tvaru, bezpečnostné protikusy, zdvíhač krídla, aretácia balkónových dverí v zatvorenej polohe alebo viacpolohové vetranie (3- 5 polôh).

5. Stavebná fyzika tepelná technika, akustika, svetlo

Dôležité je požadovať okná zodpovedajúce vlastnostiam celej stavby. Pri stanovení požiadaviek na okná pre konkrétnu stavbu je nezanedbateľná účasť projektanta. Je potrebné mať na pamäti pri výbere skiel, že izolačné dvojsklá prepúšťajú o cca 11 % viac viditeľného svetla a o cca 26 % viac energie zo slnečného žiarenia oproti izolačným trojsklám. Izolačné trojsklá majú však o cca 45% menšie tepelné straty oproti izolačným dvojsklám. Nezabúdať na akustické požiadavky v hlučnom prostredí. Pozor na ponuky obsahujúce písmeno U (súčiniteľ prechodu tepla) bez zodpovedajúceho indexu (rozlišovať Uf, Ug a Uw). Členovia združenia garantujú skladbu okna (sklo, profil, tesnenia, dištančné rámiky) energetickým štítkom, ktorý obsahuje okrem vlastností vypočítaných nezávislým garantom aj energetickú bilanciu okna, čo je jednoduchý nástroj na vzájomné porovnávanie rôznych okien s rôznymi skladbami profilov, skiel a pod., z pohľadu energetických úspor. Dodávateľ by mal byť schopný predložiť dôkazy o vhodnosti zostavy profil izolačné sklo z pohľadu plnenia požiadaviek STN 73 0540-2 na povrchové teploty, v mieste budúceho zabudovania okna.

6. Statická únosnosť a bezpečnosť výrobku

Bezpečnosť výrobku patrí medzi základné požiadavky na okná. Výrobok a?jeho upevnenie v stavbe musí byť v súlade normatívnymi predpismi (eurokód zaťaženie vetrom: STN EN 1991-1-4/NA). Zvýšenú pozornosť treba venovať v prípade umiestnenia okien vo vyšších podlažiach, vo veternejších oblastiach a v prípade veľkých rozmerov. Národná príloha harmonizovanej STN EN 14351-1+A1/2011 obsahuje tabuľky pomocou, ktorých je možné na základe výsledkov počiatočnej skúšky, vykonanej akreditovaným skúšobným laboratóriom, priradiť umiestnenie okna nad zemou. Podľa týchto zaťažení musia byť dimenzované aj kovania upevňujúce krídlo v?ráme okna. Vyvarujte sa výrobcov, ktorí dokážu vyrobiť akýkoľvek rozmer okna bez ohľadu na obmedzenia dané kovaním alebo izolačným sklom. O rizikách z pohľadu zaťaženia krídel okien pri používaní musí byť užívateľ dostatočne informovaný. Hrúbka a?tvar výstuh u plastových okien má vplyv na tuhosť rámov okien. Bezpečnosť použitých chemikálii pri výrobe okna (lepidlá, náterové látky) musí byť potvrdená notifikovanou osobou.

7. Označenie

Okná a vonkajšie dvere na všeobecné použitie musia obsahovať CE označenie stanovené zákonom a obsahujúce informácie o výrobku podľa STN EN 14351: 2006 + A1:2010. Výrobca, ktorý sa nehanbí za svoj výrobok má na výrobku ďalšie identifikačné údaje, obsahujúce o.i. aj dátum výroby alebo číslo šarže, podľa ktorého je možné v budúcnosti zameniť diel alebo dokúpiť doplnok (napr. protihmyzovú sieťku). Pokiaľ máte možnosť navštívte dodávateľovu výstavnú miestnosť a informujte sa o týchto označeniach výrobku. Predídete tým možným neskorším sklamaniam.

8. Zmluvné podmienky

Objednávku je nutné realizovať písomne formou zmluvy o dielo, ktorá obsahuje podrobnú špecifikáciu všetkých materiálov a polotovarov. Súčasťou zmluvy by malo byť poskytnutie informácii o kupovanom výrobku (súčiniteľ prechodu tepla objednaného rozmeru okna, nielen skla alebo profilu, informácia o dosiahnutých vlastnostiach prototypu okna pri skúškach tzv. klasifikácia vlastností okien a návody na obsluhu a údržbu). Nezabudnúť na spôsob likvidácie (pri výmene starých okien) a či je táto v?cene prác. Požadovať zabezpečenie likvidácie starých výrobkov a stavebných materiálov ekologickým spôsobom vrátane odovzdania dokladu o?tejto likvidácii (zákon o ekodizajne alebo o odpadoch).

9. Záruky a servis

Dodávateľ musí poskytnúť minimálne 60 mesačnú záruku na vlastné výrobky a montáž. Na kvalitu dodávateľa poukazuje aj schopnosť poskytnúť k nahliadnutiu podrobný reklamačný poriadok, spôsob poskytovania záručného a pozáručného servisu na vlastné výrobky a montáž. Schopnosť výmeny náhradných dielov, najmä tesnení, po prekročení ich fyzickej životnosti. Pri voľbe rozmerov je potrebné prihliadať aj k možnosti neskoršej výmene izolačných skiel. Pri drevených oknách je nutné pri vyšších záručných dobách požadovať existenciu oprávnení udelených výrobcovi dreveného okna dodávateľom náterového systému na okná.

10. Montáž – zabudovanie do stavby

Dodávateľ okna musí byť schopný zabezpečiť vlastnými alebo zmluvnými pracovníkmi montáž okien do stavby v súlade s projektom a zásadami uvedenými v STN 73 3134 (pozri desatoro správnej montáže okien na poslednej strane tohto manuálu). Členovia združenia a ich zmluvní partneri preukazujú svoju spôsobilosť správne montovať okná do stavby osvedčením – montážnym pasom®. Montážny pas sa vydáva spôsobilým osobám úspešne absolvujúcim školenie združenia na dobu troch rokov. Pokiaľ nedôjde ku zmene normy alebo nie sú evidované sťažnosti na prácu montážnika je platnosť tohto dokladu predĺžená. Zoznam držiteľov je na tejtointernetovej stránke združenia

kvalita

POZRITE SI AJ METODICKÝ POKYN ZVEREJNENÝ NA ÚVODNEJ STRÁNKE!

DESATORO PRAVIDIEL SPRÁVNEJ MONTÁŽE

  1. Okno alebo dvere musia byť upevnené v stavebnom otvore mechanickými prostriedkami. Peny, lepidlá a podobné materiály ako upevňovacie prostriedky nie sú povolené. Vzdialenosť upevňovacích prostriedkov a ich umiestnenie stanovuje STN 73 3134.
  2. Počas montáže sa ubezpečte či tesniace materiály sú suché, aby sa zachovala ich tepelnoizolačná funkcia!
  3. Pri voľbe upevňovacích prostriedkov je nutné vziať do úvahy umožnenie dilatácie materiálov vplyvom vlhkosti a?teploty. Sily spôsobené dilatáciou stavebnej konštrukcie nesmú byť prenesené na konštrukciu okna alebo dverí. Uchytenia tiež musia rešpektovať rozmiestnenie stĺpikov a?priečnikov, teda vodorovných a zvislých deliacich prvkov, a dodržať minimálne odstupy od nich. Nedodržaním týchto odstupov dochádza k nepredpokladanému priebehu vnútorných síl v?rámoch, vzniku pnutí a deformáciám. Následkom je nepriliehanie rámu krídla k rámu okna, čím dochádza k?nedoliehaniu vnútorných tesnení v profiloch, k netesnostiam, infiltrácii chladného vzduchu a prieniku hnaného dažďa.
  4. Usporiadanie vrstiev v škáre musí umožňovať odvetranie (difúziu vodných pár) smerom von! Ochranné opatrenia sú potrebné aj zvonka. Montážnu penu alebo iný izolačný materiál v pripojovacej škáre okna je nutné chrániť aj zvonka! Zvlhčenie izolačného materiálu o 5% zníži jeho tepelnotechnické vlastnosti o 50%!

Platí princíp: Zvnútra tesnejšie ako zvonka!

  1. Použitá izolačná (plniaca) pena musí vyplniť celú škáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou! Ak tepelná izolácia nevypĺňa škáru ostenia a nadpražia po celej šírke a dĺžke, resp. obvode rámu okennej konštrukcie, môže v detaile poklesnúť teplota pod teplotu rosného bodu, čo priamo vedie ku kondenzácii. Veľkosť pripojovacej škáry závisí od rozmeru okna a materiálu profilu. Určuje ju STN 73 3134.
  2. Pravidlá vyžadujú: Uzavretie pripojovacích škár vo vonkajšom plášti budovy musí zodpovedať stavu techniky a musí zabezpečovať trvalé hermetické utesnenie.
  3. Oblasti rohov exteriérových strán parapetov musia byť hydroizolačne utesnené, aby nedošlo k nasiaknutiu tepelnej izolácie pod vonkajšou parapetnou doskou.
  4. Treba dbať na dostatočné tepelné zaizolovanie exteriérovej strany parapetu pod vonkajšou parapetnou doskou a zároveň zamedziť prieniku vodnej pary do detailu z interiéru.
  5. Ako kontaktný materiál sa na tesniacu penu nikdy nepoužije omietka!

alebo:

Paropriepustná omietka nie je dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti produkovanej v interiéri.

  1. Styky a spoje musia byť utesnené účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnosťou, odolávajúce vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám.

Ako sa chybám pri montáži vyvarovať?

Do zmlúv na montáž okien uvádzať požiadavku montáže podľa STN 73 3134 a požadovať montáž len od montážnikov vyškolených združením SLOVENERGOokno podľa tejto normy preukazujúcimi sa osvedčením – montážnym pasom ®! Zoznam týchto osôb je na tejto internetovej stránke.

Aké materiály na pripojovaciu škáru použiť?

Od 1.2.2012 je v platnosti STN 73 3133 určujúca základné požiadavky na vlastnosti materiálov použitých do pripojovacej škáry okna s okolitou konštrukciou.

A keď Vám privezú okno?
foťte, foťte foťte,výrobok a postup montáže! na základe fotografií sa pokúsime identifikovať príčiny neskorších nedostatkov, ak vzniknú!

Stiahnuť vo formáte PDF

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.