Energetický štítok

Okná a vonkajšie dvere patria medzi najslabšie miesta z pohľadu úniku tepla z budovy. Riešenie tejto otázky je vnímané už aj v  SR za jedno z najdôležitejších opatrení na šetrenie palivami a zabezpečenie trvalo udržateľného života na Zemi. Zateplené budovy bez predchádzajúcej výmeny okien sú predpoveďou budúcich defektov obvodových plášťov budov, pokiaľ k  rozhodnutiu o výmene okien dospeje majiteľ až po ich zateplení. Okenné konštrukcie z tepelno-technického hľadiska predstavujú nehomogénne konštrukcie. Okenná konštrukcia je zložená z rámovej konštrukcie a systému zasklenia, t.j. z prvkov, ktoré majú rozličné tepelnotechnické vlastnosti. Tepelnotechnické vlastnosti okna sú definované súčiniteľom prechodu tepla Uw [W/(m2.K)]. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna je približne 5-10 krát horšia, ako hodnota súčiniteľa prechodu tepla nepriehľadných prvkov fasády. Tepelná výmena oknom je v podstate priama a okamžitá, kým tepelná výmena cez nepriehľadné časti fasády je oneskorená a stlmená akumuláciou tepla v stavebnej konštrukcii fasády. Na druhej strane oknom sa získava denné svetlo a slnečné žiarenie. Pasívny solárny zisk sa počas vykurovacej sezóny môže využiť ako zdroj tepla, čím sa eliminuje výška tepelnej straty oknom počas tohto obdobia. Celkový tepelný výkon okna je vážený priemer tepelného zisku a tepelnej straty oknom. Problémom je, že v snahe znížiť tepelné straty sa znížia aj tepelné zisky oknom. Optimalizáciu návrhu je preto nevyhnutné zakladať na reálnych klimatických podmienkach, na spôsobe osadenia budovy v teréne, na orientácii budovy na svetové strany a pod.

ENERGETICKÝ ŠTÍTOK OKNA

Prvým krokom musí byť správna identifikácia vlastností okna alebo vonkajších dverí. Z energetického pohľadu je „povinným“ údajom na CE označení podľa harmonizovanej EN 14351-1+A1 hodnota súčiniteľa prechodu tepla. Straty prievzdušnosťou sú vyjadrené len triedou, ktorá má široké rozpätie a obyčajne užívateľovi veľmi málo napovie o „rezervách“ okna z pohľadu energetických úspor pri bývaní. Pasívny solárny zisk sa od vydania zmeny A1 EN 14351-1 z roku 2010 vyjadruje hodnotou solárneho faktora (g) a je už aj spolu so svetelnou priepustnosťou skla obsahom CE značenia. Ako jeden z produktov zvýšenia dôvery zákazníka k oknám zaviedlo združenie SLOVENERGOokno v roku 2008 energetické štítky okien. V revízii v roku 2014 sa akceptovali zmeny v právnych a technických predpisoch a zaviedlo aj hodnotenie okien z hľadiska letného obdobia. Energetické štítky okien sú vo vyjadrení zavedenom týmto združením minimálne vyjadrením úcty výrobcu okna k zákazníkovi najmä tým, že tento dostáva do rúk korektné vyjadrenie vlastností okna a jeho prvkov.Výsledok hodnotenia je platný iba pre špecifikované okno alebo dvere a špecifikovaného výrobcu. Hodnotenie sa nedá transformovať na podobný výrobok iného výrobcu. Hodnotenie energetickej bilancie je nástrojom na podporu rozširovania výroby a predaja okien a vonkajších dverí s lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami. Hodnotenie energetickej bilancie poskytuje výsledky pre užívateľov budov, výrobcov okien a projektantov. Cieľom je nezavádzať užívateľa nízkymi hodnotami súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla a pritom nespomenúť vlastnosti rámu alebo okraja zasklenia.

Pri energetickom štítkovaní okien sa v súčte tepelných strát a ziskov zvažuje celé okno s odhadom koľko tepla okno stratilo a aké boli zisky. Navyše do hodnotenia vstupujú aj výrobné podmienky výrobcu prostredníctvom nameranej hodnoty prievzdušnosti okien. Z týchto faktorov vypočítaná energetická bilancia sa zaradí do stupnice, známej napr. z hodnotenia elektrospotrebičov. Vyššia hodnota znamená energeticky účinnejšie okno. Túto metódu odhadu je možné uplatniť na všetky typy okien a vonkajších dverí.

Prínosy energetického štítkovania okien

Správne navrhnuté a osadené okno bude označené ako okno s nízkou energetickou náročnosťou. Moderné energeticky efektívne okná umožňujú vysokú energetickú úsporu. Energeticky efektívne okná nie sú závislé od použitého materiálu rámu okna. Takto je možné vytvoriť efektívne okno na rôznej materiálovej báze. Mnohé novodobé materiály majú lepšie vlastnosti ako tradične používané, ale správnym návrhom a výrobnou technológiou je možné vyrobiť energeticky efektívne okno i z tradičných materiálov. Energetickým štítkovaním presnejšie identifikujeme efektívne okno ako celok a nesústreďujeme sa len na okenný rám alebo zasklenie.

Prínosy pre spotrebiteľa

Energetické štítkovanie okien umožňuje spotrebiteľovi presný odhad kvality energeticky ohodnoteného okna a jasne vidieť prínosy výrobku. Namiesto nepresných vyhlásení a niektorých reklám, má spotrebiteľ jednoduchý a pritom presný spôsob odhadu energetickej efektívnosti okien. Spotrebitelia sú čoraz otvorenejší k energeticky efektívnym produktom a čoraz častejšie ich používajú. Energeticky efektívne produkty sú teraz viditeľné pri spotrebiteľoch ako integrálna časť návrhu a dodatočnom vylepšovaní ich domovov. Spotrebitelia potrebujú jednoduchý spôsob odhadu energetickej efektívnosti produktov.

Prínosy pre výrobcu

Energetické štítkovanie okien má kladný prínos pre výrobcov bez ohľadu na používaný materiál. Energetické štítkovanie okien podporuje a vylepšuje energetickú efektívnosť produktov na trhu. Aktuálny nápor ku energetickej efektívnosti bez nejakej jednotnej metódy na meranie a kontrolu výsledkov môže vytvoriť chaos na trhu a mnohokrát nepripustí dobrých výrobcov k prosperite. Energetické štítkovanie okien zabezpečí jasné a neomylné rozlišovanie vhodných a menej vhodných výrobkov. Bude to nová obchodná príležitosť pre výrobcov, ktorí prijali technológie výroby pre energeticky efektívne okná. Vyššia efektívnosť je ohodnotená vyšším stupňom na hodnotiacom štítku. Výrobcovia s garantovaným štítkom získajú vierohodnosť na trhu s nezávislým a preskúšaným energetickým hodnotením svojich výrobkov.

ČO ROZHODUJE?

V odborne – populárnych časopisoch sa často objavujú tzv. odborné články výrobcov okien vnucujúce čitateľovi názor, že len ich okná s ich profilmi rámu a krídla okna či už plastovými, drevenými alebo hliníkovými sú to najlepšie čo si môžu kúpiť. Rám a krídlo pritom zaberá len asi 20 – 30% plochy okna a takýto podiel má aj na celkových  stratách alebo úsporách tepla. (A po zateplení budovy ešte menej.) Títo autori nič nepíšu vo svojich príspevkoch o výrobcovi nakupovaného izolačného skla, či spĺňa požiadavky harmonizovanej európskej normy, či má so svojimi odberateľmi podpísané  „zmluvy o kvalite“ (STN 70 1621). Ak nie, sú takéto a im podobné informácie o výhodách tých – ktorých okien hrubé zavádzanie čitateľa. Cieľom energetického štítka okna vydávaného združením SLOVENERGOokno je dať postačujúce informácie, na základe ktorých je možné získať informácie o skladbe a vlastnostiach predmetného okna a polotovarov, z ktorých je vyrobené. V oprávnení, ktorým dáva združenie SLOVENERGOokno právo označovať výrobky energetickými štítkami sa ukladá výrobcovi používať len identifikovateľné polotovary. To, či výrobca nepoužíva „no name“ polotovary (sklá, kovanie a profily) sa informuje zástupca združenia min. jedenkrát ročne kontrolou dodacích listov pri návšteve výrobcu – držiteľa oprávnenia na označovanie výrobkov energetickým štítkom. Energetický štítok obsahuje jednoznačné označenie (obr. 2 pozícia 1), vedúce k výrobcovi okna, ktorého plný názov aj s adresou je uvedený v prvých riadkoch štítka (obr. 2 pozícia 2). V ďalších riadkoch sú uvedené obchodné názvy profilov okien, vlastnosti a skladba skiel (obr. 2 pozícia 2). Na obrázku 2 je príklad použitia 4 – komorového plastového profilu, izolačného dvojskla, z ktorého každé má hrúbku 4 mm a medzi nimi je medzera 16 mm (4-16-4). ďalej sa dozvedáme, že medzisklená dutina je vyplnená inertným plynom argónom (Ar), s naplnením 90%, pri ktorom je deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla (Ug). Tolerancia naplnenia je ± 5%. Dištančný ramik v medzisklenom priestore je z hliníka (Al rámik). Vlastnosti skladieb izolačných skiel sú deklarované výpočtom výrobcom tabúľ skla, ktorý garantuje uvedené vlastnosti pri stanovenom naplnení medzisklenej dutiny stanoveným plynom. Prehľad najčastejšie používaných tabúľ skiel s menami ich výrobcov sú v tabuľkách 2 a 3. Niektorí výrobcovia izolačných skiel tieto názvy korektne prenášajú aj do štítkov nalepených na skle. Sú uvedené aj na energetickom štítku okna (na obr 2.: Planibel Clear – Planibel TopN+). Percento naplnenia plynom garantuje výrobca izolačného skla, ktorý nakupuje sklá od týchto sklárskych koncernov – výrobcov tabúľ skiel. Nízkoemisný povlak izolačného skla (pokovenie, v tabuľkách 2 a 3 označené symbolom #) je už súčasťou dodávok tabúľ skla a zabezpečuje v štítku uvedený solárny faktor skla (g), súčiniteľ prechodu tepla izolačného skla (Ug) a ďalšie vlastnosti uvedené v týchto tabuľkách. Dôveryhodnosť výrobcu izolačného skla, že použil stanovené tabule skla, tesniace tmely, ktoré neprepúšťajú plyn z uzavretej dutiny izolačného skla ako aj to, že naplnil dutinu predpísaným percentom plynu je preukazovaná plnením harmonizovanej európskej normy. V SR sme nedávnej minulosti mali cca 50 výrobcov izolačných skiel rôznej úrovne výroby, ale aj vnútropodnikovej kontroly, pomocou ktorej sa sleduje plnenie požiadaviek relevantných noriem. Mnohí v záujme dôveryhodnosti si takúto kontrolu dávajú zabezpečovať nezávislou treťou stranou (akreditovaným laboratóriom). Držiteľ energetického štítka okien má povinnosť mať uzavretú prv spomínanú zmluvu o kvalite a zbierať relevantné písomné doklady poskytované výrobcom izolačného skla o zabezpečení vnútropodnikovej kontroly. Pokiaľ takúto zmluvu výrobca izolačného skla s nim neuzavrie je povinný dať si združeniu prepočítať štítky, pričom hodnota súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla sa zhorší o 0,2 W/(m2.K), čo následne ovplyvní celkovú energetickú bilanciu okna a môže viesť k preradeniu okna do nižšej energetickej triedy (obr. 2 pozícia 6). Alebo sa obráti na iného dôveryhodnejšieho výrobcu izolačného skla. Výber má veľký doma aj v zahraničí.

 

Obr. 1 Energetický štítok okna podľa smernice združenia SLOVENERGOokno

1 – jednoznačné označenie štítka;

2 – identifikácia výrobcu a jeho sídla;

3 – identifikácia skladby okna a vlastností polotovarov;

4 – deklarované naplnenie izolačného skla plynom;

5 – vlastnosť, ktorú ovplyvňuje výrobca okna;

6 – s tienením;

7 – bez tienenia.

POSÚDENIE OKNA Z HĽADISKA LETNÉHO OBDOBIA

Bilančná rovnica okna pre letné obdobie sa odvodí na základe potreby tepla na chladenie referenčnej budovy, pričom sa zohľadňuje aj tienenie okna pomocou zmenšujúceho faktora trvalého zariadenia slnečnej clony Fc. Klimatické údaje pre zimné a letné obdobie sa uvádzajú v STN 73 0540-3: 2012.V letnej sezóne sa uvažujú dva stavy:

  • priepustnosť slnečného žiarenia rovnaké ako v zimnom období, teda Fc = 1,
  • priepustnosť slnečného žiarenia korigovaná zmenšujúcim faktorom trvalého zariadenia slnečnej ochrany.

Rozdiel medzi týmito dvoma hodnoteniami je vyjadrením vplyvu slnečnej clony v letnom období. Typické hodnoty tieniaceho súčiniteľa clony nájdete v príspevku prof. Ing. I.Chmúrneho, PhD. publikovaného v periodiku OKNOviny č.2/2014 na strane 4. sú prebrané podľa údajov STN EN ISO 13 790.

Združenie SLOVENERGOokno umožňuje aj nečlenom združenia získať energetický štítok okna alebo dverí za stanovený ročný poplatok!

Aktuálny zoznam držiteľov energetických štítkov nájdete tu.

 

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.