Stanovy

STANOVY

občianskeho združenia SLOVENERGOokno

(text schválený výročnou členskou schôdzou 7.9.2022)

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Názov združenia: SLOVENERGOokno
 2. Sídlo združenia: Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava – Ružinov
 3. Občianske združenie SLOVENERGOokno je dobrovoľná, nepolitická, mimovládna a záujmová organizácia s právnou subjektivitou, založené v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
 4. Občianske združenie (ďalej len „združenie“) je založené na dobu neurčitú.
 5. Účtovný rok je zhodný s kalendárnym rokom.

 

II.

Poslanie, ciele a činnosti združenia

 

 1. Poslaním združenia je združovať právnické  a fyzické osoby vyrábajúce a predávajúce na území SR výplne stavebných otvorov, závesné steny a tieniacu techniku na všetkých materiálových bázach, dodávateľov s nimi súvisiacich komponentov a technológií, materiálov na zabudovanie do stavby a súhlasia s kódexom člena, so stanovami, poslaním a cieľmi združenia. Poslaním združenia, i jeho všetkých členov, je aj aktívna spoluúčasť na tvorbe a v dodržiavaní technických noriem, i správnych technických riešení vo vzťahu otvorová konštrukcia, pripojovacia škára a stavebná konštrukcia.

 

 1. Základnými cieľmi združenia sú :

a /definovať, reprezentovať, podporovať záujmy svojich členov s cieľom  presadzovať ich spoločné názory

b/ presadzovať odborný prístup k návrhu, výrobe a montáži stavebných otvorov, závesných stien a tieniacej techniky

c/ presadzovať používanie kvalitných a overených materiálov, polotovarov a technológií na výrobu a zabudovanie výplní stavených otvorov závesných stien a tieniacej techniky

e/ vytvoriť partnera pre odborné rokovania so štátnymi organizáciami a orgánmi verejnej správy, formulovať spoločné stanoviská vo vzťahoch k týmto orgánom

f/ pomenovať a presadzovať podmienky zvyšovania kvality materiálov, polotovarov, technológií výroby a zabudovania výplní stavebných otvorov, závesných stien a tieniacej techniky

g/vzdelávať členov združenia vo všetkých oblastiach zvyšovania kvality a technickej úrovne výrobkov a ich zabudovania do stavby

h/informovať odbornú a laickú verejnosť o stanoviskách , názoroch a praktických skúsenostiach z konštrukcie, výrobe a zabudovaní výplní stavebných otvorov, závesných stien a tieniacej techniky prostredníctvom seminárov, konferencií, vydávaní periodických a neperiodických publikácií  printovou alebo elektronickou formou

 

 1. Činnosti združenia :

a/ spracovávanie odborných posudkov v oblasti kvality výroby a zabudovania výplní stavebných otvorov, závesných stien a tieniacej techniky na základe teoretických a praktických poznatkov

b/ zastupovanie a koordinovanie záujmov svojich členov vo veciach súvisiacich so zvyšovaním úrovne technického návrhu výplní stavebných otvorov, závesných stien a tieniacej techniky už v stavebnom projekte

c/ zaoberanie sa predovšetkým odbornými otázkami a podporovanie, rozširovanie a výmeny profesijných informácií, názorov a praktických skúseností medzi svojimi členmi

d/ vydávanie svojim riadnym členom osvedčenia a iné potvrdenia o kvalite materiálov výrobkov a /alebo ich zabudovanie do stavby.

e/sústreďovanie teoretických a praktických poznatkov a zoznamovanie svojich členov s výsledkami výskumov a zavádzania najnovších poznatkov do praxe

f/ spolupráca s vysokými školami, výskumnými ústavmi, skúšobňami a inými vedeckými pracoviskami

g/ spolupráca s príbuznými združeniami v Českej republike a v zahraničí

h/pomoc členom združenia, pri riešení sporných prípadov /napr. reklamácií/

 

 1. Združenie môže byť kolektívnym členom iného zväzu a organizácie, môže s nimi spolupracovať alebo ich prijať ako kolektívnych členov

 

III.

Vznik a zánik členstva, členské vzťahy

 

 1. Riadnym členom združenia môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, vykonávajúca činnosti v súlade s ustanovením čl. II. Ods 1. a pôsobiaca na trhu min. 3 roky.
 2. Združenie je založené na demokratických princípoch. Členstvo v združení, podiel na jeho činnosti a plnenie povinností z členstva vyplývajúcich je dobrovoľné.
 3. Členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky podpísanej oprávnenou osobou (pri právnických osobách – štatutárny zástupca) splnením kritérií členstva v združení. prerokovaním a odsúhlasením výkonným výborom združenia. Každý člen sa pri svojom vstupe zaväzuje plniť Morálny kódex združenia. Členstvo novým členom vzniká dňom schválenia prihlášky a zaplatením členského príspevku.
 4. Podmienky členstva:
  • dodržiava technické normy vzťahujúce sa na vyrábaný výrobok a nepoužíva neodbornú a klamlivú reklamu výrobkov uvádzaných do obehu;
  • dáva do obehu len výrobky z identifikovaných polotovarov a nezameniteľne označuje svoje výrobky, o čom vedie evidenciu;
  • zabezpečuje vzdelávanie členov;
  • podriaďuje sa rozhodnutiam výkonného výboru o udelení dohodnutej zmluvnej pokuty v prípade neplnenia alebo čiastočného plnenia prv uvedených podmienok;
  • nebráni zisťovaniu a zverejňovaniu informácii súvisiacich s právom označovania výrobkov alebo prác niektorou so značiek kvality;
  • háji záujmy združenia v oblasti ochrany spotrebiteľa.
 1. Pokiaľ člen združenia bez uvedenia dôvodu nezaplatí členské príspevky vo výške schválenej členskou schôdzou do konca b.r., členstvo je pozastavené do doby prerokovania výkonným výborom združenia. Členovia s pozastaveným členstvom nemôžu využívať výhody riadneho člena a nie sú uvádzaní ani na internetovej stránke a v propagačných materiáloch združenia. V prípade, že člen s pozastaveným členstvom neuhradí členský príspevok ani do stanoveného termínu, je jeho členstvo zrušené na základe rozhodnutia výkonného výboru. Opätovné prijatie je možné až po zaplatení dlžných členských príspevkov.
 2. Čestným členom združenia sú fyzické a právnické osoby, ktoré sú menované kvôli mimoriadnym zásluhám o združenie.
 3. Pridružený člen môže byť fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca činnosti v súlade s ustanovením čl. III. ods. 1, no ktorá nespĺňa schválené kritéria pre členstvo. Za člena pozorovateľa je prijatá v prípade jednomyseľného hlasovania pri schvaľovaní prihlášky výkonným výborom.
 4. Členstvo v združení zaniká:
 • vystúpením člena písomným oznámením, v prípade, že je písomné oznámenie o vystúpení doručené po zaplatení členského príspevku, tento sa už nevracia;
 • neuhradením členského príspevku v stanovenom termíne;
 • vylúčením z dôvodu závažného porušenia stanov (poškodenie vážnosti združenia, ak je výrobcom alebo predajcom neplnenie podmienok podľa čl. III. ods.4, konanie proti jeho cieľom, porušovanie Morálneho kódexu člena združenia);
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby;
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena;
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov, o ktorých rozhodol výkonný výbor združenia;
 • proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia, ktorým je výročná členská schôdza;
 • zánikom združenia.
 1. člena združenia na rokovaní a hlasovaní zastupuje vždy len jedna oprávnená osoba.

Ukončením členstva zanikajú všetky členské práva. Členom, ktorým zaniklo členstvo v združení, nepatrí nárok na vrátenie členského príspevku.

 

Práva a povinnosti členov

 

 1. Každý riadny a pridružený člen združenia je oprávnený:

–    navrhovať, voliť a byť volený do orgánov združenia (pokiaľ nie je v čl. III uvedené inak);

 • zúčastňovať sa na schôdzach združenia;
 • zúčastňovať sa na akciách usporiadaných alebo spolu usporiadaných združením;

–    predkladať návrhy, vyslovovať sa k činnosti a rozhodovať spolu s ostatnými členmi o všetkých záležitostiach týkajúcich sa činnosti združenia v súlade s jeho stanovami;

–    byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia;

–    podať písomný návrh výkonnému výboru združenia na pozastavenie alebo vylúčenie niektorého z členov združenia.

 1. Každý člen je povinný:
 • dodržiavať stanovy združenia, interné predpisy združenia prijaté uzneseniami výkonného výboru, členskou schôdzou a výročnou členskou schôdzou združenia;
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci;
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia;
 • vystupovať voči tretím osobám v súlade so zásadami a záujmami združenia a Morálnym kódexom člena združenia;
 • zaplatiť členský príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou pri svojej činnosti používať „Osvedčenie člena združenia“ a dodržiavať Morálny kódex člena združenia;
 1. Každý člen združenia má nárok na čerpanie služieb pracoviska technickej podpory a montáže, hradených z členského príspevku a schválených výročnou členskou schôdzou.

 

Orgány združenia, práva a povinnosti a spôsob ich ustanovenia

 

Orgánmi združenia sú:

 • Výročná členská schôdza (najvyšší orgán)
 • Členská schôdza
 • Výkonný výbor (riadiaci orgán)
 • Kontrolná a revízna komisia (kontrolný orgán)
 • Predseda (štatutárny orgán)
 • Podpredseda (štatutárny orgán)

 

Výročná členská schôdza

 • je najvyšším orgánom združenia;
 • tvoria ju všetci členovia združenia;
 • zasadá minimálne raz za rok;
 • rozhoduje o zrušení združenia;
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnenia;
 • volí a odvoláva členov výkonného výboru a kontrolnej a revíznej  komisie;
 • schvaľuje výročnú správu;
 • schvaľuje plán činnosti združenia;
 • schvaľuje interné predpisy združenia;
 • volí a odvoláva členov výkonného výboru;
 • rozhoduje o kolektívnom členstve v iných organizáciách;
 • schvaľuje rozpočet na daný účtovný rok;
 • schvaľuje správu o hospodárení;
 • schvaľuje kritéria členstva a ich zmeny;
 • schvaľuje rozsah služieb pracoviska podpory výroby a montáže hradených z členského príspevku;
 • schvaľuje výšku finančnej spoluúčasti združenia jednotlivým členom, spojenú s udeľovaním niektorej zo značiek kvality;
 • za člena združenia hlasuje oprávnená osoba (pri právnických osobách – štatutárny zástupca, kontaktná osoba) alebo ním písomne poverená osoba;
 • o priebehu rokovania sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, resp. podpredseda výkonného výboru, zasiela sa všetkým členom združenia;
 • o niektorých otázkach sa môže rozhodovať tajným alebo písomným hlasovaním;
 • o niektorých otázkach sa môže rozhodovať korešpondenčným hlasovaním.

Uznesenia môže prijímať výročná členská schôdza len za prítomnosti minimálne polovice počtu členov s hlasovacím právom.

Uznesenia výročnej členskej schôdze sú platné, ak za ne hlasoval nadpolovičný počet členov prítomných na schôdzi s hlasovacím právom vrátane korešpondenčných hlasov ospravedlnených členov.

 

Členská schôdza

 

 • Členskú schôdzu môže zvolať výkonný výbor v čase medzi konaniami výročných členských schôdzí.
 • Prerokováva aktuálne otázky združenia a jej členov.
 • Rozhoduje o spôsobe zabezpečenia a termíne plnenia úloh, ktoré sú v súlade s účelom a činnosťou združenia a nespadajú do právomoci výročnej členskej schôdze.
 • Môže schvaľovať aj zmeny stanov a interné predpisy združenia, pokiaľ ich schválenie bolo avizované v pozvánke na členskú schôdzu.
 • Uznesenia môže prijímať členská schôdza len za prítomnosti minimálne polovice počtu členov s hlasovacím právom.
 • Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak za ne hlasoval nadpolovičný počet členov prítomných na schôdzi s hlasovacím právom vrátane korešpondenčných hlasov ospravedlnených členov..
 • O niektorých otázkach sa môže rozhodovať korešpondenčným hlasovaním.
 • O priebehu rokovania (alebo hlasovania, ak sa vykonáva korešpondenčne) sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, resp. podpredseda Výkonného výboru, zasiela sa všetkým členom združenia.

 

Výkonný výbor

 

 • Výkonný výbor je riadiacim orgánom združenia. Má minimálne 5 členov. Schádza sa minimálne jeden krát štvrťročne.
 • Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi výročnými členskými schôdzami. Do jeho činnosti patria všetky záležitosti združenia, ktoré nepatria do oblasti úloh výročnej členskej schôdze. Rozhodnutia Výkonného výboru sú podmienené hlasovaním a každé rozhodnutie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov Výkonného výboru.
 • Výkonný výbor volí zo svojich radov predsedu, a podpredsedu. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní členov výkonného výboru má hlas predsedu, resp. zastupujúceho podpredsedu váhu dvoch hlasov. Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva predseda, resp. podpredseda výkonného výboru. Výkonný výbor riadi činnosť združenia, vykonáva všetky právne úkony a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci výročnej členskej schôdze, alebo členskej schôdze.
 • Výkonný výbor rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia, vydaní osvedčenia člena združenia.
 • Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis predsedu, alebo podpredsedu.
 • Výkonný výbor predkladá výročnej členskej schôdzi základné materiály na jej rokovanie.
 • Člen výkonného výboru sa môže z vážnych príčin, ktoré mu bránia v zodpovednom vykonávaní povinností vyplývajúcich z členstva vo výkonnom výbore, vzdať mandátu člena výkonného výboru. Nového člena výkonného výboru potom navrhne a kooptuje výročná členská schôdza.
 • Výkonný výbor sa volí na obdobie štyroch rokov.
 • Výkonný výbor rozhoduje o tom, kto bude v nasledujúcom období čestný člen združenia SLOVENERGOokno. Výkonný výbor rozhoduje o tom, ktorý čestný člen bude pozvaný na jednanie orgánu združenia.

 

Predseda

je štatutárnym orgánom združenia a v mene združenia koná samostatne. Organizuje činnosť výkonného výboru a združenia, zvoláva a riadi jeho rokovanie, ako aj rokovanie členskej schôdze, zastupuje výkonný výbor a združenie, podpisuje, ktorými ho poveril výkonný výbor a ostatnú korešpondenciu. Podpisuje osvedčenia člena združenia. Pri nebezpečenstve odkladov alebo prieťahov, je oprávnený konať v záležitostiach, ktoré podliehajú výkonnému výboru samostatne, avšak vyžaduje sa dodatočné schválenie výkonným výborom. Predseda výkonného výboru predkladá výročnej členskej schôdzi výročnú správu o činnosti, priebežné správy o činnosti a plán činnosti na ďalšie obdobie.

 

Podpredseda

je štatutárnym orgánom združenia a v mene združenia koná samostatne. S poverením predsedu zvoláva a riadi rokovanie výkonného výboru, zastupuje výkonný výbor a združenie, podpisuje právne úkony. Pri nebezpečenstve odkladov alebo prieťahov, je oprávnený konať v záležitostiach, ktoré podliehajú výkonnému výboru samostatne, avšak vyžaduje sa dodatočné schválenie výkonným výborom. Pôsobnosť podpredsedu môže byť rozšírená o niektorú zverenú odbornú činnosť združenia.

 

Ďalší členovia výkonného výboru

môžu byť poverení koordinovaním ďalších úloh výkonného výboru napr. v oblasti vyjadrovania sa k reklamáciám a sťažnostiam spotrebiteľov s cieľom ich mimosúdneho riešenia, vzdelávania členov združenia, propagácie značiek kvality alebo kontroly morálky správania sa členov združenia  na trhu a pod.

 

Tajomník

je profesionálnym zamestnancom združenia , vykonáva organizačnú a administratívnu agendu Výkonného výboru a združenia, riadi sa pokynmi výkonného výboru,  predsedu a podpredsedu, tajomník predkladá výročnej členskej schôdzi správu o činnosti a hospodárení, pripravuje zmeny záväzných dokumentov, organizuje a zabezpečuje školenia a semináre združenia. Zúčastňuje sa a vypracúva zápisnice zo všetkých schôdzí združenia. Podieľa sa ma príprave  seminárov, školení, spoločných výstav a vydaní tlačených a elektronických publikácii združenia. Spolupracuje s odbornými pracoviskami združenia a členmi VV alebo KRK pri vydávaní osvedčení a iných potvrdení o kvalite materiálov výrobkov a /alebo ich zabudovania do stavby, preverovaní podmienok výroby uchádzačov o členstvo z radov výrobcov otvorových výplní stavieb, kontrole dodržiavania smerníc, stanov  a kódexu člena. Koordinuje obsah internetovej stránky a prezentácii združenia na sociálnych sieťach. Zabezpečuje aj iné odborné činnosti podľa pokynu svojho nadriadeného. Tajomníka menuje a odvoláva predseda združenia na návrh výkonného výboru.  Pokiaľ nie je funkcia tajomníka obsadená vykonáva jeho činnosť výkonný riaditeľ. Za výkon funkcie tajomníka prináleží dohodnutá odmena.

 

výkonný riaditeľ

je profesionálnym zamestnancom združenia, zabezpečuje každodenný chod združenia, menuje a odvoláva ho predseda združenia na návrh výkonného výboru. Výkonný riaditeľ navrhuje strategické ciele a pôsobnosť združenia. Riadi sa stanovami a prijatými uzneseniami z členských schôdzí a prijatými závermi z rokovaní výkonného výboru. Koordinuje prácu v domácich a zahraničných organizáciách, ktorých je združenie členom a v rokovaniach s ústrednými orgánmi štátnej a regionálnej správy. Výkonný riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť so starostlivosťou  riadneho hospodára a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť združeniu alebo jeho jednotlivým členom škodu. Povinnosť mlčanlivosti trvá po celú dobu výkonu funkcie a 5 rokov po jej ukončení. Výkonný riaditeľ je vedúcim zamestnancom nadriadeným všetkým ostatným zamestnancom združenia. Pokiaľ nie je funkcia výkonného riaditeľa obsadená, vykonáva jeho činnosť predseda združenia. Za výkon funkcie výkonného riaditeľa alebo jeho zastupovanie prináleží dohodnutá odmena.

 

Sekretariát združenia

 • Činnosť sekretariátu je vymedzená jeho organizačným poriadkom, ktorý schvaľuje výkonný výbor.
 • Pracovníkom sekretariátu je profesionálny výkonný riaditeľ a/alebo tajomník združenia, ktorého do funkcie ustanovuje výkonný výbor.
 • Sekretariát plní predovšetkým úlohy spojené so zabezpečením činnosti združenia v súlade s prijatým uznesením z výročnej členskej schôdze, ďalej sú to činnosti dokumentačné, vykonávanie a evidencia účtovných operácii a plnenie iných úloh z poverenia výkonného výboru.

 

 

 

Odborné komisie technickej podpory výroby a montáže (OK)

 • sú odbornými útvarmi združenia, ktoré ustanovuje výkonný výbor združenia;
 • pracoviská vedú jeho vedúci, ktorými sú zvyčajne zástupcovia predsedu združenia pracoviská riešia najmä úlohy vyplývajúce z odborných záväzkov členov združenia uvedených v čl. II. ods.3;
 • predkladajú pracovné návrhy smerníc združenia;
 • pripravujú návrhy a stanoviská k návrhom technických noriem;
 • na riešenie úloh môžu vedúci pracovísk zostavovať ďalšie pracovné skupiny z radov členov, nezávislých na riešenej problematike, alebo iných nezávislých odborníkov;
 • náklady na činnosť OK sú hradené z príjmov združenia.

 

Kontrolná a revízna komisia

 • je kontrolným a revíznym orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Má minimálne 3 členov. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia,
 • kontroluje hospodárenie združenia, dodržiavanie plánu činnosti a upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
 • Kontrolná a revízna komisia sa volí na obdobie štyroch rokov.

 

 1. Majetok a zásady hospodárenia

Hospodárenie združenia sa uskutočňuje na základe všeobecne platných právnych noriem a na základe interných smerníc vydaných výkonným výborom združenia.

Združenie hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý získalo najmä z príspevkov svojich členov a zo svojej ďalšej činnosti. Svoj majetok nadobúda najmä:

 • z členských príspevkov;
 • z dodatočných príspevkov členov
 • z darov od fyzických a právnických osôb;
 • z dotácií a grantov;
 • z podporných programov;
 • z príjmov z vlastnej činnosti;
 • z bankových úrokov po zdanení.

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania zduženia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Prebytky hospodárenia združenia za príslušný kalendárny rok budú prevedené do budúceho rozpočtového obdobia. Prípadné straty budú uhradené z príspevkov členov v ďalšom období.

 

VII. Členské príspevky

Členské príspevky sú stanovené podľa hlasovacieho práva člena združenia a ten sa delí na 3 kategórie:

 1. Riadny člen
 2. Pridružený člen
 3. Čestný člen
 4. Riadny člen združenia má jeden základný alebo viac rozšírených hlasov. Základný členský príspevok stanovuje členská schôdza. Riadny člen môže mať aj viac (rozšírených) hlasovacích práv vyplývajúcich z násobkov úhrady základného členského príspevku. Počet rozšírených hlasovacích práv schvaľuje na návrh člena VV združenia. Platiaci člen združenia má možnosť úhrady v dvoch rovnakých splátkach, pričom prvá bude uhradená najneskôr do 31. 3. b.r. a druhá do 30.9. b.r.. V prípade úhrady jednou platbou do 31.3.b.r. má platiaci člen nárok na zníženie členského o 5%;
 5. Pridružený člen združenia nemá hlasovacie právo a je povinný platiť ročný členský príspevok. Hodnota ročného členského príspevku pridruženého člena je polovica základného členského príspevku.
 6. Čestný člen neplatí žiadne členské príspevky a nemá hlasovacie právo.
 7. Nový člen platí základný členský príspevok v plnej výške jednou platbou.

VIII. Zrušenie združenia

 

Združenie sa môže zrušiť dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. V prípade zrušenia združenia výročná členská schôdza schvaľuje likvidačnú komisiu na návrh výkonného výboru, ktorá vykoná majetkovo–právne vysporiadanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní na Ministerstvo vnútra SR. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75k Obchodného zákonníka.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia internými smernicami združenia a všeobecne platnými právnymi normami SR.
 3. Stanovy nadobúdajú platnosť schválením výročnou členskou schôdzou.
 4. Občianske združenie vzniklo dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Tieto stanovy schválila Výročná členská schôdza dňa 7.9.2022 a v plnom znení nahrádzajú stanovy vzaté Ministerstvom vnútra SR na vedomie dňa 6.7.2018 pod č. VVS/1-900/90-32410-6.

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.