STN online

STN on-line

SLOVENERGOokno poskytuje svojim platiacim členom  prístup k nasledovným, členmi vybraným normám:
  1. STN EN 14351-1+A1+Z1: 2012 (74 6180) Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dym
  2. STN 70 1621 (70 1621): 2010 Izolačné sklá
  3. STN 72 2331: 1983 Tesniace tmely na stavebné účely. Tmely na tesnenie škár obvodového plášťa budov. Kvalita
  4. STN 73 0005 :1989 Modulová koordinácia rozmerov vo výstavbe. Základné ustanovenia
  5. STN 73 0532: 2013 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky
  6. STN 73 0540-2 +Z1 (73 0540): 2016 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
  7. STN EN 14351-1+A2 (74 6180) : 2017 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere
  8. STN EN 12608-1 (64 3222) : 2017 Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Povrchovo neupravené profily z PVC-U so svetlými povrchmi
  9. STN EN ISO 13788 (73 0594): 2013 Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtové metódy (ISO 13788: 2012)
  10. STN EN 1627 (74 6173) : 2011 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie
  11. STN EN 179 (16 6020): 2008 Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom, na použitie v únikových cestách. Požiadavky a skúšobné metódy
  12. STN EN 514 (64 3231): 2001 Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Zisťovanie pevnosti zvarených rohov a T-spojov
  13. STN EN 1279-1 (70 1622): 2005 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 1: Všeobecné údaje, rozmerové tolerancie a pravidlá na opísanie systému
  14. STN EN 1279-5 +A2 (70 1622): 2010 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody
  15. STN EN 13830 (74 7008): 2015 Závesné steny. Norma na výrobky
  16. STN 74 6550 (74 6550)+ Z1 až 4: 2003 Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia
  17. STN EN 1125 (16 6021): 2008 Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy
  18. STN 74 6481 (74 6481) +Z2: 2006 Dvere. Požiadavky a skúšky
  19. STN 74 6210 (74 6210): 2014 Plastové a kovové okná. Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky
  20. STN 74 6401 (74 6401)+Z1-3: 2007 Drevené dvere. Základné ustanovenia
  21. STN 73 3134 (73 3134): 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie
  22. STN 73 3443 (73 3443): 2012 Stavebné práce. Sklenárske práce stavebné. Požiadavky na zasklievanie
  23. STN 73 4301 (73 4301)+Z1: 2008 Budovy na bývanie
  24. STN 74 3305 (74 3305)+O1: 2016 Ochranné zábradlia
  25. STN 74 6101-1 (74 6101)+Z1: 2007 Drevené okná. Časť 1: Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky
  26. STN 73 0540-3 (73 0540): 2012 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
  27. STN 73 0580-1 (73 0580)+Z1 a 2:2000 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
  28. STN 73 0580-2 (73 0580): 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
  29. STN 73 3133 (73 3133): 2012 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Tesniace systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie
  30. STN EN ISO 10211 (73 0551): 2018 Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2017)
  31. STN EN ISO 10077-2 (73 0591): 2018 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 2: Numerická metóda na rámy (ISO 10077-2: 2017)
  32. STN EN ISO 52016-1 (73 0704): 2018 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 1: Výpočtové postupy (ISO 52016-1: 2017)
  33. STN EN ISO 10077-1 (73 0591): 2018 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne (ISO 10077-1: 2017)
  34. STN EN 13187 (73 0561): 2001 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Kvalitatívne určenie tepelných nepravidelností v obvodových plášťoch budov. Infračervená metóda
  35. STN EN 13501-1 + A1 (92 0850)+ Z1: 2017 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)
  36. STN EN 15651-1 (72 2350): 2013 Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 1: Tesniace tmely na fasádne prvky
  37. STN EN 15651-1 (72 2350): 2017 Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 1: Tesniace tmely na fasádne prvky

Postup prihlásenia (PDF)

 • texty noriem sú na čítanie. Normu je možné otvoriť na jednom hlavnom a jednom záložnom počítači (nie súčasne).
 • texty noriem STN vo formáte PDF sa nachádzajú v portáli noriem, používateľ služby potrebuje byť pripojený na internet. Prístup k PDF súborom je zabezpečený pomocou protokolu http, resp. https a podlieha autentifikácii,
 • Na prezeranie PDF súborov sa vyžaduje použitie bezplatného softvéru Internet Explorer verzia 7 alebo vyššia (Mozilla Firefox 3.5 alebo vyššia), Acrobat Reader CZ/SK verzia 7, 8 alebo 9 a inštaláciu zásuvného modulu (plugin) firmy File Open. Potrebný software je možné stiahnuť zo servera predávajúceho po prihlásení užívateľa do systému alebo priamo u výrobcu pluginu na stránke http://plugin.fileopen.com. Podporovaný operačný systém je MS Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.
  Súbory sa môžu otvárať priamo zo servera poskytovateľa alebo  sa môžu sťahovať na lokálny disk a otvárať v režime off-line (bez aktuálneho pripojenia na internet) počas obdobia, ktoré sa stanoví v zmluve. Po uplynutí tohto času sa súbor zablokuje a možnosť otvorenia treba obnoviť opakovaným pripojením,
 • každý používateľ má svoje vlastné prístupové práva  na prístup k textom noriem, ktoré platia, pokým  platí zmluva, a ktoré nie je oprávnený oznamovať, resp. akýmkoľvek iným spôsobom sprístupniť ďalším osobám,
 • prihlasovacím menom je e-mailová adresa,
 • prístupové heslo generuje a automaticky rozosiela systém pomocou e-mailu,
 • každý registrovaný používateľ  má právo používať sprístupnené STN na stanovenom počte počítačov a operačných systémov (ďalej len OS), spravidla na 1 alebo 2, ak nie je v zmluve uvedené inak. Používateľ si sám zvolí počítače, na ktorých bude chcieť súbory otvárať. Upozornenie: počítače, na ktorých používateľ prvý krát otvorí súbor PDF v rámci jedného OS, sa zaevidujú do systému, preto na ďalších počítačoch a v iných OS sa už súbor nebude dať otvoriť!
 • texty noriem sú zabezpečené ochrannými prvkami umožňujúcimi buď iba čítanie, čítanie s prenosom textu a grafiky alebo čítanie s prenosom textu, grafiky a s možnosťou tlače.
  Upozornenie: možnosť tlače je nastavená na stanovený počet výtlačkov, pričom pri spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky!,
 • používateľ nesmie vykonávať žiadne kroky, ktorými by sa odstránili ochranné prvky v súboroch PDF,
 • ak používateľ systému STN-online zmení hardvér, programové vybavenie alebo nastavenie svojho počítača, následkom čoho je potrebná nová registrácia počítača v systéme, postupuje používateľ nasledovne:
  • používateľ požiada kontaktnú osobu vo svojej firme o odblokovanie aktuálneho registrovaného počítača v systéme. Administrátor objednávateľa odovzdá požiadavku administrátorovi systému STN-online na strane poskytovateľa, ktorý v odôvodnenom prípade uvoľní záznam v systéme,
  • používateľ  sa potom prihlási do systému STN-online a otvorí súbor PDF na novom, zmenenom počítači. Takto sa nový počítač používateľa zaregistruje do systému STN-online.

V prípade prekážok sa obracajte na pracovníka ÚNMS SR:

Marek Jurica
samostatný referent

Útvar – Národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu Odbor technickej normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
e-mail: marek.jurica@normoff.gov.sk
Tel.: 0918 876 003
www.unms.sk
www.sutn.sk

 

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.