Odporúčania k montáži okien

Výkonný výbor združenia SLOVENERGOokno na svojom zasadnutí 25.1.2018 prijal nasledovné odporúčania pre zástupcov spoločností vyrábajúcich alebo dovážajúcich tesniace systémy na zabudovanie okenných konštrukcií ku aktuálnym otázkam pri montáži okien:

  • fólie s variabilným sd na zabudovanie okenných konštrukcií odporúčať montážnym podnikom a výrobcom okien len pokiaľ u týchto bola preukázaná spôsobilosť na použitie v celom rozsahu normových podmienok užívania podľa STN 73 0540-3, interiér a exteriér v zimnom a letnom období, na celom území SR a všetky miestnosti domu. Pokiaľ toto sa nevzťahuje na všetky miestnosti (napríklad: kúpeľne 24°C/80 % RH) je na toto nutné v návode na použitie upozorniť, podobne je nutné zohľadniť normované vlhkosti na exteriérovej strane budovy v zimnom období (väčšie ako 80%);
  • celoplošne lepivé fólie je nutné vybaviť tzv. „difúznym prúžkom“. Pokiaľ celoplošne lepivá fólia neobsahuje tento prúžok, odporúča sa montážnym podnikom a výrobcom okien túto použiť len pokiaľ bola preukázaná spôsobilosť na použitie v celom rozsahu normových podmienok užívania podľa STN 73 0540-3, ako v predchádzajúcom odseku;
  • navrhlo sa upozorniť montážne podniky na použitie „styroduru“ na ostenia okien len s riešením podložiek a kotiev priamo na podkladovú nosnú konštrukciu;
  • zástupcom spoločností vyrábajúcim alebo dovážajúcim tesniace systémy na zabudovanie okenných konštrukcií sa odporúča využívať na deklarovanie vhodnosti tesniaceho systému na určený účel použitia vyhlásenie výrobcu o vlastnostiach a použití podľa STN 73 3133 príloha A.

Viac informácii o montáži okien nájdete v našej novej publikácii Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.