Staviteľom a investorom

Ponúkame investorom a projektantom metodický pokyn pre verejného obstarávateľa (a nielen neho)!

AKO SI VYBERAŤ  A DAŤ NAMONTOVAŤ OKNO (rady pre drobných investorov)

V prípade záujmu o našu spoluprácu Vám poskytneme cenník prác.

Z našej činnosti:

Upozornili sme ZSK na chybné projektové riešenie výmeny okien !

Združenie SLOVENERGOokno na základe podnetu svojho člena listom z 18.2.2013 upozornilo Žilinský samosprávny kraj, ako vypisovateľa súťaže, na chybnú projektovú dokumentáciu poskytnutú záujemcom o súťaž oznámenú vo Vestníku ÚVO č. 23/2013 z 1.2.2013.

Projektová dokumentácia (PD) k súťaži s názvom: „Stavebné úpravy a zateplenie DSS Oščadnica“ obsahuje aj časť špecifikácie okien, ktorých výmena je jej súčasťou. V Technickej správe požadovanými súčiniteľmi prechodu tepla rámu okna Uf < 1,7 W/(m2.K) a zasklenia Ug < 1,5 W/(m2.K) v ich maximálnych hodnotách nie je možné zabezpečiť súčiniteľ prechodu tepla celého okna Uw ? 1,4 W/(m2.K) stanovený v STN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky“, záväznej od 1. januára 2013. Zabudovaním takýchto okien nebude splnený § 9 vyhlášky MVaRR SR č. 582/2007 Z.z. z 27.11.2007. Ďalej sme ZSK upozorili na v PD uvedenú nesprávnu skladbu materiálov navrhnutých na zabudovanie okien do stavby. Uchádzačom poskytnutá výkresová dokumentácia zabudovania okien do stavby nerešpektuje požiadavky STN 73 3134: 2010 „Stavebné práce Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie“. Navrhli sme dať autorom PD prepracovať a dať so súladu s platnými vyššie uvedenými STN.

Poďakovanie

Pomohli sme UMB !

Združenie SLOVENERGOokno už viac rokov vyvíja aktivity pri monitorovaní kvality zabudovania okenných konštrukcií do stavby. Výsledkom bolo vydanie STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie. V roku 2012 sme za spolupráce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odhaľovali nedostatky pri výmene okien na všetkých budovách univerzity. Išlo o okná a dvere plastové, drevené a hliníkové. Na základe obhliadky na mieste bolo na základe objednávky vypracované odborné stanovisko znalcom. Odborné stanovisko bolo poskytnuté UMB do rúk kvestorky Ing. Ruženy Fraňovej listom z 28.9.2012 na riešenie. Kvestorka Ing. Ružena Fraňová za účasti stavebného dozoru p. Ing. Libora Križana na rokovaní s predsedom združenia Ing. P. Kurucom a podpredsedom Ing. P. Snopkom konanom dňa 8.11.2012 v UMB Banská Bystrica sa za vykonanú prácu poďakovala a informovala zúčastnených o odstránení nedostatkov uvedených v predmetnom odbornom stanovisku. Pre informáciu uvádzame výpis nedostatkov, ktoré sa vyskytovali pri výmene okien:

Už z nákresu poskytnutého zhotoviteľom vyplývalo, že pri realizácii hrozí nebezpečenstvo zatekania zrážkovej vody zhromaždovanej v dekompresnej dutine (1) smerujúcej do výtokového otvoru (2) pod jestvujúci parapet. Zatekajúca voda mohla znehodnotiť pripojovaciu škáru okna a následne ovplyvniť fyzikálne vlastnosti pripojovacej škáry.

p1

Obr.1 – Nákres poskytnutý zhotoviteľom

Zabudovávané plastové okná boli z profilového systému Aluplast (dovozca okien Herplast, s.r.o., Oravská Polhora). Krídla okien mali podľa označenia na dištančnom rámiku osadené izolačné dvojsklá od výrobcov Press Glass z Poľska (obr. 2) a označenie „HORNEX“ (obr.3). Spoločnosť HORNEX a.s. Bratislava bola hlavným dodávateľom stavebných prác a nie je výrobcom izolačného dvojskla. Toto značenie nebolo v súlade s STN EN 1279-5 + A1 čl. ZA.3. Dištančné rámiky boli plastové (TGI). Deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla izolačného skla bol vyznačený na dištančnom rámiku hodnotou Ug = 1,1 W/(m2.K). Celobvodové kovanie WINKHAUS. Hliníkové profily zasklených stien boli z profilového systému Ponzio. Zasklené steny z hlinikových profilov boli vyrobené slovenskou. Na objekte SO1 bolo prezreté vzorové drevené okno. Okno bolo vyrobené z dreveného profilu IV 78 bez bližšieho označenia. Krídlo bolo osadené izolačným dvojsklom s duplexovými priečkami imitujúcimi pôvodný stav. Izolačné dvojsklo bolo vyrobené spoločnosťou AGC Trenčín a malo hliníkový dištančný rámik.

   

Odborné posúdenie bolo vykonané na základe vzorkovania náhodným výberom. Zistenia boli porovnané s platnou normou, podľa ktorej sa má vykonávať zabudovanie okien a dverí do stavby (STN 73 3134). Sledované boli aj iné súvisiace stavebné práce ovplyvňujúce kvalitu diela. Na izolačných sklách boli vykonané merania:

Pozícia nízkoemisného povlaku ID bola identifikovaná prístrojom Low – E Coating Deteormouctor ML (obr.4).

Percento obsahu argónu v medzisklenej dutine ID bolo zisťované nedeštruktívnou metódou pomocou prístroja SPARKLIKE v2, neistota merania pri 90% naplnení Ar ± 1% Kalibračný list č.GH09/0324 z 14.5.2009 Meracia oblasť od 40% do 100% (obr.5)

Tabuľka č. 1 : Výsledky meraní zabudovaných izolačných skiel

vzorka deklarovaná skladba izolačného skla pozícia povlaku % naplnenia dutiny Ar *)
Press Glass 4 – 16 – 4 3 90,5 až 100
HORNEX 4 – 16 – 4 3 70,1 až 88

Poznámka *): Požiadavka (90 ± 5) %

Vykonanými meraniami bolo zistené u niektorých izolačných skiel označených „HORNEX“ naplnenie dutiny argónom pod požiadavkou normy. To znamená, že takto naplnená dutina argónom nemôže zabezpečiť deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla izolačného dvojskla Ug = 1,1 W/(m2.K).

Posúdenie zabudovania okien

Vykonanou obhliadkou boli zistené nasledovné odchýlky oproti normatívnym predpisom a odporúčaniam:

1 Prekrytie výtokových otvorov alebo ponechanie škáry medzi parapetom a rámom okna

Potvrdilo sa podozrenie, že výtokové otvory plastových okien budú zasahovať do vonkajšieho parapetu (obr.1). Na objekte SO2 boli skutočne zistené prekrytia výtokových otvorov parapetom (obr.6) alebo neprípustné škáry medzi rámom okna a parapetom (obr.7).

obr. 6 – Prekrytie výtokového otvoru vonkajším parapetom

Obr 7 – Neprípustná škára medzi parapetom a rámom okna

2 Použitie nevhodných nosných podložiek

Na pásovo osadených plastových oknách ani na hliníkových zaskleniach v átriu objektu SO2 alebo plavárne neboli použité nosné podložky, ktorých účelom je prenášanie hmotnosti okna alebo zasklenej steny do nosného muriva (čl. 3.4.1 STN 73 3134). Použité kliny zo smrekového neošetreného dreva nie sú náhradou nosných podložiek a podľa charakteru umiestnenia je predpoklad, že pred ukončením murárskych prác (pred omietaním) budú odstránené a okno bude visieť len na kotvách a ležať na PU pene!

obr. 8 – Deformovaná prahová lišta pod hliníkovými dverami átria

Obr 9 – Nevhodné nosné podložky


Obr 10 – Iný prípad použitia nevhodných nosných podložiek

Obr. 11 – Nepoužitie nosného podkladového profilu pod dvere zasklenej steny plavárne

3 Neprípustné vzdialenosti kotiev

STN 73 3134 v článku 3.5.1 určuje odstupy kotiev v závislosti od materiálovej bázy:

 • pri hliníkovom okne max. 800 mm
 • pri drevenom okne max. 800 mm
 • pri plastovom okne max. 700 mm

Odstup od vnútorného rohu rámového rohu a od stĺpikov a priečnikov na vnútornej strane profilu by mal byť 100 až 150 mm a pre plastové farebné okná 250 mm. Na posudzovanom okne nachádzajúcom sa na internáte bola pri šírke okna 228 cm zistená vzdialenosť kotiev až 170 cm (obr. 12).

4 Neprípustné veľkosti pripojovacích škár

Veľkosť pripojovacej škáry závisí od veľkosti a materiálu okna. Podľa STN 73 3134 sa na stanovenie veľkosti pripojovacej škáry používajú tabuľky č. 2 a 6. Použitie tabuliek sa vysvetľuje aj na školeniach montážnikov organizovaných združením SLOVENERGOokno. Boli zistené nedostatočné škáry (obr. 13) alebo neprípustne veľké škáry, keď namiesto vloženia rozširovacieho profilu bolo zistené vyplnenie škáry PU penou a polystyrénom. Ide o neadekvátne „šetrenie“, ktoré sa môže odzrkadliť v narušení statiky konštrukcie okna (obr. 14).

5 Neplnenie základnej požiadavky normy

Základnou požiadavkou STN 73 3134 (čl. 3.6.1) je, že v konštrukcii styku okna s obvodovou stenou sa majú rozlišujeme tri základné zóny:

 • vonkajší uzáver styku,
 • tepelnoizolačná výplň styku
 • vnútorný uzáver styku

Posudzované okná v čase obhliadky mali len tepelnoizolačnú výplň styku – vypenenie PU – penou. Zo stavu prác je zrejmé, že na uzavretie škár nebudú použité fólie alebo komprimačné pásky – tie by totiž už museli byť v tomto stave rozpracovanosti aplikované. A použitie pružných tmelov, pri vyššie uvedených veľkých rozmeroch škár, nepripadá do úvahy. Bol predpoklad, že v rozpore s STN 73 3134 budú škáry uzavreté len omietkami, ktoré časom vplyvom vlhkostných zmien a otrasmi spôsobenými otváraním okien budú praskať a do pripojovacej škáry bude vnikať vlhkosť, obzvlášť v obývacích priestoroch internátu. Je skúškami preukázané, že navlhnutie PU – peny o 5% zníži jej tepelnoizolačné vlastnosti o polovicu!

6 Nezameranie okien a nevyhotovenie potrebnej dokumentácie

Aj keď na titulnej strane projektovej dokumentácie bolo uvedené, že: „všetky rozmery je potrebné pred realizáciou preveriť na stavbe, prípadné odchýlky konzultovať s autorom projektovej dokumentácie“ (spoločnosť HICO s.r.o.) a ďalej: „projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu zhotoviteľa stavby, nerieši technické detaily a dilatácie v prípade pásových okien“. Zhotoviteľ tieto pokyny nerešpektoval, montoval okná bez ohľadu či priehľadné a/ alebo otváracie časti okien zasahujú do priečok miestnosti. Výsledkom je vo viacerých prípadoch nevyhovujúce riešenie (obr 15). Počas obhliadky bolo posúdené aj vzorové riešenie „pomocou dvoch sádrokartónových dosiek so vzduchovou medzerou cca 5 cm“ (obr. 16). Rovnako toto riešenie je nedostatočné pretože má za následok vznik akustických mostov medzi miestnosťami. Vyhovujúcim môže byť len riešenie, ktoré zabezpečí rovnaký alebo lepší index vzduchovej nepriezvučnosti ako má priľahlé murivo.

Závery a odporúčania poskytnuté UMB:

Vykonaným posúdením a meraním sa zistilo, že:

 1. Nie všetky izolačné sklá s označením „HORNEX“ majú požadované (90 ± 5)% naplnenia argónom. Označenie skiel „HORNEX“ nie je v súlade s STN EN 1279-5 + A1 čl. ZA.3.
 2. Nesprávne alebo vôbec nevykonané zameranie plastových okien, prejavujúce sa v prekrytí výtokových otvorov, nesprávnej veľkosti pripojovacích škár a zasahovaní transparentných častí okien do priečok.
 3. Nebolo možné identifikovať výrobcu plastových okien a izolačného skla „HORNEX“.
 4. Použitie nevhodných nosných podložiek pod rámy plastových okien a nepoužitie nosných podložiek a podkladových profilov pod hliníkové zasklené steny.
 5. Neprípustné veľkosti pripojovacích škár pri zabudovaní plastových okien.
 6. Neprípustné vzdialenosti kotiev pri zabudovaní plastových okien.
 7. Neplnenie základnej požiadavky STN 73 3134 v rozlíšení troch základných zón v pripojovacích škárach (platilo aj pre vzorové drevené okno).
 8. Nerešpektovanie hrúbky dreveného profilu podľa projektovej dokumentácie pri vzorkovaní dreveného okna.
 9. Použitie nevhodného hliníkového dištančného rámika na vzorové drevené okno.

Odporučilo sa

stavebnému dozoru:
Zaznamenať vyššie uvedené výhrady ku kvalite zabudovania okien do stavebného denníka.

realizátorovi stavby:

 • Odstrániť vyššie uvedené nedostatky realizácie, u zabudovaných okien najmä doplniť chýbajúce kotvy, aplikovať komprimačné pásky do škár, u neprípustne veľkých škár aplikovať dodatočne fólie z interiérovej strany a u zle zameraných okien umožniť voľný odtok vody cez vonkajší parapet bez jeho podmáčania (zberné rýhy, trubky a podobné riešenia).
 • Vymeniť transparentné alebo otváracie časti pásových plastových okien zasahujúce do priečok za nepriehľadné a zabezpečiť akustické vlastnosti dopĺňaných častí priečkových konštrukcii zhodné s pôvodnými konštrukciami.

a investorovi:

Tlmočiť realizátorovi výhrady k vyhotoveniu „vzorového“ dreveného okna.

Investorovi sa ďalej navrhlo, aby jeho zástupca vykonal kontrolu odstránenia vyššie uvedených nedostatkov za účasti zástupcov nášho združenia najneskôr do dvoch týždňov po oboznámení realizátora s obsahom predmetného posudku.

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.