Budovy pre budúcnosť

SME ČLENMI ZDRUŽENIA BUDOVY PRE BUDÚCNOSŤ !

Budovy pre budúcnosť vznikli v roku 2013 spojením viacerých odborných združení, ktoré podporujú kvalitné a efektívne budovy. Poslaním Budov pre budúcnosť je aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť. Naším cieľom je podporiť legislatívne vhodné a stabilné prostredie, ktoré umožní naším členom stavať a obnovovať zdravé, energeticky hospodárne, adaptabilné a s ohľadom na svoje bezprostredné okolie.

Budovy pre budúcnosť reprezentujú prostredníctvom svojich 8 členských združení viac ako 150 firiem podnikajúcich v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti, ktorých ročné tržby dosahujú takmer 1,7 mld. eur a zamestnávajú vyše 9 tisíc ľudí.

Obnova a výstavba budov s dôrazom na ich energetickú hospodárnosť má prínos:

    • pre ich vlastníkov (zníženie prevádzkových nákladov, zaistenie životnosti budovy a zlepšenie kvality prostredia v nej),
    • pre verejné financie (vyššie HDP a zvýšená zamestnanosť),
    • pre životné prostredie (zachytávanie šedej a dažďovej vody, zelené strechy, životný cyklus produktov).

Viac na: www.bpb.sk

Aktuality:

25.2.2020

BPB_Vyrocna_sprava_2019

Newsletter_BPB_01_2020

20.12.2019

Závery rozporového konania – zmena vyhlášky č. 364/2012

Informujeme Vás o záveroch z rozporového konania a zmenách, ktoré sa nám podarili presadiť v rámci MPK k zmene vyhlášky č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov (pred nás predovšetkým dôležitý časti o energetických certifikátoch, ktoré sme riešili v našej štúdii)

  • podarilo sa nám zamedziť aby sa v novo vytvorenie podkategórii A+ neodpočívala energia vyrobená z OZE na úkor kvality tepelnej obálky budovy. Spôsob odpočítavania OZE bude po novom presnejšie a jasnejšie definovaný.
  • Po novom sa bude musieť pre niektoré budovy započítavať aj energia na vetranie, pokiaľ sú len vetrané (predtým sa započítavala len ak bola budova zároveň aj vetraná aj chladená, to spôsobovalo neprimerané zmiernenie požiadavky na EHB, čo umožnuje zaradenie do lepšej energetickej triedy)
  • Podarilo sa nám upraviť niektoré body v „postupe výpočtu“, ktoré v súčasnosti viedli k nejednoznačnosti a rozdielnemu výpočtu rôznymi osobami

Dôležitejšie však je, že na základe našich pripomienok a podnetov bolo zvolané pracovné stretnutie s pani Ohradzanskou (MDV SR), na ktorom bol konečne vytvorený priestor na podrobnejšiu diskusiu. Stretnutia sa zúčastnila aj pani profesorka Sternová a pán profesor Chmúrny. A aj napriek tomu, že viacero našich návrhov nemohlo byť v prípade tohto MPK súčasťou zmien, prinútili sme ich priznať, že je potrebné sa pripravovať v nasledujúcom otvorení vyhlášky na úpravy, ktoré vychádzajú aj z odporúčaní v našej štúdii (ako je napríklad potreba počítať aj chladenie a vetranie v obytných budovách a školách).

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.