Kódex člena

Úvod

Občianske združenie SLOVENERGOokno (ďalej len združenie) je dobrovoľné nezávislé zoskupenie fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú na území Slovenskej republiky činnosti týkajúce sa výplní stavebných otvorov a konštrukcií alebo s nimi súvisiacich komponentov a činností a súhlasia so stanovami, poslaním a cieľmi združenie.

Základným poslaním združenia je

 1. presadzovať jednotnú definíciu okna – dverí – fasád v neoddeliteľnej súvislosti s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa, alebo na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Hodnotiť okná – dvere – fasády má zásadný význam iba po ich zabudovaní a to v na seba nadväzujúcich krokoch návrh – výroba – montáž – servis. Hodnotenie všetkých materiálových vstupov, ako i hodnotenie takýchto konštrukcií pred montážou, tvorí základ pre hodnotenie po montáži.“
 2. presadzovať v praxi výrobu, predaj a montáž kvalitných otvorových výplní stavieb spĺňajúcich požiadavky noriem, interných smerníc a najnovších poznatkov vedy a techniky.

Dôvodom prijatia tohto kódexu je prispieť ku zvýšeniu kultúry vzájomnej komunikácie medzi podnikateľmi v odbore ako aj ku propagácii výrobkov tak, aby propagácia zodpovedala príslušným zákonným ustanoveniam a najvyšším nárokom kladeným na informovanosť klienta a odbornú verejnosť. Ako príspevok na dosiahnutie tohto cieľa, všetci členovia združenia sa zaviazali, že pri propagácii svojich výrobkov alebo výrobkov uvádzaných nimi na trh budú dodržiavať zásady obsiahnuté v tomto kódexe. Prijatie a dodržiavanie kódexu je podmienkou členstva v združení a u výrobcov a predajcov, ktorí nie sú členmi združenia je vítané ich prihlásenie sa k zásadám a dodržiavaniu tohto kódexu.

§1 Ustanovenia kódexu

Vzťahy medzi členmi

Kolegiálnosť

 • 1.1 Vzťahy medzi členmi združenia sa riadia zásadou stavovskej a profesionálnej kolegiálnosti, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme ich klientov a v záujme predchádzania sporom.
 • 1.2 Každý člen združenia je povinný iných členov uznávať ako svojich kolegov a správať sa voči nim zdvorilo a korektne.
 • 1.3 Osobný a s vecou nesúvisiaci písomný alebo ústny útok proti inému členovi je porušením zásad kolegiálnosti.
 • 1.4 Ak sa podľa názoru člena iný člen správa v rozpore s týmito pravidlami, je povinný ho na to vhodným spôsobom upozorniť. Ak nedôjde k náprave, môže sa obrátiť na Výkonný výbor združenia.
 • 1.5 Člen je povinný pred podaním sťažnosti alebo iného podania proti inému členovi poskytnúť tomuto inému členovi možnosť urovnania veci zmierom pred Výkonným výborom.
 • 1.6 Člen je povinný zachovávať mlčanlivosť počas disciplinárneho konania.

Spolupráca

 • 1.7 Člen, na ktorého sa obráti iný člen s konkrétnym obchodným prípadom je povinný informovať ho bezodkladne o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré mu v tom bránia. V prípade spolupráce na spoločnom obchode je povinný na požiadanie predložiť súvisiace doklady.
 • 1.8 Člen je povinný bez zbytočného odkladu prijať od iného člena riadne doručovanú písomnosť a potvrdiť jej prijatie.
 • 1.9 Člen, ktorý sa dozvie, že ho klient poveril zastupovaním v určitej veci miesto iného člena, je povinný vyrozumieť o tom bez zbytočného odkladu tohto člena.
 • 1.10 V záujme ochrany trhu od neserióznych poskytovateľov zhodných služieb, ale aj obchodných partnerov a podnikateľov budú si členovia poskytovať vzájomne informácie o negatívnom pôsobení takýchto subjektov.

Vzťahy ku klientom a odbornej verejnosti

Profesionalita a efektivita

 • 2.1 Člen vykonáva podnikateľskú činnosť podľa svojho najlepšieho vedomia a schopností, nestranne a bez predsudkov tak, aby boli dosiahnuté deklarované vlastnosti výrobku alebo prác.
 • 2.2 Člen sa zaväzuje dodržiavať dohodnutú lehotu odovzdania výrobku alebo prác a pri prácach pre klienta dodržiavať stanovené bezpečnostné predpisy a priateľský vzťah k životnému prostrediu. Vzťah člena a klienta je dôverný.
 • 2.3 Člen dbá na odbornú úroveň zamestnancov a udržuje ich odborné vedomosti na najvyššej úrovni, s cieľom prezentácie dobrého mena združenia. Svoju odbornosť a kvalitu prác postupne potvrdiť získaním značiek kvality združenia.
 • 2.4 Člen sa zdrží realizácie prác a služieb, na ktoré nie sú vo firme vytvorené podmienky. Člen zásadne prijíma len také zákazky, ktoré zodpovedajú jeho možnostiam. Prijatím zákazky berie na seba povinnosť poskytnúť službu profesionálne, riadne a včas. Pred prijatím objednávky sa zaväzuje kriticky prehodnotiť uskutočniteľnosť a neprijať zákazku v prípade jej mimoriadnej náročnosti.
 • 2.5 Člen bude dbať a zasadzovať sa o to, aby jednotlivé ustanovenia zmluvných vzťahov boli ľahko zrozumiteľné, čo sa týka charakteru, ceny , rozsahu a kvality služieb, ktoré sa zaväzuje poskytovať osobne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré by mohli mať za následok neschopnosť dodržať svoje zmluvné záväzky musí o takejto skutočnosti informovať zmluvného partnera alebo klienta bez zbytočných odkladov, konštruktívne spolupracovať pri zjednávaní nápravy a byť pripravený poskytnúť svojmu klientovi primeranú kompenzáciu. V prípade preukázania svojho pochybenia či viny bude v rozsahu vymedzenom právnym poriadkom pripravený znášať aj vzniknuté mimoriadne náklady či škody.
 • 2.6 Člen sa zaväzuje ku každej dodávke výrobkov zákazníkovi prikladať sprievodnú dokumentáciu a každú zákazku ukončiť preberacím protokolom výrobku alebo služby v rozsahu schválenom členskou schôdzou združenia.

Profesionalita a efektivita

  • 2.7 Akákoľvek propagácia výrobkov a/alebo prác musí zodpovedať tomuto kódexu a príslušným zákonným ustanoveniam.
  • 2.8 Pod propagáciou sa rozumejú všetky aktivity súvisiace s podporou nákupu, predaja a spotreby výrobkov alebo prác členmi združenia alebo ich obchodnými partnermi (napríklad predajcami) šírené audiovizuálnou, tlačovou, písomnou, ústnou a elektronickou formou k laickej a odbornej verejnosti.
  • 2.9 Všetka propagácia musí byť v súlade so zámermi a cieľmi združenia.
  • 2.10 Propagácia (reklama) výrobku ku potenciálnemu klientovi, musí vždy obsahovať presnú identifikáciu ponúkaného výrobku alebo služby (konštrukcii výrobku, spôsobe napojenia na obvodovú konštrukciu a vlastnostiach pripojovacej škáry), pokiaľ je obsahom ponuky technická hodnota vlastnosti výrobku alebo služby táto musí byť vyjadrená v správnych technických jednotkách. Pokiaľ sa reklamou porovnávajú rôzne výrobky alebo služby musí byť v reklame uvedený odkaz na nezávislú organizáciu, ktorá porovnanie vykonala alebo schválila. Členovia v reklame uvádzajú logo združenia alebo značku kvality, ktorú výrobok alebo služba získala od príslušných orgánov združenia. Pokiaľ reklama neobsahuje všetky relevantné informácie o výrobku a službe (napríklad z priestorových dôvodov) člen uvedie odkaz (napríklad adresu internetovej stránky – link, e-mail a pod.), kde chýbajúce údaje potenciálny klient získa.
  • 2.11 Propagácia (reklama) musí obsahovať informáciu o výrobcovi a/alebo predajcovi a v kom mene a na čiu zodpovednosť uvádza výrobok na trh.
  • 2.12 Propagácia (reklama) nesmie obsahovať:
   • tvrdenie, že výrobok je neškodný (bezpečný), len z toho dôvodu, že je prírodného pôvodu;
   • označenie „novinka“ pri výrobku, ktorého doba od uvedenia na trh je viac ako 12 mesiacov;
   • vlastnosti výrobkov, ktoré sa nevzťahujú na propagovaný výrobok alebo nie sú v zhode s protokolom o skúškach vydaným nezávislým orgánom;
   • ceny, ktoré nie sú pre klienta konečné;
   • značky kvality alebo označenia, ktoré sa nevzťahujú na propagovaný výrobok alebo službu, alebo ktorým platnosť zanikla.

   Vzťahy k obchodným zástupcom

 • 3.1 Obchodní zástupcovia členov musia mať dostatočné odborné znalosti, aby mohli podávať informácie o výrobkoch a službách členovi riadnym, presným a vyváženým spôsobom a musia byť oboznámení so všetkými ustanoveniami tohto kódexu.
 • 3.2 Všetky informácie podávané formou propagačných materiálov alebo ústnym oznámením musia byť v súlade s bodmi 2.7 až 2.12.
 • 3.3 Člen zodpovedá za propagačné materiály používané obchodnými zástupcami alebo inými subjektmi reprezentujúcimi ich záujmy.
 • 3.4 Umiestňovanie propagačného materiálu nesmie viesť k likvidácii alebo poškodeniu konkurenčných materiálov umiestnených oprávnene na verejných priestranstvách. Propagačné materiály člena nesmú byť prilepené alebo inak pripevnené k materiálom inej firmy, pokiaľ nie sú predmetom spoločnej ponuky.

§2 Uplatňovanie kódexu

1. Pôsobnosť

Porušenie tohto kódexu môže združeniu ohlásiť akákoľvek fyzická či právnická osoba. Sťažnosť treba uplatniť písomne so všetkými účelnými podkladmi. Úlohou Výkonného výboru je bdieť nad tým, aby členovia dodržiavali zásady tohto kódexu. Výkonný výbor v zmysle zásad etického kódexu sa v prípade potreby, prípadne ako partner tretích osôb a v záujme ochrany konečného spotrebiteľa, môže vyjadrovať aj k vystupovaniu nečlena združenia.

2. Sankcie

Ak výkonný výbor zistí porušenie kódexu, poskytne členovi, o ktorého ide, primeranú lehotu k náprave. Členovi, ktorý porušil ustanovenie Kódexu sa umožní vyjadrenie na zasadnutí Výkonného výboru združenia.

2.1 Vonkajší hodnotiaci mechanizmus

V prípade, že výplňová konštrukcia a detail osadenia aj po osadení zjavne nespĺňa stav technických požiadaviek na úrovni doby, neexistuje sprievodná dokumentácia a neexistuje ani písomná dohoda so zákazníkom o inom dojednaní technického riešenia, smernica pre montáž okien a tieto zásady i etický kódex sa stáva nástrojom pre hodnotenie tretími osobami.

2.2 Vnútorný hodnotiaci mechanizmus

Etické zásady sú jasne pomenovanou súčasťou vnútropodnikových procesov, prípadne sú súčasťou interných smerníc člena a sú predmetom interného alebo externého auditu člena združenia.

3. Oznámenie

Člen, ktorý porušil ustanovenie kódexu musí byť oboznámený so zistením Výkonného výboru a sankčnými opatreniami. Tieto súčasne budú oznámené všetkým členom združenia.

4. Platnosť a zmeny

Kódex môže byť kedykoľvek zmenený alebo doplnený členskou schôdzou. Súhlas s kódexom a jeho dodržiavanie je podmienkou pre prijatie každého nového člena združenia.

§3 Právo používať logo

Predseda združenia udeľuje členovi, ktorý riadne plní svoje povinnosti a ktorý sa dobrovoľne zaviazal podpisom etického kódexu tento kódex dodržiavať, právo prezentovať svoje členstvo v združení používaním loga člena združenia v súlade s vydaným a platným osvedčením člena a grafickým manuálom pre používanie loga člena združenia. Člen súhlasí s tým, že bude zaradený do zoznamu členov, ktorí dodržiavajú tento kódex. Tento zoznam je zverejnený na internetovej stránke združenia a môže byť aj inak verejne prístupný.

§4 Záverečné ustanovenia

Etický kódex je internou normou združenia, ktorá nerieši zmluvné vzťahy a z toho vyplývajúce povinnosti voči klientom a tiež priestupky navonok alebo trestné činy. Dodržiavanie tohto etického kódexu by mal každý člen považovať za vec svojej profesionálnej cti. Etický kódex bol prijatý všetkými zakladajúcimi členmi združenia SLOVENERGOokno.

 

Newsletter

Zapíšte sa do nášho newsletteru a odoberajte aktuálne novinky

Zapísať na odber

Vaša e-mailová adresa nebude nikomu poskytnutá a je v bezpečí, prečítajte si podmienky spracúvania osobných údajov.