ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH VÝROBCOV VÝPLNÍ STAVEBNÝCH OTVOROV
A KONŠTRUKCIÍ, DODÁVATEĽOV SÚVISIACICH KOMPONENTOV, TECHNOLÓGIÍ
A MATERIÁLOV NA ZABUDOVANIE OKIEN
 • presadzuje záujmy svojich členov deklarované v Stanovách, Kódexe člena združenia a uzneseniach z členských schôdzi
 • vydáva Oprávnenia na označovanie okien energetickými štítkami a odborné periodikum OKNOviny®
 • pranieruje nekvalitnú výrobu a montáž
 • vzdeláva odbornú verejnosť
 • rieši technické normy
 • radí spotrebiteľom pri reklamáciách
 • poskytuje poradenstvo pri výbere a zabudovaní okenných konštrukcií
 • školí a vydáva Osvedčenia – montážne pasy® pre montážnikov okien a dverí
 • garantuje projekt Zaručene slovenské okno
 • registruje materiály a skupiny výrobkov odporúčané na pripojovacie škáry okien a dverí WINREG
 • vykonáva technický dozor investora pri dohľade nad výrobou a zabudovaním otvorových výplní do stavby

Home
OKNOviny ®

Vitame Vás na stránkach

nášeho profesijného združenia. Tieto stránky majú ambíciu byť nepostrádateľným zdrojom pre členov združenia ako aj záujemcov o kúpu ich výrobkov.

Združenie Slovenských výrobcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien.

Slovak association of manufactures fenestration products and structures, suppliers related components and technologies and materials incorporation of windows

OKNOviny

periodikum združenia k získaniu po zaslaní kontaktného formulára

Členstvo v združení

získaj členstvo v združení

Činnosť

Združenie SLOVENERGOokno vzniklo spojením predtým existujúcich profesijných združení SLOVOKNO® a ENERGOkno®, ako dobrovoľné združenie subjektov,

Usporiadali sme seminár

Po roku sme opäť organizovali seminár na Zochovej chate v dňoch 26. a 27.11.2015.

ČSN bezplatne?

Najvyšší správny súd ČR (NSS) rozhodol, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví musí žiadateľovi bezplatne poskytnúť úplné znenie technických noriem v stavebníctve

Náš člen získal ocenenie na CONECu

Náš člen MINTAL, s.r.o. Sielnica získal na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2016 konanom v dňoch 6.

Od 1.2.2014

STN 73 3134: 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Nahradila normu z roku 2010

Stránky

meniny oslavuje:

zajtra má meniny: