Page 6 - index
P. 6


Úvod1 Úvod


Okná a vonkajie dvere patria medzi nizovanej normy, nekoní jeho zodpovednos
najslabie miesta z pohadu úniku tepla z pri bráne podniku. Aj keby výrobok sám ne-
budovy. Rieenie tejto otázky sa pova uje za montoval do stavby, je poda kapitoly 6 har-
jedno z najdôleitejích opatrení na etrenie monizovanej normy zodpovedný minimálne za
energiou a zabezpeenie trvalo udr atené- vypracovanie podmienok montá e na stavbe a
ho rozvoja budov. Nakoko prístup mnohých uívania výrobkov uívateom. V tomto prípa-
výrobcov otvorových kon trukcií stavieb a de nestaí plnenie harmonizovanej normy, ale
investorov k tejto otázke bol v nedávnej mi- vzniká tu poiadavka na schopnos výrobcu
nulosti nekoordinovaný, rozhodla sa skupina predvída schopnos architekta a projektanta
výrobcov okien v SR zaloi profesijné zdru- správne navrhnú výrobok, predvída schop-
enie SLOVENERGOokno®, majúce prvoradý nos stavebníka správne ho zabudova a
cie zhroma ovanie a írenie teoretických a predvída schopnos pouívatea správne ho
praktických poznatkov v tejto oblasti a zavád- pouíva. Poruchy okna sú málokedy zistite-
zaním dobrovoného energetického títkovania né pri jeho dodaní na stavbu. Plne sa kvalita
okien, a tým aj presadzovanie energiu etria- okien prejaví a po ich zabudovaní do stavby.
cich okien a vonkajích dverí na trhu. Od výrobku sa oakáva, e sa na stav-
Zdruenie SLOVENERGOokno po po- be bude správa rovnako ako pri testoch v
iatoných aktivitách smerujúcich na pomoci skúobnom laboratóriu. Niekedy sa mô e
spotrebiteom i investorom pri výbere okna sta, e tomu tak nie je. Navye poiadavky
zavedením energetických títkov okien a na zabudovaný výrobok sú aj po jeho výrobe
vytvorením legislatívneho rámca pre správnu naalej stup ované prostredníctvom právnych
montá okien do stavby, fnancovaním vzniku a technických predpisov napríklad pre oblas
normy na montá okien STN 73 3134 a STN tepelnotechnických a akustických poiada-
73 3133, zahájila aktivity na boj proti nekvalite viek poda predpisov platných v Slovenskej
okien pri ich montái. Táto aktivita sa dotýka republike. Výrobca, stavebník alebo vlastník
mnohých uívateov a vlastníkov budov a táto bytu nie je asto na túto situáciu pripravený.
publikácia je príspevkom na informovanie a O vlastnostiach jeho výrobku v podmienkach
írenie poznatkov v tejto oblasti. zabudovania sa asto dozvedá a pri rieení
V súasnosti sa mô u na trh ES a tie SR reklamácie.
distribuova len okná a vonkajie dvere, ktoré Otvorové kon trukcie, okná, dvere,
vyhoveli poiadavkám STN EN 14 351-1+ A1 zasklené steny zaznamenali v posledných
resp. od 1.11.2019 STN EN 14 351-1+ A2: rokoch od zaiatku tohto tisícroia výrazný
Okná a dvere. Norma na výrobky, funk né posun v zlepovaní tepelnotechnických, akus-
vlastnosti. as 1: Okná a vonkajie dvere. tických a uívateských vlastností. Dne né
Vyhlásenie zhody (od 1. 7. 2013 vyhlásenie pokrokové technológie nových transparentných
o parametroch) výrobcov okien a vonkajích kon trukcií a prvkov zmenili stavebnofyzikál-
dverí (alej len výrobkov) s touto harmonizo- ne vlastnosti výrazným spôsobom. Dlhé roky
vanou normou je podmienkou, aby výrobok prakticky nemenné vlastnosti transparentných
mohol opusti brány výrobného podniku. kon trukcií nadobudli progresívne optické a
Aj ke výrobca drí v rukách vyhlásenie a energetické parametre. Transparentné kon-
výsledky skúok vyhoveli poiadavkám harmo- trukcia sa stáva architektonickým kompo

5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11