Page 5 - index
P. 5


Obsah


6 Poloha okna v ostení z hadiska minimálnej povrchovej teploty
a lineárneho stratového súinitea 54

7 Analýza povrchových teplôt pripojovacej káry pre obvodové steny
z rozli ného obdobia výstavby a rozli né rámové kon trukcie 58
7.1 Tepelné odpory stien z rozliného obdobia výstavby 58
7.2 Rámové kon trukcie okna 59
7.3 Modelovanie vnútornej povrchovej teploty pripojovacej káry 59
7.4 Analýza pre rozliné tepelné odpory steny a rozliné rámové kon trukcie 60

8 pecifkácia podmienok vyluujúcich riziko vzniku plesní 66
9 pecifkácia situácií po ktorých je mo ný vznik rizika vzniku plesní 67

10 Kondenzácia vodnej pary ako ju eliminova? 68

10.1 Kondenzácia na vnútornom povrchu zasklenia 68
10.2 Kondenzácia na vonkajom povrchu zasklenia 70

11 Odporúané detaily osadenia okna 75

11.1 Montá okna v nosnej kon trukcii 75
11.2 Predsadená montá okna 81
11.3 Zdôvodnenie predsadenej montá e okna 87
12 Diagnostika kvality vyhotovenia pripojovacej káry 89

12.1 Zistenie podmienok vzniku plesní v pripojovacej káre okna 89
12.2 Zistenie vodotesnosti pripojovacej káry okna 94
12.3 Zistenie tesnosti prieniku vzduchu cez pripojovaciu káru okna 95
12.4 Vzduchová nepriezvu nos styku okennej kon trukcie a obvodového pláa budovy 964
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10