Page 4 - index
P. 4


ObsahObsah


1 Úvod 5

2 Termíny a defnície 7
2.1 Terminológia z oblasti zabudovania otvorových výplní do stavby 7
2.2 Terminológia z oblasti tepelnej ochrany budov 8
2.3 Znaky 9
2.4 Indexy 10

3 Hodnotenie tepelných mostov 11

3.1 Poiadavky STN 73 0540-2: 2012 Zmena 1: 2016 12
3.2 Podmienky hodnotenia a podklady na výpoet 14
3.3 pecifká pre dutiny v rámoch okien 21
3.4 Súinitele tepelnej vodivosti materiálov rámových proflov 23
3.5 Príklad 2D výpotu rámovej kon trukcie so zasklením 25
4 Po iadavky na materiály urené pre pripojovaciu káru 27

4.1 Pripojovacia stavebná kára 27
4.2 Kvalitatívne poiadavky na polyuretánové peny 30
5 Po iadavky na vyhotovenie pripojovacej káry 33

5.1 Dokumenty návrhu pripojovacej káry 33
5.2 Poiadavky na tesniace materiály 38
5.3 Zluitenos materiálov 39
5.4 Zhotovenie pripojovacej káry a odovzdanie zabudovanej otvorovej výplne 40
5.4.1 Príprava otvorovej výplne pred montá ou 40
5.4.2 Príprava kontaktných plôch 40
5.4.3 Povrchová teplota 41
5.4.4 Uzatvárací plniaci materiál 41
5.4.5 Izolácia preruenej pripojovacej stavebnej káry 42
5.4.6 Upev ovacie prvky 42
5.4.7 Nosné a ditan né podloky 42
5.4.8 Tesniace výplové látky 42
5.4.9 Tesniace pásky 42
5.4.10 Tesniace fólie 42
5.4.11 Tolerancie 46
5.4.12 Upevnenie vonkajej parapetnej dosky 47
5.5 Montá otvorových výplní odolných proti vlámaniu 49
3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9