Page 1 - index
P. 1


OKNOviny http://slovenergookno.sk
2/2018 ® OKNOviny ®
2/2018


10 rokov od vzniku združenia
SLovenerGookno® Vážení čitatelia,
na záver tohto jubilejného roka
z pohľadu existencie združenia
Ing. Daniel Holler SLOVENERGOokno dostávate
do rúk v poradí dvadsiate prvé,
predseda združenia SLOVENERGOokno tohto roku druhé číslo nášho
periodika, ktorého cieľom je
Decénium v ivote loveka je obdobie formovania charaktero- né steny a tieniacu techniku, ale najmä odborne vzdelávať
vých vlastností. Na astie zdruenie SLOVENERGOokno® nezaí- svojou innos ou vytvárajúcim odbornú ale i laickú verejnosť.
nalo z nuly, ale mohlo nadviaza na dovtedy desa rokov existu- korektné podnikate ské prostre- V tomto vydaní je predstavená
júce zdruenie SLOVOKNO® a vznikajúce ambiciózne zdruenie die v SR. S pribúdajúcimi lenmi podstatná časť prednášok,
ENERGOkno®. Pokia SLOVOKNO® pri lo do nového zdruenia a tým aj fnanným zabezpee- ktoré odzneli na konferencii
združenia pri príležitosti jeho
s projektom Znaky kvality, v ktorom sa odmeovali výrobné pod- ním innosti bude úlohou no- desiateho výročia založenia.
niky sp ajúce stanovené poiadavky na kvalitu výroby. ENER- vého výkonného výboru h ada
GOkno® malo svoj vlastný projekt energetického títkovania okien, prostredníctvom lenstva v plat- Radi privítame Vaše názory
a pripomienky k obsahu tohto
ktorý v modifkovanej forme pretrval dodnes. Týmto projektom sa forme Budovy pre budúcnos periodika a aj činnosti
dal do povedomia spotrebiteom záujem aj o iné vlastnosti okna, (BPB), ale aj alích stavovských združenia.
ako bolo dovtedy väinou výrobcov prezentované len U (súi- organizácií, monosti na odbor-
g
nite prechodu tepla izolaného skla). Zdruenie so svojím vzni- né rokovania so tátnymi organizáciami a orgánmi verejnej sprá-
kom zaloilo vydávanie svojho odborného periodika OKNOviny®, vy, formulova spoloné stanoviská vo vzahoch k týmto orgánom
ktoré pretrvalo dodnes. OKNOviny® sa stali platformou na vzde- s cieom nápravy podnikate ského prostredia v SR.
lávanie výrobcov, predajcov a aj Úlohou novo kreovaných Od-
spotrebiteov tým, e od samého borných komisií zdruenia bude
zaiatku sa distribuuje bezplatne snaha o ovplyv ovanie normo-
a je k dispozícii irokej odbornej tvornej innosti, najmä s cieom
a laickej verejnosti najmä na vý- zreálnenia poiadaviek na otvorové
stavách a seminároch a konferen- výplne vrátane ich zabudovania do
ciách zdruenia. Zdruenie tým u stavby pripomienkovaním a aktív-
10 rokov bez tátnych dotácií vzde- nou úas ou na innosti technic-
láva kadého, ktorý má o nové po- kých komisií pri ÚNMS SR, najmä
znatky záujem. SLOVOKNO® stálo TK . 96 OTVOROVÉ VÝPLNE
pri zaloení normalizanej komisie A AHKÉ OBVODOVÉ PLÁ TE,
Otvorové výplne a ahké obvodo- zabezpeova aktuálnos noriem,
vé plá te TK 96 pri ÚNMS SR. Za ktoré boli v predchádzajúcich ro-
obdobie existencie prispelo k vzni- koch rieené zdruením. alie
ku a revízii nových slovenských pôsobenie zdruenie vidí vo vyui-
technických noriem. Niektoré, tak tí moností odhaovania nekvalit-
potrebné pre prax, aj fnancovalo nej výroby a nekorektnej sú ae na
so svojich lenských príspevkov. trhu, publikova zistené nedostatky
Prelomovým sa stal rok 2017, kedy v kvalite výrobkov, montáe a nekorektnej sú ae, na internete, vo
si lenovia uvedomili, e nemôu zosta úzkou skupinou, ale aby vlastnom periodiku OKNOviny® a asopisoch zaoberajúcich sa
dosiahli väie ciele, sa musia otvori a prija alích lenov. V sú- touto problematikou.
lade s uznesením výronej lenskej schôdze sa mení od roku 2019
lenské, priom lenovia budú plati roné lenské pod a obratu. Dnes zdruenie vydáva knihu autorov: Chmúrny Pu kár Pa-
lenovia sa rozdelia do troch skupín: náek: PREVENCIA RIZIKA VZNIKU PLESNÍ V OKOLÍ PRI-
POJOVACEJ KÁRY OKNA. Táto kniha zh a vetky nahromade-
a) lenské 500 EUR s obratom (v súlade s §4 ods. 7 ZDPH) do né poznatky v zdruení o zabudovaní okien a dverí do stavby a iste
1 mil. EUR; bude pomocníkom predajcom okien pri konfrontácii so zákazní-
b) lenské 1000 EUR s obratom od 1 do 5 mil. EUR; kom pri zabudovaní okien do platným normám nevyhovujúcich
c) lenské 1500 EUR s obratom nad 5 mil. EUR, ako aj vetky budov, s cieom zníi reklamácie na defekty, ktoré z toho vznikajú
nadnárodné zahraniné spolonosti, dodávatelia systémov, a pripisujú sa výmene okien.
technológií...
Zdruenie má alej ambíciu:
Zdruenie sa otvára nielen alím výrobcom výplní stavebných
vytvára podmienky na vydávanie alích dobrozdaní, okrem
otvorov a kon trukcií, dodávateom súvisiacich komponentov, energetických títkov na okná, pre nové výrobkové druhy a to aj
technológií a materiálov na zabudovanie okien, ale aj predajcom pre ne lenov zdruenia;
a montánym frmám ponúkajúcim nielen kvalitné okná, záves-
pokra ovanie na s. 40
1
   1   2   3   4   5   6