Page 1 - index
P. 1

OKNOviny ® http://slovenergookno.sk


1/2019

AKO NA ROSENIE OKIEN Vážení čitatelia, dostávate do
rúk v poradí dvadsiate druhé,
(kondenzácia vodnej pary na oknách) tohto roku prvé číslo nášho peri-
odika, ktorého cieľom je okrem
odborných aktualít, približovať
činnosť nášho profesijného
Ing. Pavol Panáček, PhD. - SLOVENERGOokno, o.z. združenia SLOVENERGOokno.
V tomto vydaní prezentujeme
prednáky, ktoré boli na progra-
ovrchová kondenzácia vodných pár nastáva, ke je povrchová teplota zasklenia me prednákového bloku na
P niia ako teplota rosného bodu [1]. CONECO 2019: Trendy vo
vývoji okien. Prednákový blok
sa konal dňa 28.3.2019
Zdruenie SLOVENERGOokno na základe rôznych prístupov opakujúcej sa kondenzácie do- v Programovom centre hala B2,
odborných autorít a znalcov k otázke kondenzácie vodnej pary na chádza k pokodzovaniu týchto od 10 hod.
oknách pristúpilo k vypracovaniu normatívov na postup pri iden- kon trukcií, prejavujúcimi sa
tifkácii príin kondenzácie vodnej pary. Poznámka: Ide o konden- kvrnami na maovke a jej opa- Radi privítame Vaše názory
a pripomienky k obsahu tohoto
záciu udovo nazývanú aj rosenie na vnútornom povrchu za- dávaním, hnilobou susediacich periodika a aj činnosti združe-
sklení, rámov a krídiel okien. Problematika vonkajej kondenzácie drevených obkladov, podláh nia.
bola publikovaná v na om periodiku OKNOviny® [2]. a pod. Vemi závanou a nebez- v tomto vydaní nájdete:
Cieom príspevku je informova výrobcov, odbornú a aj laickú penou chybou je výskyt plesní, ■ odborné príspevky z Prednákového
verejnos o monostiach zistenia skutonej príiny tejto asto re- ktoré sú tie dôsledkom nízkych bloku, ktorý odznel na veľtrhu
CONECO 2019
klamovanej vady okien. Nie posledným cieom je zabezpeenie povrchových teplôt a kondenzátu ■ odborné mázory a vyjadrenia
rovnakého prístupu k technickému rieeniu reklamácií odberate- na kon trukciách. Plesne sú mi-
ov a obmedzenie alebo vylúenie niektorých nesprávnych postu- moriadne nebezpené, pretoe
pov posudzovateov a znal- priamo ohrozujú zdravie uívateov bytov. V niektorých extrém-
cov majúcich za následok nych prípadoch na oknách
pokodenie výrobcov a pre- alebo v drákach okien,
dajcov okien. voda nekondenzuje, ale rov-
no zamrzne.
1. Uívateské podmienky Kondenzácia vodnej pary.

Ke v nedávnej minulosti Pre pochopenie kondenzá-
dochádzalo naj astejie ku cie na skle okna je vhodné
vzniku tejto vady u zdvoje- následné vysvetlenie: Vlh-
ných okien z dôvodu nedo- kos vzduchu je úmerná
statoných tepelnoizola- mnostvu vodných pár vo
ných vlastností a netesnosti, vzduchu. V závislosti od tep-
dnes paradoxne sa týmto loty a tlaku sa mení kapaci-
nedostatkom stretávame aj ta vzduchu pre vodnú paru.
u trojskiel, pokia sú v obyt- Relatívna vlhkos vzdu-
ných priestoroch vytvorené chu (RH) je pomer medzi
nevhodné uívate ské pod- aktuálnym mnostvom
mienky, najmä nadmernou vodnej pary vo vzduchu
tvorbou vodných pár spôso- a maximálnym moným
bených napríklad su ením mnostvom pri danej teplote
prádla bez nasledujúceho a tlaku (pri vy ej teplote je
vyvetrania miestností, pestovaním izbových rastlín a pod. vzduch schopný prija viac vodnej pary, naopak pri jeho ochladení
sa toto mnostvo zmen uje). Tzv. rosný bod je stav, ke vzduch
Na posúdenie uívate ských podmienok bola navrhnutá Pred- je úplne nasýtený vodnou parou (RH = 100%). Po pridaní al ej
bená technická norma zdruenia P-TNZ 1.1/2019: Technické vodnej pary, alebo po ochladení vzduchu dôjde ku kondenzácii,
rieenie reklamácie kondenzácie vodnej pary na oknách. as alebo ak prebytoná vodná para zmení skupenstvo z plynného na
1: Preukázanie vyhovujúcich uívateských podmienok v obýva- kvapalné a objaví sa voda (kondenzát). Základnými dôvodmi pre
com priestore. Ide o prvú zo skupiny troch noriem zaoberajúcich vznik porúch výskytu kondenzácie na povrchoch stavebných kon-
sa technickým rieením reklamácií kondenzácie vodnej pary na trukcií sú:
oknách.
dôsledky parametrov vnútorného prostredia (teplota, vlhkos ,
Rozsiahla kondenzácia pokodzuje nielen samotné okná (ko- tlak);
vanie, tmely a pod.), ale aj ostatné kon trukcie, ktorými je okno
obklopené (parapety, ostenia, drevené podlahy). Po as periodicky technické parametre okien a okolitých kontrukcií.

1
   1   2   3   4   5   6