STN online

STN on-line

SLOVENERGOokno poskytuje svojim platiacim členom  prístup k nasledovným, členmi vybraným normám:
 1. STN 74 6101-1 (74 6101) Drevené okná. Časť 1: Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky
 2. STN 74 6101-2 (74 6101) Drevené okná. Časť 2: Lepené lamelové profily z dreva na výrobu okien
 3. STN 74 6401 (74 6401) Drevené dvere. Základné ustanovenia
 4. STN EN 12608 (64 3222) Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy
 5. STN EN 514 (64 3231) Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Zisťovanie pevnosti zvarených rohov a T-spojov
 6. STN 70 1621 (70 1621) Izolačné sklá
 7. STN EN 1279-1 (70 1622) Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 1: Všeobecné údaje, rozmerové tolerancie a pravidlá na opísanie systému
 8. STN EN 1279-5+A2 (70 1622) Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody
 9. STN 73 3443 (73 3443) Stavebné práce. Sklenárske práce stavebné. Požiadavky na zasklievanie
 10. STN EN 14351-1+A1 (74 6180) Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
 11. STN 74 6481 (74 6481) Dvere. Požiadavky a skúšky
 12. STN 74 6210 (74 6210) Plastové a kovové okná. Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky
 13. STN 74 6550 (74 6550) Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia
 14. STN 74 6501 (74 6501) Oceľové zárubne. Spoločné ustanovenia
 15. STN EN 14600 (92 0851) Dvere a otváracie okná s požiarnou odolnosťou alebo tesné proti prieniku dymu. Požiadavky a klasifikácia
 16. STN 73 3133 (73 3133) Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Tesniace systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie
 17. STN 73 3134 (73 3134) Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie
 18. STN 73 0532 (73 0532) Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky
 19. STN 73 0540-2 (73 0540) Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
 20. STN 73 0540-3 (73 0540) Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
 21. STN EN 13830 (74 7008) Závesné steny. Norma na výrobky
 22. STN EN 1627 (74 6173) Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie
 23. STN EN 179 (16 6020) Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom, na použitie v únikových cestách. Požiadavky a skúšobné metódy
 24. STN EN 1125 (16 6021) Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy
 25. STN EN ISO 10077-1 (73 0591) Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne (ISO 10077-1: 2006)
 26. STN EN ISO 10077-2 (73 0591) Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 2: Numerická metóda pre rámy (ISO 10077-2: 2012)
 27. STN 74 3305 (74 3305) Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia
 28. STN 73 4301 (73 4301) Budovy na bývanie
 29. STN 730005 – Modulová koordinácia rozmerov vo výstavbe. Základné ustanovenia
 30. STN EN ISO 10211 – Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty
 31. STN EN ISO 13790 – Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008)
 32. STN EN 72 2331 – Tesniace tmely na stavebné účely. Tmely na tesnenie škár obvodového plášťa budov. Kvalita
 33. STN EN ISO 13788 Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtové metódy
 34. STN 73 0580 -1 Denné osvetlenie budov.  Časť 1: Základné požiadavky
 35. STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
 36. STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtová metóda

Postup prihlásenia (PDF)

 • texty noriem sú na čítanie. Normu je možné otvoriť na jednom hlavnom a jednom záložnom počítači (nie súčasne).
 • texty noriem STN vo formáte PDF sa nachádzajú v portáli noriem, používateľ služby potrebuje byť pripojený na internet. Prístup k PDF súborom je zabezpečený pomocou protokolu http, resp. https a podlieha autentifikácii,
 • Na prezeranie PDF súborov sa vyžaduje použitie bezplatného softvéru Internet Explorer verzia 7 alebo vyššia (Mozilla Firefox 3.5 alebo vyššia), Acrobat Reader CZ/SK verzia 7, 8 alebo 9 a inštaláciu zásuvného modulu (plugin) firmy File Open. Potrebný software je možné stiahnuť zo servera predávajúceho po prihlásení užívateľa do systému alebo priamo u výrobcu pluginu na stránke http://plugin.fileopen.com. Podporovaný operačný systém je MS Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.
  Súbory sa môžu otvárať priamo zo servera poskytovateľa alebo  sa môžu sťahovať na lokálny disk a otvárať v režime off-line (bez aktuálneho pripojenia na internet) počas obdobia, ktoré sa stanoví v zmluve. Po uplynutí tohto času sa súbor zablokuje a možnosť otvorenia treba obnoviť opakovaným pripojením,
 • každý používateľ má svoje vlastné prístupové práva  na prístup k textom noriem, ktoré platia, pokým  platí zmluva, a ktoré nie je oprávnený oznamovať, resp. akýmkoľvek iným spôsobom sprístupniť ďalším osobám,
 • prihlasovacím menom je e-mailová adresa,
 • prístupové heslo generuje a automaticky rozosiela systém pomocou e-mailu,
 • každý registrovaný používateľ  má právo používať sprístupnené STN na stanovenom počte počítačov a operačných systémov (ďalej len OS), spravidla na 1 alebo 2, ak nie je v zmluve uvedené inak. Používateľ si sám zvolí počítače, na ktorých bude chcieť súbory otvárať. Upozornenie: počítače, na ktorých používateľ prvý krát otvorí súbor PDF v rámci jedného OS, sa zaevidujú do systému, preto na ďalších počítačoch a v iných OS sa už súbor nebude dať otvoriť!
 • texty noriem sú zabezpečené ochrannými prvkami umožňujúcimi buď iba čítanie, čítanie s prenosom textu a grafiky alebo čítanie s prenosom textu, grafiky a s možnosťou tlače.
  Upozornenie: možnosť tlače je nastavená na stanovený počet výtlačkov, pričom pri spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky!,
 • používateľ nesmie vykonávať žiadne kroky, ktorými by sa odstránili ochranné prvky v súboroch PDF,
 • ak používateľ systému STN-online zmení hardvér, programové vybavenie alebo nastavenie svojho počítača, následkom čoho je potrebná nová registrácia počítača v systéme, postupuje používateľ nasledovne:
  • používateľ požiada kontaktnú osobu vo svojej firme o odblokovanie aktuálneho registrovaného počítača v systéme. Administrátor objednávateľa odovzdá požiadavku administrátorovi systému STN-online na strane poskytovateľa, ktorý v odôvodnenom prípade uvoľní záznam v systéme,
  • používateľ  sa potom prihlási do systému STN-online a otvorí súbor PDF na novom, zmenenom počítači. Takto sa nový počítač používateľa zaregistruje do systému STN-online.

V prípade prekážok sa obracajte na pracovníka ÚNMS SR:

Marek Jurica
samostatný referent

Útvar – Národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu Odbor technickej normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
e-mail: marek.jurica@normoff.gov.sk
Tel.: 0918 876 003
www.unms.sk
www.sutn.sk